Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Articles > Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych

Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych.

cele konferencji:

  • przedstawienie podstaw metodycznych, związanych z poszczególnymi komponentami środowiska kulturowego przy tworzeniu parków kulturowych,
  • przedstawienie doświadczeń związanych z tworzeniem i zarządzaniem parkami kulturowymi szczególnie w przestrzeniach górskich, w obszarze ziem górskich Dolnego Śląska oraz innych części Polski (przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych, społecznych, itd.) oraz wskazane możliwości ich harmonijnego rozwoju przestrzennego,
  • określenie preferowanych zasad gospodarowania obszarami o wysokich walorach, w obliczu postępujących procesów urbanizacji w formie systemu monitorowania

 

 

Wyjątkowe wartości kulturowo- krajobrazowe i przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej oraz jej wielokulturowego dziedzictwa są podstawą dla zarówno ich szczególnej, wzmożonej ochrony jak i ich aktywnego wykorzystania dla rozwoju turystyki i rekreacji - głównej funkcji tego obszaru. Najwłaściwszą formą ochrony tych wartości oraz stworzenia podstaw dla nowoczesnego zarządzania tym zasobem winno być utworzenie Parku Kulturowego, do czego podstawy prawne zawierają przepisy nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zaś podstawowymi narzędziami dla kształtowania ładu przestrzennego winny być miejscowe plany zagospodarowa-nia przestrzennego. Świadomość wielkiej wartości kulturowo-krajobrazowej i przyrodniczej Kotliny, ukształtowanej przez ostatnie stulecia jako niezwykła w skali całej Europy - Dolina Parków i Ogrodów jest coraz powszechniejsza. Wartości te, a także trwająca od kilku lat aktywna działalność środowisk na rzecz ich ochrony, stwarzają szczególnie pozy-tywne przesłanki dla przyspieszenia działań na rzecz formalnego utworzenia Parku Kulturowego we wschodniej części Kotliny. Ma tu miejsce szczególna, w skali krajo-wej i międzynarodowej koncentracja wybitnych założeń parkowo-pałacowych oraz komponowanego krajobrazu ich otoczenia. Podjęcie prac na rzecz utworzenia Parku powinno uwzględniać rozwiązania przyjęte ostatnio przez Radę Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, dotyczące zasad tworzenia i zarządzania dla parków kulturowych oraz sporządzana planów ich ochrony. Z kolei jednostką wiodącą w realizacji tego zadania winien być Związek Gmin Karkonoskich, współpracujący z samorządami gmin Mysłakowice, Kowary i Podgórzyn.

Tags: Konferencja
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie