Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

XI EDYCJA KONKURSU "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" - WYNIKI

E-mail Print PDF
There are no translations available.

XI edycja konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona. Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 17 grudnia 2021 r. Wpłynęło 25 zgłoszeń, z których 23 poddano ocenie jurorów. 2 zgłoszenia zostały odrzucone ze względów formalnych.

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. i po dyskusji przyznał Grand Prix, I nagrodę, II nagrodę i III nagrodę oraz 3 równorzędne wyróżnienia.

 

 

Grand Prix przyznano za przeprowadzenie gruntownej i szerokiej rewaloryzacji Parku Radolińskich, z głębokim wyczuciem wartości przyrodniczych oraz historycznych miejsca, a także przy zastosowaniu dobrych praktyk, wysokiej jakości rozwiązań technicznych oraz widocznej dbałości o detale. Na podkreślenie zasługuje forma amfiteatru, która jest lekka, nowoczesna, zachęcająca i jednocześnie bardzo dobrze wkomponowana w kontekst przestrzenny, w którym właściwe miejsce znalazła również bryła ruin kościoła pw. św. Ducha. Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na ogromną skalę oraz adekwatność nowych nasadzeń zieleni, unikanie powierzchni utwardzonych, ochronę elementów kompozycyjnych, zachowanie naturalnej kwatery jako ostoi dla zwierząt, a także wyeksponowanie najcenniejszych drzew poprzez objęcie ich ochroną pomnikową. Realizacja stanowi doskonały przykład kreowania przestrzeni publicznej, która oferuje mieszkańcom wysokie walory funkcjonalne, edukacyjne, estetyczne, przyrodnicze i kulturowe.

 

 

I Nagrodę przyznano za rozpoczęcie realizacji innowacyjnego programu przekształcania zdegradowanych miejskich działek w śródmieściu w kieszonkowe parki i skwery. Dzielnice śródmiejskie charakteryzują się największą intensywnością zabudowy i wysokim poziomem uszczelnienia powierzchni, stąd każda przestrzeń "odzyskana" dla natury stanowi cenny nabytek. Sąd konkursowy zauważył, że wprowadzanie zieleni - drzew, krzewów i bylin w zwartej zabudowie śródmiejskiej jest dużym wyzwaniem ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną lub dotychczasowe sposoby korzystania z zagospodarowywanych przestrzeni (nielegalne miejsca parkingowe). Docenił również podniesienie walorów estetycznych przekształconych działek, a także stworzenie nowych miejsc do odpoczynku i rekreacji, z których z chęcią korzystają mieszkańcy.

 

 

II Nagrodę przyznano za konsekwencję w realizacji wieloetapowego założenia, które poprzez kompleksową wizję zagospodarowania doprowadziło do stworzenia przestrzeni odpowiadającej potrzebom mieszkańców, nie tylko gminy Mosina ale całego regionu. Realizacja stanowi dobry przykład kreowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych w oparciu o ponadczasowe rozwiązania, które pośrednio chronią cenniejsze przyrodniczo obszary, równocześnie stwarzając atrakcyjny krajobraz i optymalne warunki do rekreacji. Zagospodarowanie terenów przekształconych w wyniku działalności wydobywczej zwykle stanowi wyzwanie i szansę, która w przypadku Glinianek została w pełni wykorzystana.

 

 

III Nagrodę przyznano za inicjatywę społecznego działania na rzecz metamorfozy zaniedbanego fragmentu miasta w przestrzeń atrakcyjną, wielofunkcyjną i dostępną. Uzyskano efekt miejsca przyjaznego, które zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie integracji międzypokoleniowej, aktywizacji kulturalnej i rekreacji w otoczeniu pięknej zieleni. Sąd konkursowy docenił szeroko zakrojone działania Krotoszyna na polu poprawy estetyki przestrzeni miasta, wśród których niniejsza inwestycja w sposób szczególny się wyróżnia poprzez integrację i zaangażowanie różnych grup mieszkańców w realizację przedsięwzięcia.


 

Wyróżnienie przyznano za wprowadzenie do zdegradowanego obiektu poprzemysłowego szerokiego programu nowych funkcji społecznych, z podkreśleniem aspektu dziedzictwa kulturowego. Nieprzegadana realizacja stanowi przykład dobrze zaprojektowanej i zrealizowanej przestrzeni publicznej rozumianej jako relacja budynku i jego otoczenia. Widoczna jest dbałość w podejściu do synergii różnych elementów zagospodarowania obszaru począwszy od odrestaurowanego zbiornika na gaz poprzez system retencji wody, obiekty małej architektury, aż po zieleń wysoką na gruncie rodzimym i ogród na dachu. Sąd konkursowy zwrócił uwagę, że materiały zamieszczone w zgłoszeniu nie do końca ukazują, czy wszystkie elementy tej ambitnej wizji projektowej zostały w pełni zrealizowane.


 

Wyróżnienie przyznano za pozytywną i diametralną transformację ubogiego pod względem estetycznym i środowiskowym obszaru, a także za nadanie priorytetu dla funkcji związanej z regulacją warunków wodnych i mikroklimatycznych w obrębie zwartej miejskiej zabudowy, przy jednoczesnym umożliwieniu ograniczonej funkcji rekreacyjnej. Równocześnie Sąd konkursowy zwrócił uwagę, że zastosowanie trawników nie do końca wypełnia oczekiwane wymagania dla zakładania ogrodów deszczowych i rekomenduje szersze stosowanie łąk kwietnych.

 

 

Wyróżnienie przyznano za stworzenie, z wykorzystaniem współczesnych środków wyrazu, uniwersalnej przestrzeni placu miejskiego z odniesieniem do historii urbanistyki miasta, zachęcającej do spędzania wolnego czasu przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Inwestycja, w skali miasta, jest wydarzeniem nietuzinkowym, które stanowi przykład właściwego budowania przestrzeni wielofunkcyjnej, możliwej do optymalnego wykorzystania w każdej porze dnia i roku. Sąd konkursowy miał jednak pewne wątpliwości, co do skali utwardzenia całego placu i lokalizacji zadaszonego targowiska w miejscu porośniętym dotąd niską zielenią trawiastą, w bardzo bliskim sąsiedztwie okazałego drzewostanu.

 

Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Więcej informacji oraz zdjęcia nagrodzonych realizacji można znaleźć tutaj.

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe.

Regulamin konkursu

Wyniki konkursu
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie