Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > WNIOSKI do projektu uchwały Rady Miasta Opola

WNIOSKI do projektu uchwały Rady Miasta Opola

Email Drukuj PDF

WNIOSKI

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad i warunków

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych,

z jakich mogą być wykonane

 


 

W odpowiedzi na pismo nr BU.670.1.2.216 MŚ, BU.KW-00077/16 z dnia 7 lipca 2016 r. działając w imieniu Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Opolu, składam następujące wnioski do projektu ww. uchwały wnosząc o:

1.uwzględnienie w projekcie uchwały wymogów art. 37a ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzn. wprowadzenie różnych regulacji dla różnych obszarów gminy (stref) wraz z określeniem i opisem ich granic, z uwagi na różnorodną strukturę przestrzenną miasta, wzbogaconą dodatkowo planowanym przyłączeniem terenów wiejskich;

2.wydzielenie na obszarze miasta stref strukturalnych, w granicach których lokalizacja, skala, formy oraz standardy jakościowe obiektów małej architektury podporządkowane zostaną:

 1. walorom układów urbanistycznych i ruralistycznych, w szczególności charakterowi wnętrz urbanistycznych oraz ekspozycji i ochronie przedpola obiektów zabytkowych i ich zespołów,
 2. walorom krajobrazu kulturowego, w szczególności charakterowi wnętrz krajobrazowych oraz ochronie cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych (punktów, osi i ciągów widokowych oraz przedpola widoku obiektów i ich zespołów),
 3. walorom środowiska przyrodniczego, w szczególności ochronie obszarów tworzących System Przyrodniczy Miasta (SPM) oraz obszarów i terenów objętych formami ochrony przyrody,
 4. potrzebie podniesienia atrakcyjności i jakości przestrzeni publicznych oraz tworzenia więzi społecznych poprzez kreację miejsc spotkań i integracji społeczności lokalnej, w szczególności w strefach z dominacją przestrzeni prywatnej;

3.ustalenie dla wyróżnionych stref strukturalnych indywidualnych zasad i standardów dla obiektów małej architektury, decydujących o harmonii i porządku przestrzennym oraz prestiżu miasta i jego pozycji w regionie;

4.określenie na obszarze miasta stref krajobrazowych, w granicach których lokalizacja, gabaryty, formy oraz standardy jakościowe tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zostaną podporządkowane:

 1. ochronie historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz krajobrazu historycznego,
 2. potrzebie zachowania i ochrony widoków oraz elementów przestrzeni wpływających na percepcję miejsc i obiektów historycznych oraz przyrodniczych,
 3. potrzebie utrzymania ładu i harmonii miejsc o niewielkiej chłonności wizualnej,
 4. ochronie terenów Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM) oraz terenów i obiektów o wysokich walorach przyrodniczych przed elementami zaburzającymi ich funkcjonowanie i ekspozycję,
 5. ochronie terenów, miejsc i obiektów o wysokich walorach krajobrazowych, estetycznych lub edukacyjnych przed obiektami przesłaniającymi lub zaburzającymi widok,
 6. ochronie ładu wizualnego miasta przed przesyceniem krajobrazu:
  ◦reklamą, w szczególności ochronie terenów położonych wzdłuż obwodnicy miejskiej oraz głównych dróg wjazdowych do centrum miasta, kształtujących jego wizerunek,
  ◦nośnikami informacji wizualnej, w szczególności w obrębie historycznego centrum miasta;

5.ustalenie dla wyróżnionych stref krajobrazowych jasnych i precyzyjnych zasad sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich gabarytów i standardów, decydujących o ładzie przestrzennym, zachowaniu i ochronie walorów kulturowych, poprawie estetyki i atrakcyjności przestrzeni oraz wizerunku miasta;

6.określenie na obszarze miasta stref funkcjonalno-przestrzennych, w granicach których lokalizacja, gabaryty, formy oraz standardy jakościowe ogrodzeń zostaną podporządkowane potrzebie:

 1. zachowania i kreowania nowych otwartych przestrzeni publicznych (ulic, placów, skwerów, zieleńców, parków) oraz wnętrz osiedlowych (kwartałów zabudowy i międzyblokowych) jako ogólnodostępnych,
 2. kształtowania spójnych i atrakcyjnych wnętrz i ciągów krajobrazowych lokalnych przestrzeni publicznych (ulicy, placu, skweru), o wysokich walorach estetycznych,
 3. propagowania idei osiedli miejskich otwartych (niewygrodzonych) oraz stosowania żywopłotów podnoszących walory przyrodnicze terenów,
 4. ochrony terenów o wysokich walorach krajobrazowych przed obiektami stanowiącymi bariery krajobrazowe,
 5. ochrony terenów Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM) oraz terenów i obiektów o wysokich walorach przyrodniczych przed elementami zaburzającymi ciągłość i spójność SPM oraz funkcjonowanie przyrody;

7.ustalenie dla wyróżnionych stref funkcjonalno-przestrzennych indywidualnych zasad grodzenia, decydujących o kształcie i bezpieczeństwie przestrzeni wspólnej, oraz gabarytów, form i standardów zapewniających stylistyczną całość z cechami i parametrami zabudowy strefy.

Jednocześnie biorąc pod uwagę:

 

1.wprowadzenie art. 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczególnej (uproszczonej) procedury w odniesieniu do ww. uchwały, stanowiącej prawo miejscowe, określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, proszę o przedłożenie projektu ww. uchwały do zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która jest organem doradczym Prezydenta m. Opola w sprawach gospodarki przestrzennej;

2.dualizm prawny aktów prawa miejscowego tj. uchwały ww. sprawie, regulującej ww. zagadnienia dla całego obszaru miasta, oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulujących te same zagadnienia dla części obszaru miasta, oraz potencjalne skutki prawne związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkody wynikłe z wprowadzenia nowego aktu prawa miejscowego w uproszczonej procedurze, wnoszę o wskazanie granic obszarów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zawierającymi ustalenia w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ichArch. Maciej Mazurek gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, oraz uwzględnienie ich ustaleń w treści projektu uchwały.

 

Prezes

Oddziału TUP w Opolu

mgr inż. arch. Maciej Mazurek

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie