Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ceremonia wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie dyplomowym

Email Drukuj PDF

logo

Prace zgłoszone na konkurs obejmowały szeroką problematykę i poruszały zagadnienia przestrzenne w różnych skalach. Jury Konkursu, zwróciło uwagę, iż wiele z nich może mieć konkretne zastosowanie w praktyce, jednak nie zawsze dobór tematów był adekwatny do możliwości dyplomantów i specyfiki uczelni. Właściwy dobór tematów, zdaniem Jury, powinien ograniczyć czas potrzebny na pisanie pracy i jednocześnie pozwolić na uniknięcie części błędów merytorycznych. Sędzia referent zwrócił również uwagę na rosnące zróżnicowanie zakresu, metodyki i poziomu nadsyłanych prac, szczególnie widoczne wśród prac nadsyłanych z kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, realizowanego na różnych uczelniach.

W Kategorii Projektowanie Urbanistyczne:

Nagroda równorzędna:

AUTOR: Marta Ogrodowczyk
TEMAT PRACY: „Zachodnia na nowo”
PROMOTOR: dr inż. arch. Mirosław Wiśniewski
UCZELNIA: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Praca koncentruje się na problemie jednej z głównych ulic centrum Łodzi o wyburzonej pierzei, a przez to całkowicie utraconym charakterze miasta w newralgicznej lokalizacji. Bardzo dobrze przeprowadzone i udokumentowane analizy historyczne, szczegółowe analizy funkcjonowania, stanu technicznego, czy uwarunkowań formalnych oraz świetnie zilustrowany opis problemów prowadzą do rozbudowanych wytycznych urbanistycznych. Ilustracją tych wytycznych jest projekt odtwarzający utracony miejski charakter za pomocą nowej zabudowy – w formie uzupełnień w pierzei zachodniej oraz odmiennej typologicznie od zabudowy zachowanej, jednak szanującej tradycję lokalną w pierzei wschodniej.

Nagroda równorzędna:

AUTOR: Paweł Malinowski
TEMAT PRACY: „Oruńska kooperatywa. Studium rewitalizacji dzielnicy z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego ”
PROMOTOR: dr inż. arch. Gabriela Rembarz
UCZELNIA: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Przedmiotem pracy są problemy mieszkaniowe współczesnych miast, przedstawione na tle doświadczeń europejskich. Autor podejmuje bardzo aktualne zagadnienie rewitalizacji i mieszkalnictwa dostępnego, koncentrując się na modelu kooperatywy. Model taki uznał za najlepiej odpowiadający współczesnym potrzebom społecznym, uwzględniający jednocześnie aspekt ekonomiczny, środowiskowy i przestrzenny. Uwagę zwraca wrażliwość i dojrzałość projektowa autora, wyrażona w ilustrującym rozważania teoretyczne projekcie.

Wyróżnienie:

AUTOR: Karolina Szaton i Monika Kubica
TEMAT PRACY: „Krajobrazowy Park Linearny doliny Przemszy i Brynicy”
PROMOTOR: dr hab. inż. arch. Szymon Opania
UCZELNIA: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Przedmiotem pracy jest zagadnienie współwystępowania dziedzictwa przemysłowego i przyrodniczego na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Ta dychotomia uzasadnia podjęcie badań przez dwie osoby i jest widoczna także w różnym podejściu i zakresie opracowań. Praca jest jednak spójna, a propozycja oparcia ochrony dziedzictwa przemysłowego na osnowie wartościowych terenów przyrodniczych, położonych wzdłuż dolin rzecznych, przekonująca / interesująca.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:

Nagroda:

AUTOR: Kamila Walenciak
TEMAT PRACY: „Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS'u partycypacyjnego”
PROMOTOR: dr hab. prof. UMK Zenon Kozieł
UCZELNIA: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedmiotem pracy jest proces projektowania terenów zieleni towarzyszącej zabudowie osiedlowej w Olsztynie, przy zastosowaniu systemu informacji geograficznej GIS, opracowanej na Uniwersytecie Alwara Alto w Helsinkach, tzw. metody soft GIS, lub public participation GIS, polegającej na pozyskiwaniu danych od mieszkańców i użytkowników badanej przestrzeni przy pomocy kwestionariuszy umieszczonych na mapach. Celem pracy było uzyskanie analizy percepcji przestrzeni zielonej w Olsztynie, przedstawionej na tle realizowanych w kraju i zagranicą „dobrych praktyk” w tym zakresie oraz wskazanie metody GIS-u partycypacyjnego, jako narzędzia wspomagającego proces projektowania lub rewitalizacji terenów zielonych w mieście. Metoda ta pozwala na uzyskanie obszernego zbioru danych dotyczących diagnozy przestrzeni oraz potrzeb społecznych już na wczesnym etapie projektowania. Wartościowym, praktycznym rezultatem dyplomu jest nie tylko poszerzenie społecznej wiedzy na temat przestrzeni miejskiej, ale przede również opracowanie wytycznych projektowych dla badanych terenów zielonych, które ukazują możliwości zmiany wizerunku miejsc, o dotychczas, nie koniecznie pozytywnej konotacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że opracowana na potrzeby pracy dyplomowej ankieta nadal działa na stronie internetowej Olsztyna.

Wyróżnienie:

AUTOR: Patryk Czajka
TEMAT PRACY: „Analiza optymalnej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga”
PROMOTOR: dr hab. prof. UG Mariusz Kistowski
UCZELNIA: Uniwersytet Gdański

Praca jest interesującym studium zagadnień dotyczących podejmowania decyzji w procesie planowania przestrzennego, wobec konieczności pogodzenia konfliktów bądź wyboru kryteriów, pochodzących z różnych sfer preferencji przestrzennych lub funkcjonalnych. Zastosowane w pracy metody analiz wielokryterialnych Analytic Hierarchy Process AHP oraz analiza danych geoprzestrzennych przy pomocy Systemów Informacji Geograficznej GIS – pozwoliły na określenie charakterystyki potencjalnych konfliktów funkcjonalno – przestrzennych oraz na diagnozę aktualności prowadzonej przez samorząd polityki przestrzennej na badanym obszarze. Na podkreślenie zasługuje: sumienność i czytelność przedstawionych opracowań opisowych, tabelarycznych i mapowych/ graficznych, szerokie spojrzenie na proces podejmowania decyzji oraz rozumienie przez Autora odmienności doświadczeń środowisk branżowych, które biorą udział w procesie podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym. Ważną i wysoce pozytywną cechą pracy jest znajomość literatury tematu oraz umiejętność włączenia cech pracy badawczej do zagadnień profesjonalnych dyplomu magisterskiego

W dniu 21 września odbyła się ceremonia wręczenia nagród w konkursie o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w roku 2015. Ceremonia kończyła oficjalną część ogólnopolskiej konferencji "Miasto Dostępne", która miała miejsce w  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody wręczali: prof. dr hab. arch. Piotr Lorens - Prezes TUP, prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Przewodniczący Rady TUP oraz Marek Kuzaka - Prezes AMS. Ceremonię prowadził dr inż arch. Tomasz Majda Wiceprezes TUP.

Partnerem i sponsorem nagród konkursu jest firma:

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie