Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Szczecin

Results 31 - 40 of 56

31. Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
Oddział Szczecin/Aktualności

Z ogromną satysfakcją informujemy, że debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu "Szczecin - zdążyć przed zawałem" w dniu 21 września 2011 r. była przedsięwzięciem bardzo udanym.

Co prawda, nie odnotowaliśmy obecności tak pożądanych przedstawicieli władz samorządowych (zarówno radni jak wszystkie jednostki Urzędu Miasta były zawiadomione) jak również obecności mediów (były specjalnie zapraszane), nie mniej przyszło ok. 80 osób, reprezentujących różne zawody, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Szczecina i otwartych na nowe trendy.

Przedstawione prezentacje obejmowały cały wachlarz zagadnień:

  • ogólne, charakteryzujące negatywne skutki rozwoju infrastruktury drogowej w miastach w drugiej połowie XX wieku i argumenty przemawiające za zmianą polityki transportowej,
  • przykłady działań z zagranicy na rzecz równorzędnego traktowania różnych środków transportu w mieście, poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznych i podnoszących jakość życia(Londyn, Bilbao),
  • aktualne bolączki transportowe Szczecina i konkretne projekty zmian (m.in.: rozwój sieci tramwajowej, wykorzystanie istniejącej linii kolejowej dla potrzeb SKM, zintegrowanie lokalizacji przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych).

Szczególne słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Miłośników Komunikacji Miejskiej, które przygotowało niezwykle wnikliwe analizy istniejącej sytuacji funkcjonowania transportu zbiorowego w Szczecinie, a także konkretne, bardzo przekonujące propozycje rozwiązań, w tym poparte analizą korzyści finansowych.

Zamieszczamy wszystkie prezentacje, zachęcając gorąco do ich obejrzenia. Możecie Państwo ocenić sami!

Tuesday, 18 October 2011 | 19691 hits | Read more
32. Konkurs na opracowanie koncepcji w Szczecinie
Oddział Szczecin/Konkursy

Gmina Miasto Szczecin ogłosiła
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania alei Papieża Jana Pawła II i kwartałów przyległych w rejonie pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 26.09.2011r. o godz. 15:30.

Więcej informacji na stronie internetowej:

Wednesday, 14 September 2011 | 2519 hits | Read more
33. Kazimierz Stachowiak odszedł
Oddział Szczecin/Aktualności

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 2011 r. odszedł od nas Kolega Kazimierz Stachowiak.

Ś.p. Kazimierz Stachowiak urodził się 19.01.1931 w Inowrocławiu. Studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie i na Politechnice Gdańskiej, gdzie ukończył Wydział Architektury.

Od 1954 r. pracował w Biurze „Miastoprojekt” Szczecin, a także wykładał przez wiele lat w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1969 r., a w latach 80-tych pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Szczecińskiego. Uczestniczył też czynnie w pracach Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność społeczną jako niekwestionowany autorytet  w sprawach konkursów urbanistycznych i architektonicznych, inicjator i wielokrotny sędzia-referent tych konkursów, przez co wpłynął na podniesienie rangi naszego regionu w dziedzinie architektury. Reprezentował też nasze środowisko na kongresach i zjazdach w kraju i za granicą.

 

Tuesday, 13 September 2011 | 30227 hits | Read more
34. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Oddział Szczecin/Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że inicjatywa naszego Oddziału zorganizowania debaty w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno innych stowarzyszeń, zainteresowanych wyższą jakością życia w mieście jak i oficjalnego organizatora obchodów - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczecin.

Udało nam się także pozyskać osobę dr hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego z Politechniki Łódzkiej (http://historia.arch.p.lodz.pl/jw37/per-jw37.html; http://autoportret.pl/category/debaty/), eksperta w dziedzinie polityki zrównoważonego transportu miejskiego, który wygłosi referat wprowadzający, a także będzie moderował debatę.

Dużą atrakcją będzie też wystąpienie dr inż. arch. Agnieszki Zimnickiej, która przedstawi politykę transportową Londynu w aspekcie ulepszania przestrzeni publicznych i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej sąsiednich terenów.

Debata odbędzie się w dniu 21 września 2011 r. w godz. 9:00 - 15:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

Friday, 9 September 2011 | 70241 hits | Read more
35. Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego 2010
Oddział Szczecin/Konkursy

W kwietniu 2011 r. został rozstrzygnięty regionalny konkurs „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego” (zrealizowana w 2010 r.). Tym razem - w przeciwieństwie do roku 2010, kiedy to wpłynięcie tylko jednego wniosku spowodowało unieważnienie konkursu - zgłoszono 18 przedsięwzięć. Szczecin zgłosił pięć przestrzeni publicznych, pozostałe realizacje dotyczyły miasta Sławno i gmin, w tym najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu koszalińskiego.

"Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” zdobyła gmina Biały Bór za Centrum Edukacji Ekologicznej, a „Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” przypadło Szczecinowi za Zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej.

Bardzo nas cieszy duży udział gmin w Konkursie i co najważniejsze - realizacja przestrzeni publicznych w małych, wiejskich  miejscowościach.

Sunday, 12 June 2011 | 1954 hits
36. Plebiscycie czytelników portalu Sztuka Architektury
Oddział Szczecin/Aktualności

Informujemy, iż w plebiscycie czytelników portalu Sztuka Architektury na wydarzenie roku 2011 zwyciężył zorganizowany przez szczeciński Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich WESTIVAL 2010 (czwarta edycja), którego mottem przewodnim była "rekonstrukcja miasta". Za Westivalem głosowało 43,7% internautów. Inne wydarzenia zdobyły odpowiednio głosy: Festival Warszawa w budowie - 16,2%, Wyburzenie dworca PKP w Katowicach - 15%, Wielka architektura dla wszystkich - akcja Edyty Ołdak - 17,4%, Pawilon Polski na Expo 2010 w Szanghaju - 6,3%, Emergency Exit - wystawa w pawilonie polskim na Biennale Architektury w Wenecji - 1,5%.

Gratulujemy naszym koleżankom i kolegom z SARP, a z uwagi na aktywny udział naszego Oddziału w programie zeszłorocznego Westivalu mamy nadzieję, że dołożyliśmy "małą cegiełkę" do tego sukcesu.

Sunday, 12 June 2011 | 32582 hits
37. Uwagi do koncepcji projektu mpzp "Stare Miasto-Starówka" w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezentujemy uwagi naszego Oddziału do koncepcji projektu mpzp "Stare Miasto-Starówka" w Szczecinie, które w dniu 9 maja zostały złożone w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.

 

W związku z upublicznieniem wariantowej koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto-Starówka" w Szczecinie, a także prezentacją arch. Janusza Nekanda-Trepki na zebraniu otwartym naszego stowarzyszenia w dniu 29 kwietnia b.r. - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie przedstawia swoje uwagi do ww. koncepcji.

Stwierdzamy, iż żaden z prezentowanych wariantów nie spełni zakładanych założeń przywrócenia staremu miastu funkcji centrum usługowo-turystycznego jakie ma pełnić centralna część śródmieścia, mimo słusznych propozycji dogęszczenia zabudowy w układzie kwartałowym i wzbogacenia programu usługowego, a także rewitalizacji przestrzeni publicznych  historycznych placów.

Podstawowym problemem obszaru objętego planem jest jego izolacja i brak integracji  przestrzennej z sąsiedztwem, w tym z nabrzeżem i rzeką Odrą. Niestety, zamiast dalekowzrocznej polityki przestrzennej i transportowej polegającej na ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum i rozwijaniu alternatywnego transportu zbiorowego rozbudowuje się układy komunikacji samochodowej, oferuje nowe węzły drogowe w ścisłym centrum miasta, tworząc nowe bariery i intensyfikując fragmentację przestrzeni.

 

Monday, 9 May 2011 | 67643 hits | Read more
38. Zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

 

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50 odbyło się zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie.

Podczas spotkania prezes Oddziału kol. Helena Freino wręczyła nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010, odbyła się dyskusja nt. przyszłości Towarzystwa, w trakcie której wypełnione zostały ankiety dotyczące możliwych kierunków przeobrażeń TUP oraz zaprezentowana została koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka" (3 warianty).

Tuesday, 3 May 2011 | 28409 hits | Read more
39. Bronisław Benedykt Sekula
Oddział Szczecin/Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2011 roku odszedł od nas jeden z pierwszych członków TUP w powojennym Szczecinie Kol. Bronisław Benedykt Sekula.

Kol. Bronisław Sekula urodził się 2 kwietnia 1923 roku w Toruniu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł inż. arch. (1950) i studiów magisterskich Politechniki Gdańskiej Wydział Architektury (1952).

Był jednym z twórców kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej w 1969 r., gdzie następnie pracując przez wiele lat wychowywał kolejne pokolenia urbanistów, zawsze będąc ambasadorem innowacyjnego podejścia do kształtowania przestrzeni. Długoletni wicedyrektor i dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej (1970-81), w latach 1969-1987 kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, wykładowca urbanistyki dla studentów kierunku architektura i urbanistyka studiów magisterskich (do 1993 r.) i Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego dla Krajów Rozwijających się oraz na studiach podyplomowych w Meksyku (Instituto Politecnica Nacional, 1981).

Tuesday, 3 May 2011 | 20175 hits | Read more
40. Zebranie członków TUP Oddział w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Zapraszam wszystkich członków Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie na zebranie otwarte, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia (piątek) o godz. 17:00 w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50, sala nr 4.

Pierwsza część zebrania poświęcona będzie dyskusji nt. przyszłości Towarzystwa i wypełnieniu ankiety przygotowanej przez Zarząd Główny. W czasie zebrania wręczone zostaną nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010.

W części drugiej kol. Janusz Trepka zaprezentuje koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka".

Życzę wszystkim spokojnych i wiosennych Świąt Wielkanocnych. Uśmiech

Prezes Oddziału Helena Freino

Tuesday, 19 April 2011 | 15902 hits


Page 4 of 6


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie