Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Szczecin » Aktualności

Aktualności (29)RSS Feed

Results 11 - 20 of 29

11. Zgłoszenia do odznaczeń oddział TUP Szczecin
Oddział Szczecin/Aktualności

Zarząd Oddziału informuje, że zgodnie z Regulaminem Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich określającym zasady przyznawania odznak honorowych i nadawania godności członka honorowego TUP oraz wystąpień do władz centralnych z wnioskami o nadanie członkom TUP orderów i odznaczeń państwowych (uchwała 15/05/2011 ZG TUP) zostały zgłoszone do odznaczeń następujące kandydatury członków Oddziału:

  1. Wnioski Komisji Rewizyjnej o nadanie godności członka honorowego TUP kol. Helenie Freino i kol. Ewie Krasuskiej,
  2. Wnioski Komisji Rewizyjnej o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej TUP kol. Maciejowi Jarzemskiemu i Srebrnej Odznaki Honorowej TUP kol. Elżbiecie Czekiel-Świtalskiej,
  3. Wniosek Zarządu Oddziału o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej TUP kol. Ewie Pęskiej.

Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu, ewentualne sprzeciwy należy zgłaszać do Oddziału drogą mailową lub zwykłą pocztą na adres biura Oddziału.

Sunday, 15 April 2012 | 8742 hits
12. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału TUP w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Zgodnie z §48 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich (Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich z dnia 19 listopada 2005 r.), a także §2 ust. 3 i §3 ust. 2 uchwały nr 4/04/2011 Zarządu Głównego TUP z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie organizacji XVI Walnego Zjazdu Delegatów oraz przeprowadzenia wyborów do władz w oddziałach terenowych TUP Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 17:30 w siedzibie Hufca ZHP przy ul. Ogińskiego 15 (Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II) p. 22 (I piętro).

Program zebrania w załączeniu.

W imieniu Zarządu

Prezes Oddziału TUP

dr inż. arch. Helena Freino

Friday, 13 April 2012 | 9085 hits
13. Przetarg na koncepcję ul. Koluma w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności
Dzień Dobry,

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie UZP art. 11 ust. 8 na:

"Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie" Gmina Miasto Szczecin zwraca się prośbą o rozpowszechnienie informacji o ogłoszeniu wśród członków Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz zaprasza do składania ofert w postępowaniu. Termin składania ofert: 27.03.2012 godzina 10:30, miejsce: Gmina Miasto Szczecin.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie Urzędu Miasta Szczecin

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Numer ogłoszenia: 35847 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
Pozdrawiam, Ewa Pawlak Główny Specjalista
Tuesday, 14 February 2012 | 10459 hits
14. Obwodnica Śródmiejska Szczecina
Oddział Szczecin/Aktualności

W dniu 7 listopada 2011 r. odbyło się otwarte zebranie Oddziału poświęcone wypracowaniu opinii nt. przedsięwzięcia pn. "Obwodnica Śródmiejska Szczecina - etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno".

O przedstawienie ww. opinii zwróciło się Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego, które przeprowadzało na zlecenie Miasta Szczecin konsultacje społeczne dla 3 wariantów rozwiązań projektowych tej inwestycji

Poza członkami naszego Towarzystwa (8 osób) w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: projektant przedmiotu opiniowania - mgr inż. Maciej Sochanowski, Prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - kol. Marek Czyński, Prezes Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek - Mariusz Łojko, mieszkaniec Os. Pogodno - Antoni Rosner, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - dr inż. arch. Leszek Świątek.

Dyskusja wykazała dużą polaryzację poglądów nt. problemów transportowych w polskich miastach, a tym samym nt. przedstawianej do zaopiniowania inwestycji. W rezultacie, z uwagi na rozbieżność poglądów i brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie nie przedstawiło swojej opinii i taka informacja została na piśmie przekazana Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego.

Niezależnie od tego faktu, swoją odrębną opinię przesłały drogą mailową do IRR dwie członkinie Oddziału, natomiast dwie inne członkinie Oddziału będąc jednocześnie pracownikami Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dołączyły do grupy, która podpisała się pod całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem.

Opinia 1, Opinia 2

Dla zainteresowanych miejską polityką transportową prezentujemy obydwa stanowiska jako przykład odmiennego spojrzenia na aspekty funkcjonowania miasta.

Sunday, 11 December 2011 | 21196 hits
15. Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Al. Papieża Jana Pawła
Oddział Szczecin/Aktualności

 

 

Serdecznie zapraszamy na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego, otwartego Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie, które odbędzie się w środę, dnia 14.12.2011r. o godzinie 12:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Jednocześnie informujemy, że po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wernisaż prac konkursowych na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

Wystawa prac konkursowych będzie dostępna dla odwiedzających do dnia 23.12.2011r w godzinach otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 

 

 

Tuesday, 6 December 2011 | 14992 hits
16. Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
Oddział Szczecin/Aktualności

Z ogromną satysfakcją informujemy, że debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu "Szczecin - zdążyć przed zawałem" w dniu 21 września 2011 r. była przedsięwzięciem bardzo udanym.

Co prawda, nie odnotowaliśmy obecności tak pożądanych przedstawicieli władz samorządowych (zarówno radni jak wszystkie jednostki Urzędu Miasta były zawiadomione) jak również obecności mediów (były specjalnie zapraszane), nie mniej przyszło ok. 80 osób, reprezentujących różne zawody, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Szczecina i otwartych na nowe trendy.

Przedstawione prezentacje obejmowały cały wachlarz zagadnień:

  • ogólne, charakteryzujące negatywne skutki rozwoju infrastruktury drogowej w miastach w drugiej połowie XX wieku i argumenty przemawiające za zmianą polityki transportowej,
  • przykłady działań z zagranicy na rzecz równorzędnego traktowania różnych środków transportu w mieście, poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznych i podnoszących jakość życia(Londyn, Bilbao),
  • aktualne bolączki transportowe Szczecina i konkretne projekty zmian (m.in.: rozwój sieci tramwajowej, wykorzystanie istniejącej linii kolejowej dla potrzeb SKM, zintegrowanie lokalizacji przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych).

Szczególne słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Miłośników Komunikacji Miejskiej, które przygotowało niezwykle wnikliwe analizy istniejącej sytuacji funkcjonowania transportu zbiorowego w Szczecinie, a także konkretne, bardzo przekonujące propozycje rozwiązań, w tym poparte analizą korzyści finansowych.

Zamieszczamy wszystkie prezentacje, zachęcając gorąco do ich obejrzenia. Możecie Państwo ocenić sami!

Tuesday, 18 October 2011 | 19692 hits | Read more
17. Kazimierz Stachowiak odszedł
Oddział Szczecin/Aktualności

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 2011 r. odszedł od nas Kolega Kazimierz Stachowiak.

Ś.p. Kazimierz Stachowiak urodził się 19.01.1931 w Inowrocławiu. Studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie i na Politechnice Gdańskiej, gdzie ukończył Wydział Architektury.

Od 1954 r. pracował w Biurze „Miastoprojekt” Szczecin, a także wykładał przez wiele lat w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1969 r., a w latach 80-tych pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Szczecińskiego. Uczestniczył też czynnie w pracach Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność społeczną jako niekwestionowany autorytet  w sprawach konkursów urbanistycznych i architektonicznych, inicjator i wielokrotny sędzia-referent tych konkursów, przez co wpłynął na podniesienie rangi naszego regionu w dziedzinie architektury. Reprezentował też nasze środowisko na kongresach i zjazdach w kraju i za granicą.

 

Tuesday, 13 September 2011 | 30230 hits | Read more
18. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Oddział Szczecin/Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że inicjatywa naszego Oddziału zorganizowania debaty w ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno innych stowarzyszeń, zainteresowanych wyższą jakością życia w mieście jak i oficjalnego organizatora obchodów - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczecin.

Udało nam się także pozyskać osobę dr hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego z Politechniki Łódzkiej (http://historia.arch.p.lodz.pl/jw37/per-jw37.html; http://autoportret.pl/category/debaty/), eksperta w dziedzinie polityki zrównoważonego transportu miejskiego, który wygłosi referat wprowadzający, a także będzie moderował debatę.

Dużą atrakcją będzie też wystąpienie dr inż. arch. Agnieszki Zimnickiej, która przedstawi politykę transportową Londynu w aspekcie ulepszania przestrzeni publicznych i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej sąsiednich terenów.

Debata odbędzie się w dniu 21 września 2011 r. w godz. 9:00 - 15:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

Friday, 9 September 2011 | 70269 hits | Read more
19. Plebiscycie czytelników portalu Sztuka Architektury
Oddział Szczecin/Aktualności

Informujemy, iż w plebiscycie czytelników portalu Sztuka Architektury na wydarzenie roku 2011 zwyciężył zorganizowany przez szczeciński Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich WESTIVAL 2010 (czwarta edycja), którego mottem przewodnim była "rekonstrukcja miasta". Za Westivalem głosowało 43,7% internautów. Inne wydarzenia zdobyły odpowiednio głosy: Festival Warszawa w budowie - 16,2%, Wyburzenie dworca PKP w Katowicach - 15%, Wielka architektura dla wszystkich - akcja Edyty Ołdak - 17,4%, Pawilon Polski na Expo 2010 w Szanghaju - 6,3%, Emergency Exit - wystawa w pawilonie polskim na Biennale Architektury w Wenecji - 1,5%.

Gratulujemy naszym koleżankom i kolegom z SARP, a z uwagi na aktywny udział naszego Oddziału w programie zeszłorocznego Westivalu mamy nadzieję, że dołożyliśmy "małą cegiełkę" do tego sukcesu.

Sunday, 12 June 2011 | 32588 hits
20. Uwagi do koncepcji projektu mpzp "Stare Miasto-Starówka" w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezentujemy uwagi naszego Oddziału do koncepcji projektu mpzp "Stare Miasto-Starówka" w Szczecinie, które w dniu 9 maja zostały złożone w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie.

 

W związku z upublicznieniem wariantowej koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto-Starówka" w Szczecinie, a także prezentacją arch. Janusza Nekanda-Trepki na zebraniu otwartym naszego stowarzyszenia w dniu 29 kwietnia b.r. - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie przedstawia swoje uwagi do ww. koncepcji.

Stwierdzamy, iż żaden z prezentowanych wariantów nie spełni zakładanych założeń przywrócenia staremu miastu funkcji centrum usługowo-turystycznego jakie ma pełnić centralna część śródmieścia, mimo słusznych propozycji dogęszczenia zabudowy w układzie kwartałowym i wzbogacenia programu usługowego, a także rewitalizacji przestrzeni publicznych  historycznych placów.

Podstawowym problemem obszaru objętego planem jest jego izolacja i brak integracji  przestrzennej z sąsiedztwem, w tym z nabrzeżem i rzeką Odrą. Niestety, zamiast dalekowzrocznej polityki przestrzennej i transportowej polegającej na ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum i rozwijaniu alternatywnego transportu zbiorowego rozbudowuje się układy komunikacji samochodowej, oferuje nowe węzły drogowe w ścisłym centrum miasta, tworząc nowe bariery i intensyfikując fragmentację przestrzeni.

 

Monday, 9 May 2011 | 67669 hits | Read more


Page 2 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie