Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Szczecin

Results 41 - 50 of 56

41. Dość oszpecania miasta - poparcie apelu SENS
Oddział Szczecin/Aktualności

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie poparło apel Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pn. Dość oszpecania miasta skierowany w marcu b.r. do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, spółki Tramwaje Szczecińskie i firm projektowych zaangażowanych w projektowanie w Szczecinie, a także do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
Apel ten dotyczy opracowania „Katalogu mebli miejskich” oraz szczecińskiego wzoru przystanków tramwajowych i autobusowych, które winny być przedmiotem konkursów. "Katalog mebli miejskich" powinien obejmować takie elementy, jak: ławki, latarnie, słupy, bariery i wygrodzenia, dostosowane zarówno do starej tkanki miejskiej, jak i nowoczesnych osiedli. Katalog miałby być obligatoryjnie stosowany przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne przy wszelkich inwestycjach, w które zaangażowane są środki publiczne.

Thursday, 24 March 2011 | 14203 hits
42. Zieleń miejska - posiedzenie Komisji Miasta Szczecin
Oddział Szczecin/Aktualności

W dniu 24 lutego b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta Szczecin poświęcone sprawom zieleni miejskiej, na które zaproszona została Prezes Oddziału, kol. Helena Freino.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Szczecińskiej Zielonej Alternatywy i Fundacji "Ratujmy Ptaki" oraz mieszkańcy zaangażowani w ochronę istniejącej zieleni i tereny przyrodniczo cenne. Wystąpienia przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina pokazały jak zieleń przegrywa przy realizacji przedsięwzięć budowlanych, niezależnie czy jest to konieczne czy nie i jak wiele nieprawidłowości występuje w tzw. cięciach pielęgnacyjnych. Podnoszono konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni miejskiej w celu łatwiejszej identyfikacji strat.

Prezes Oddziału zaprezentowała na przykładzie miasta Monachium politykę przestrzenną, która realizując motto strategii rozwoju "Compact, Urban, Green" jako jeden z priorytetów zakłada rozwój terenów zieleni i terenów otwartych poprzez utworzenie systemu przyrodniczego miasta. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia (Petuelpark, Messestadt Riem, Theresienwiese, Ackermannbogen, Arnulfpark) wskazują nie tylko na dbałość o bliskość parkowych terenów rekreacyjnych i duże nasycenie zielenią zespołów mieszkaniowych, lecz także na konsekwentne zagospodarowywanie terenów powojskowych, pokolejowych i innych opuszczonych obszarów w mieście na nowe funkcje, zamiast anektowania wolnych terenów.

Monday, 7 March 2011 | 12495 hits
43. KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ OBRONIONĄ W 2010 ROKU
Oddział Szczecin/Konkursy

W lutym 2011 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, dr inż. arch. Helena Freino, mgr inż. arch. Maciej Jarzemski, mgr inż. arch. Ilona Łabno dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2009-2010. Komisja przyznała dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie Szczecińskiego Oddziału TUP.

Nagrody przyznano:

‒ pracy "Koncepcja struktury nadodrzańskiego centrum Szczecina" autorstwa Grzegorza Kirkiewicza i Szymona Olbrychowskiego wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Elżbiety Czekiel-Świtalskiej, konsultowanej z dr hab. art. rzeźb. Jerzym Lipczyńskim za: odważną próbę "przywrócenia Szczecina rzece Odrze" poprzez likwidację kolizyjnych, tranzytowych tras i węzłów komunikacyjnych, przy jednoczesnej własnej propozycji rozwiązania ruchu kołowego i pieszego oraz wykorzystania uwolnionych terenów na cele miejskie tj. zabudowę i atrakcyjne przestrzenie publiczne z dostępem do wody, a także urządzenia turystyki i rekreacji wodnej. Praca zawiera bardzo ciekawą analizę zależności funkcjonalno-przestrzennych; za szczególnie cenne uważa się uwzględnienie aspektów społecznych i emocjonalnych w waloryzacji przestrzeni.

‒ pracy "Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina po połączeniu ul. Wielkopolskiej i Gontyny" autorstwa Katarzyny Drobny i Łukasza Rożka wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Klary Czyńskiej za: wykorzystanie planowanego, nowego połączenia komunikacyjnego w obrębie zdegradowanej funkcjonalnie i krajobrazowo tkanki miejskiej do jej rekompozycji i stworzenia spójnej struktury śródmiejskiej o dużej gęstości i różnorodności funkcji, przy zachowaniu właściwych proporcji między terenami zabudowanymi i terenami zieleni. Praca wyróżnia się systemowym podejściem do projektowania i dążeniem do zapewnienia łączności ekologicznej w obrębie obszarów zurbanizowanych, a także kreatywną reinterpretacją historii poprzez próbę stworzenia klimatu miejskości oraz przywrócenia tradycyjnej roli ulicy miejskiej.

Wyróżnienie przyznano:

‒ pracy "Zespół mieszkaniowy na terenie dzielnicy Żelechowa - projekt zagospodarowania przestrzennego" autorstwa Alicji Świtalskiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: udaną próbę przejścia z gęsto zabudowanej miejskiej struktury do niskiej zabudowy luźnej, umiejętne wkomponowanie całości założenia w bogato skonfigurowany teren oraz dbałość o możliwość identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także propozycję rozwiązań przestrzennych zmierzających do stworzenia wysokiej jakości życia poprzez bogata ofertę przestrzeni społecznych.

Zdjęcia z rozdania dyplomów

Monday, 7 March 2011 | 81241 hits
44. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Na ręce Prezesa Oddziału, kol. Heleny Freino wpłynął list Przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie - arch. Sławomira Wunscha, z dnia 26 stycznia 2011 r. adresowany do Prezydenta Miasta Szczecin, Piotra Krzystka.

W liście tym, kol. Sławomir Wunsch prosi o zawieszenie go w sprawowaniu wszelkich funkcji w MKUA z uwagi na brak współpracy między ośrodkami tworzącymi prawo miejscowe, forsowanie projektów planów nie akceptowanych przez MKUA i brak reakcji Prezydenta Miasta na tę sytuację, mimo pism i wielokrotnych bezpośrednich rozmów.

W Szczecinie od lat trwa walka środowisk zawodowych o utworzenie stanowiska Architekta Miasta o jasno określonych i odpowiednio silnych kompetencjach, umiejscowionego w Urzędzie Miasta Szczecin ponad innymi jednostkami kształtującymi przestrzeń miasta i mogącego koordynować ich działania. Aktualnie, Architekt Miasta piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin. Wielokrotnie, negatywne stanowisko Architekta Miasta w przypadku ważnych dla Szczecina decyzji planistyczno-inwestycyjnych było ignorowane przez władze (podobnie jak stanowisko MKUA).

Friday, 11 February 2011 | 12308 hits
45. WESTIVAL - SZTUKA ARCHITEKTURY - Rekonstrukcja Miasta
Oddział Szczecin/Aktualności

W 2010 roku po raz czwarty odbył się w Szczecinie WESTIVAL - SZTUKA ARCHITEKTURY pod hasłem Rekonstrukcja Miasta.

Z uwagi na motto przewodnie Westivalu SARP zaprosił TUP do współpracy, a Oddział czynnie włączył się do tego przedsięwzięcia, uczestnicząc w różnych punktach programu. Z naszej rekomendacji w Westivalu udział wzięli: prof. zw. dr hab. Ewa Revers, Kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmująca się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich oraz prof. dr Hans Stimmann, były (od 1991 do 2006) dyrektor Biura Rozwoju Urbanistycznego w Ministerstwie Budownictwa i Mieszkalnictwa w Berlinie, odpowiedzialny za rekonstrukcję Berlina po zjednoczeniu Niemiec w 1989 r.

Więcej o Westivalu na stronie http://westival.szczecin.art.pl/

Friday, 11 February 2011 | 10546 hits
46. LIST OTWARTY DO PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
Oddział Szczecin/Aktualności

W marcu 2010 r. Prezes Oddziału, kol. Helena Freino wystosowała list otwarty do Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka prezentując stanowisko naszego Towarzystwa (list konsultowany był z Zarządem Oddziału, a także szeregiem Członków) w związku z planowaną budową pawilonu gastronomicznego w tzw. alei kwiatowej, a także wyrażając protest przeciwko dotychczasowej polityce Miasta odnośnie ważnych miejsc w przestrzeni Szczecina.

Obszerne fragmenty listu opublikowane były w Kurierze Szczecińskim.

Friday, 11 February 2011 | 10443 hits
47. KONKURS REGIONALNY
Oddział Szczecin/Konkursy

Zarząd Oddziału wystąpił do Marszałka Województwa z inicjatywą organizacji regionalnego konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Nasze starania zakończyły się sukcesem i został ogłoszony Konkurs pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zasady i terminy konkursu na stronie: http://wpr.wzp.pl/wpr/konkurs_-_najlepsza_przestrzen_publiczna.htm

Tuesday, 8 February 2011 | 56125 hits
48. konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja"
Oddział Szczecin/Konkursy

Z inicjatywy Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i przy udziale Wójta Gminy Stare Carnowo został zorganizowany konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja", adresowany przede wszystkim do studentów ZUT kierunków architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu, rozstrzygnięty we wrześniu 2010 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki Pana Radosława Palusa desygnowało dwóch sędziów: kol. kol. Małgorzatę Cymbik i Iwonę Łukaszewską. Zainteresowanych konkursem odsyłamy na stronę internetową Stowarzyszenia: www.spichlerz-sztuki.pl

Tuesday, 8 February 2011 | 2295 hits
49. WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI
Oddział Szczecin/Artykuły

Dnia 15 lipca 2010r. w Sali Kominkowej Klubu 13 Muz odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i samorządów zawodowych, działających w sferze architektury i urbanistyki (SARP, TUP, ZPOIA, ZOIU i MKUA) z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem oraz wytypowanymi przez Prezydenta przedstawicielami Urzędu Miasta. Spotkanie poświęcone było problemom dotyczącym jakości przestrzeni Szczecina, w tym architektury i planowania oraz projektowania urbanistycznego miasta. Zgodnie z programem spotkania nastąpiła krótka prezentacja obydwu Stowarzyszeń oraz Izb, a także wypowiedź i prezentacja Prezydenta. W ramach dyskusji problemowej omawiano następujące tematy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, architektura i przestrzeń publiczna miasta, organizacja i zarządzanie przestrzenią miasta, szkolnictwo architektonicznourbanistyczne w województwie zachodniopomorskim. Należy podkreślić, iż ilość i ranga problemów nie pozwoliły na wyczerpujące ich omówienie, a samo spotkanie wykazało, iż to zaledwie "wierzchołek góry lodowej" ewentualnych dalszych dyskusji i - jak mamy nadzieję - e f e k t y w n e j   w s p ó ł p r a c y .

Tuesday, 8 February 2011 | 1752 hits
50. POPARCIE DLA UTWORZENIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
Oddział Szczecin/Aktualności

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna (kwiecień 2010 r.) do Prezes Oddziału kol. Heleny Freino w sprawie poparcia dla inicjatywy utworzenia samodzielnego Wydziału Architektury i Wzornictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (aktualnie kierunek architektura i urbanistyka funkcjonuje na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT), stosownego poparcia udzielił Prezes TUP prof. dr hab. Tadeusz Markowski w swoim liście skierowanym do J.M. Rektora ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego i do Senatu ZUT.

Tuesday, 8 February 2011 | 9859 hits


Page 5 of 6


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie