Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 1 - 10 of 1305

1. Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych
Oddział Jelenia Góra/Aktualności

W ramach współpracy oddziałów Towarzystwa Urbanistów Polskich (Wrocław, Jelenia Góra i Śląsk) zapraszamy na kolejne spotkanie online dla członków i przyjaciół TUP, podczas którego dr Elżbieta Szopińska oraz Aleksandra Sieradzka-Stasiak opowiedzą o standardach projektowych i wykonawczych kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek - 27 kwietnia, o godz. 17:00

Osoby zainteresowane wydarzeniem prosimy o rejestrację poprzez wysłanie maila na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . W odpowiedzi otrzymają Państwo link do wydarzenia.

link do standardów projektowych- IRT

Thursday, 22 April 2021 | 31 hits
2. Glossa do felietonu B.K. - Ludwik Biegański
Oddział Warszawa/Aktualności

"Jeszcze wiele można i trzeba zmienić w prawie, żeby i planowanie, i urbanistyka, dziedziny odrębne ale zarazem współzależne, odzyskały należne im znaczenie. Sami prawnicy temu jednak nie podołają." Tak brzmi konkluzja felitetonu kol. Kolipińskiego i, jak to się mówi, "trudno się z nią niezgodzić". Semantyczne dywagacje, na co Autor zwraca uwagę, tuszują skutecznie rzeczywiste problemy, a je nie tylko widać w studiach "akwarelistów", lecz w fizycznie otaczającej nas przestrzeni. Ponieważ nie uprawiałem zawodowo żadnej ze wspominanych tutaj dziedzin, a raczej zajmowałem się ich upowszechnianiem, miałem styczność z rozległym polem różnych poglądów, jak też skutkami ich wdrażania.

Wednesday, 21 April 2021 | 90 hits | Read more
3. Kondolencje
Oddział Warszawa/Aktualności

Koleżance Joli Przygońskiej, Prezesce Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów,

najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu odejścia męża Andrzeja

składają koleżanki i koledzy

z warszawskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Tuesday, 13 April 2021 | 53 hits
4. Urbanistyka w dobie postplanowania - Bartłomiej Kolipiński
Oddział Warszawa/Aktualności

"Zastanawia i niepokoi stawianie znaku równości pomiędzy planowaniem przestrzennym i urbanistyką. Według mego przekonania planowanie łączy się z programowaniem, dysponowaniem, organizacją, przewidywaniem procesów - natomiast [...] projektowanie urbanistyczne obejmuje kreowanie konkretnych zjawisk budowlanych, kształtowanie przestrzeni i jest procesem zupełnie innym niż planowanie przestrzenne" - tak mówiła na Kongresie 50-lecia Towarzystwa Urbanistów Polskich (1973r.) profesor Hanna Adamczewska-Wejchert, dodając: "Sytuacja obecna dziedziny urbanistyki jest szczególna. Towarzystwo Urbanistów nie schyliło się, żeby ją podnieść, a SARP nie wspiął się, żeby ją wziąć".

Monday, 12 April 2021 | 316 hits | Read more
5. Życzenia Wielkanocne
Zarząd Główny/Aktualności

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i sił na co dzień.

Niech to będzie także czas refleksji

Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony ciepłem i spokojem.

Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich


Friday, 2 April 2021 | 117 hits
6. Życzenia Wielkanocne
Oddział Warszawa/Aktualności

Najserdeczniejsze Życzenia

Miłych, Zdrowych i Pogodnych

Świąt Wielkanocnych

składa

wszystkim Koleżankom i Kolegom

Zarząd Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich


Friday, 2 April 2021 | 95 hits
7. Opinia w sprawie "Wdrożenia reformy planowania przestrzennego" w Krajowym Planie Odbudowy
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

Sformułowana w odpowiedzi na pismo pana Michała Gila, Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Szanowny Panie Dyrektorze!

W odpowiedzi na pismo DPR-II.721.3.2021 z dnia 19 marca 2021 w sprawie konsultacji "Wdrożenia reformy planowania przestrzennego" w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności - przedkładam poniższe uwagi i opinie, wypracowane w dyskusji na posiedzeniu Zarządu Głównego i Kolegium Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Na początku pragnę wyrazić satysfakcję z powodu uwzględnienia w KPO spraw planowania przestrzennego i nadania im wysokiej rangi, o czym świadczy przeznaczenie znacznych środków finansowych na realizację reform w tym obszarze. Pozwala to na częściowy optymizm, że głoszony od co najmniej kilkunastu lat postulat poprawy skuteczności planowania przestrzennego ma tym razem większe szanse na realizację niż poprzednio podejmowane inicjatywy.
Poniższe uwagi dotyczą projektu KPO, z uwzględnieniem tylko niezbędnych odniesień do założeń samej reformy. Opinia TUP na jej temat, przekazana w styczniu br na ręce pani minister Anny Korneckiej, pozostaje aktualna.

Ad. pkt A 1.1. Stabilne warunki do inwestowania - uchwalenie nowej ustawy regulującej planowania przestrzenne w I kwartale 2023 r.

 1. Jak najbardziej słusznie projekt KPO łączy realizację założonego celu, jakim jest stworzenie stabilnych warunków inwestowania, z reformą planowania przestrzennego. Nie jest to oczywiście jedyny aspekt celowościowy planowania przestrzennego, co warto by zaznaczyć w KPO, zwłaszcza że w mediach i w środowiskach biznesowych planowanie przestrzenne często jest tylko do tego sprowadzane.
 2. Nie budzi wątpliwości poczynione założenie, że konsekwencją reformy planowania przestrzennego ma być uchwalenie nowej ustawy, chociaż, wobec braku przesądzenia ostatecznego kształtu zreformowanego systemu planistycznego, nie można z góry określić zakresu koniecznych zmian ustawowych. Niezależnie jednak od tej okoliczności uważamy, że napisanie nowej ustawy jest potrzebne, ponieważ obecnie obowiązująca jest tak nieczytelna i obszerna a zarazem niekompletna, że sama w sobie jest przyczyną destabilizacji otoczenia prawnego inwestycji.
 3. Słusznie wspomina się w kontekście reformy planowania przestrzennego o idei planowania zintegrowanego. Jednak i w tym przypadku należałoby nieco rozwinąć ten wątek (a przy okazji w zdaniu "Włączenie planowania przestrzennego w nurt planowania społeczno-gospodarczego" pierwsze słowo zamienić na "połączenie").
 4. W projekcie KPO brakuje odniesienia do tzw. specustaw, które zezwalają na lokalizację inwestycji, głównie infrastrukturalnych, z pominięciem przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są one powszechnie krytykowane z powodu naruszania planistycznego porządku prawnego, a w rezultacie również jako czynnik destabilizacji procesów inwestycyjnych. Należy nadmienić, że jednym z założeń reformy planowania przestrzennego jest ogólnie akceptowana zmiana tego stanu rzeczy.

Thursday, 1 April 2021 | 1778 hits | Read more
8. Pożegnanie Profesora dr inż. architekta Stanisława Tomaszka
Oddział Katowice/Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP Prof. Stanisława Tomaszka, który zmarł w dniu 23 marca 2021 roku.

 

Profesor Stanisław Tomaszek należał do tych osób, dla których ideały Towarzystwa Urbanistów Polskich były wiodącym przesłaniem zarówno w działalności społecznej, jak i zawodowej. Był członkiem TUP od 1954 roku.

 

Był jednym z inicjatorów - pionierów utworzenia TUP w Katowicach (13 listopada 1956 roku) - drugiego po Warszawie koła terenowego w Polsce. Był człowiekiem czynu i niezłomnych zasad, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, przez wiele lat pełnił odpowiedzialne funkcje w strukturach TUP, w tym jako:

wiceprezes TUP/O Katowice - w latach 1971 do 1973

prezes TUP/ O Katowice - w latach 1975 do 1978

członek Głównej Komisji Rewizyjnej - w latach 1996 do 2000

przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów TUP - 1977 rok

przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców TUP przy Zarządzie Głównym - 1992 rok

 

Szczególnym polem aktywności Prof. Stanisława Tomaszka od wielu lat były sprawy dotyczące stanu zawodu architekta - urbanisty i jego społecznej roli, a także szeroko pojmowane zasady etyki zawodowej wynikającej z uniwersalnych norm etycznych, czemu nieprzerwanie dawał wyraz w swoich licznych publikacjach i wypowiedziach na ten temat (konferencja TUP 1999 rok referat pt Refleksje na temat zawodu urbanisty). Był współorganizatorem, bądź prelegentem wielu konferencji, sesji, seminariów i szkoleń organizowanych przez TUP, których celem było doskonalenie warsztatu urbanistycznego.

 

Niejednokrotnie prezentował swoje stanowisko odzwierciedlające istotne problemy regionu śląskiego charakteryzującego się wysokim stopniem skomplikowania procesów urbanistycznych i złożonością problemów społeczno-gospodarczych i ekologicznych, które wskazywał do uwzględnienia w Polityce Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Prezentował swoje stanowisko nad kierunkami reformowania gospodarki przestrzennej w regionie (konferencja TUP 1994 rok)

 

Był współuczestnikiem wielu działań opiniotwórczych i interwencyjnych środowiska TUP skierowanych do władz szczebla rządowego (m. in. dotyczących prac legislacyjnych związanych z gospodarką przestrzenną), a także skierowanych do władz szczebla wojewódzkiego dot. świadomego sterowania rozwojem regionu śląskiego, zwłaszcza w obliczu ogromnych przekształceń związanych z restrukturyzacją regionu.

 

Był laureatem licznych odznaczeń, nagród i wyróżnień :

Srebrna Odznaka Honorowa TUP - 1973 rok

Złota Odznaka Honorowa TUP - 1983 rok

Członek Honorowy TUP - 1989 rok

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1988 rok

Medal Edukacji Narodowej

Złota Odznaka Zasłużony dla woj. Katowickiego

Złota Odznaka Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - 1996 rok

i inne.

Jego wybitne zasługi dla rozwoju TUP, osiągnięcia w planowaniu przestrzennym oraz dydaktyczno-naukowo-popularyzatorskim, dbałość o stałe podnoszenie społecznej rangi zawodu, a także kultura osobista zyskały uznanie naszego środowiska i zapewniły Mu wysoką pozycję w gronie uznanych architektów - urbanistów polskich

 

Cześć Jego Pamięci.

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Śląski

 

Monday, 29 March 2021 | 68 hits
9. Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie budowy III linii
Oddział Warszawa/Aktualności

Stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie budowy III linii metra w Warszawie

Rada m.st. Warszawy zaakceptowała wniosek Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie umożliwiających przygotowanie realizacji III linii metra. Decyzja ta jest bardzo ważna dla kształtowania rozwoju systemu transportu zbiorowego w naszym mieście.

Metro jest najbardziej wydajnym i najwygodniejszym środkiem miejskiego transportu zbiorowego. Ale jest także, zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, najdroższym środkiem transportu. W chwili obecnej, nakłady inwestycyjne na budowę metra pochłaniają 2/3 budżetu przeznaczonego na inwestycje transportowe i komunikacyjne w Warszawie. Można zakładać, że będzie tak przez kolejne 30 lat - aż do roku 2050, gdy budowa pełnego systemu metra w Warszawie ma być zakończona. W sposób oczywisty, musi się to odbywać kosztem ograniczenia nakładów inwestycyjnych na inne, tańsze, środki transportu.

Friday, 26 March 2021 | 209 hits | Read more
10. Składki Członkowskie - Przypomnienie
Oddział Warszawa/Aktualności

Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy!

Uprzejmie przypominamy o opłacaniu składek członkowskich, co jest statutowym obowiązkiem członków Towarzystwa Urbanistów Polskich. Składki można wpłacać w systemie comiesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Zaległości powyżej 2-3 lat mogą spowodować skreślenie z listy członków TUP
Poniżej  wyciąg z uchwały finansowej Walnego Zjazdu Delegatów  TUP z 2018 roku dotyczący wysokości składek i zasad ich naliczania.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. wysokości składek członkowskich i zasady ich naliczania:
1. Podstawowa wysokość składki wynosi 20 złotych miesięcznie tj 240 zł rocznie.
(Do tej pory była to kwota 15 zł miesięcznie.)
2. Składki w wysokości 50 % kwoty podstawowej (10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie) płacą członkowie w wieku poniżej 30 lat oraz powyżej 65 lat.
3 Członkom, którzy wpłacą składki za cały rok z góry do końca stycznia danego roku przysługuje rabat w wysokości 15%. W takim przypadku wielkości te ulegają zmniejszeniu do ? odpowiednio ? 102 zł lub 204 zł.
4. Członkowie honorowi oraz członkowie, którzy ukończyli 75 rok życia są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Numer rachunku bankowego Oddziału TUP w Warszawie
BNP Paribas Bank Polska S.A.
78 1750 0012 0000 0000 4115 3277


Kasa biura TUP na ul. Lwowskiej 5 lok. 100 czynna od poniedziałku do środy w godzinach 9.30 ? 14.00 , czwartek ? piątek 9.30 ? 12.30 (obecnie z racji pandemii COVID-19 i pracy zdalnej proszę się umawiać telefonicznie)

Monday, 1 March 2021 | 151 hits

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 131


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2021 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie