Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News > Aktualności > Konkurs na nowe wydawnictwo periodyczne TUP

Konkurs na nowe wydawnictwo periodyczne TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Towarzystwo Urbanistów Polskich szuka pomysłów na własne, nowe wydawnictwo periodyczne. Masz na nie pomysł? Weź udział w konkursie! Do 31 października 2017 r. Zarząd Główny TUP czeka na koncepcje nowego wydawnictwa. Można je słać na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . W konkursie mogą wziąć udział członkowie TUP (indywidualnie lub w zespołach), albo zespoły, w których przynajmniej jedna osoba należy do TUP.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie konkursu (wklejamy go też poniżej).

Konkurs chcemy rozstrzygnąć do końca roku. Zwycięzca lub zwycięzcy zostaną zaproszeni do realizacji koncepcji przy wsparciu i pod patronatem ZG TUP.

Zapraszamy!

Przeczytaj też uchwałę Zarządu Głównego TUP w sprawie konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA KONCEPCJĘ NOWEGO WYDAWNICTWA PERIODYCZNEGO

TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH


Realizując przyjęte przez Zarząd Główny TUP Zasady prowadzenia działalności publikacyjnej i informacyjnej – politykę medialną TUP, ZG TUP przystępuje do działań zmierzających do wznowienia realizacji wydawnictwa periodycznego. Powinny one uzupełniać inne formy działalności medialnej TUP, w tym – wznawianą serię „Biblioteka Urbanisty”, newsletter czy stronę internetową. Chcemy przy tym nawiązać do dotychczasowych form aktywności publikacyjnej TUP, w tym – do wydawnictw realizowanych przez ponad 90 lat istnienia Towarzystwa.

Realizacja tych działań – zgodnie z postulatami zgłaszanymi w trakcie dyskusji nad polityką medialną TUP – powinna umożliwiać włączenie się możliwie szerokich kręgów członków TUP. Tym samym Zarząd Główny TUP zadecydował o organizacji konkursu, mającego wyłonić najlepsze koncepcje programowe i realizacyjne wydawnictwa periodycznego.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny TUP (zwany dalej ZG TUP), z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/100.

2. Celem konkursu jest wypracowanie koncepcji nowego wydawnictwa periodycznego TUP, wraz z koncepcją jego finansowania przez minimum pięć lat.

3. W ramach konkursu wybrana może zostać do realizacji więcej niż jedna koncepcja.

4. Konkurs trwa od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r .

5. W konkursie mogą wziąć udział:

a) członkowie TUP – indywidualnie lub w zespołach,

b) zespoły, w których przynajmniej jedna osoba jest członkiem TUP.

6. Zwycięzca/zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do realizacji przedstawionej/przedstawionych koncepcji przy wsparciu i pod patronatem ZG TUP.

§ 2

Koncepcje konkursowe – forma, zasady zgłaszania, wymogi

1. Koncepcja konkursowa (zwana dalej Koncepcją) powinna mieć formę elektronicznego opracowania tekstowego w formacie pdf.

2. Koncepcja powinna zostać przesłana na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 31 października 2017 r.

3. Koncepcja powinna zawierać następujące elementy opisujące proponowane wydawnictwo periodyczne:

a) tytuł (może to być więcej niż jedna propozycja; wskazane – choć nie obowiązkowe – jest wykorzystanie jednego z tytułów wydawanych poprzednio przez ZG TUP lub pod jego patronatem – np. Miasto, Urbanista, Przegląd Urbanistyczny);

b) ogólne wyliczenie kosztów realizacji proponowanego wydawnictwa, w rozbiciu na główne pozycje budżetowe – na okres pięciu lat;

c) wskazanie źródeł finansowania wydawnictwa;

d) propozycja profilu wydawnictwa (np. czy ma to być czasopismo naukowe, czy popularne, czy o jakiejś innej, wyszczególnionej formule);

e) określenie docelowej grupy odbiorców wraz z uzasadnieniem;

f) objętość i format wydawnictwa;

g) częstotliwość ukazywania się;

h) ogólna koncepcja towarzyszących działań on-line;

i) propozycja synergii z innymi kanałami komunikacji prowadzonymi przez TUP;

j) propozycja ewentualnej synergii z mediami nieprowadzonymi przez TUP;

k) rekomendacja czy wydawnictwo ma być wydawane na papierze (w tym nakład i sposób dystrybucji), czy wyłącznie on-line – wraz z formułą i jej uzasadnieniem;

l) skład zespołu autorów Koncepcji, wraz z biogramami – ze szczególnym wskazaniem doświadczeń w następujących dziedzinach:

− prowadzenia mediów;

− pozyskiwania pieniędzy na realizację kilkuletnich projektów (z podaniem rzędów kwot i rodzajów ich źródeł);

(doświadczenie w tych dziedzinach nie jest warunkiem udziału w konkursie, jednak może zostać uznane za szczególny atut);

m) informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację Koncepcji;

n) wypełnione oświadczenie autora/współautorów o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Formularz oświadczenia jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

§ 3

Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową stanowią członkowie Zarządu Głównego TUP.

2. Członkowie Zarządu Głównego TUP, którzy wezmą udział w konkursie, podlegają wyłączeniu z Komisji.

3. Komisja może obradować i podejmować decyzje zarówno podczas spotkań, jak i korzystając z narzędzi komunikacji elektronicznej.

4. Komisja może wyłonić więcej niż jednego zwycięzcę konkursu.

5. Komisja ma prawo zdecydować o odstąpieniu od konkursu.

§ 4

Procedura oceny Koncepcji i harmonogram konkursu

1. Ocena Koncepcji przez komisję dzieli się na dwa etapy:

a) etap pierwszy – formalny, do dnia 15 listopada 2017 r. Komisja ocenia czy Koncepcje zawierają wszystkie elementy wskazane w § 2 pkt 3 niniejszego regulaminu. Do następnego etapu przechodzą wyłącznie Koncepcje, które spełniają te wymogi.

b) etap drugi – merytoryczny, do dnia 30 listopada 2017 r. Komisja wybiera najlepsze Koncepcje. Merytoryczne kryteria wyboru Koncepcji obejmują w szczególności:

− zgodność Koncepcji z celami statutowymi TUP i zasadami prowadzenia finansów Towarzystwa, zawartych w regulacjach przyjętych przez Zarząd Główny TUP;

− atrakcyjność Koncepcji z uwagi na zainteresowania potencjalnych grup odbiorców pisma oraz autorów materiałów do publikacji;

− realność realizacji założonej Koncepcji w dłuższym okresie czasu (co najmniej 5 lat).

2. Komisja może przeprowadzić etap trzeci, polegający na rozmowach z autorami najlepszych Koncepcji. Etap ten zostanie zamknięty do dn. 31 grudnia 2017 r.

3. ZG TUP ogłosi wyniki konkursu oraz decyzję dotyczącą dalszych planów w zakresie przygotowywania nowego wydawnictwa TUP najpóźniej do dn. 15 stycznia 2017 r. Ogłoszenie to zostanie opublikowane na stronie internetowej TUP.


Załącznik

do Regulaminu konkursu na koncepcję nowego wydawnictwa periodycznego

Towarzystwa Urbanistów Polskich

 

Dane osoby składającej Koncepcję lub reprezentującej zespół składający Koncepcję:

___________________________________________

Imię i nazwisko

___________________________________________

Adres

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz o przetwarzaniu danych osobowych

Ja niżej podpisany/a ___________________________________________ jako (współ)autor/ka Koncepcji zgłoszonej do konkursu na koncepcję nowego wydawnictwa periodycznego TUP organizowanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5 (zwanego dalej organizatorem konkursu), oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do tej Koncepcji w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jako autor/ka przenoszę nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe do Koncepcji, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania Koncepcji poprzez jej adaptację lub przerobienie, połączenie jej z innym utworem, a organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do Koncepcji.

Autorskie prawa majątkowe do Koncepcji wraz z prawami zależnymi, przechodzą na organizatora konkursu w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają organizatorowi konkursu prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania Koncepcją, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania Koncepcji w kraju i za granicą bez ponoszenia przez organizatora konkursu dodatkowych opłat.

Organizator konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy Koncepcji z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy Koncepcji, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono Koncepcję bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do Koncepcji przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Jako autor/ka Koncepcji zezwalam organizatorowi konkursu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Koncepcji w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na organizatora konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Koncepcji.

Upoważniam ponadto organizatora konkursu do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej do konkursu Koncepcji oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tej Koncepcji.

Jako autor/ka Koncepcji oświadczam, że Koncepcja jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem Koncepcji i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako autor/ka Koncepcji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Przetwarzane dane mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

___________________________________________

Data i podpis uczestnika konkursu

_________________________________________

Data i podpis organizatora konkursu

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie