Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Konkursy > Konkurs na centrum Radzymina - odpowiedzi na pytania

Konkurs na centrum Radzymina - odpowiedzi na pytania

Email Drukuj PDF

Gmina Radzymin
z siedzibą przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa tel./ +48 (22) 825 16 49

Zarejestrowani uczestnicy konkursu w regulaminowym terminie zadali 20 pytań.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

 1. Czy Organizator może podać do publicznej wiadomości ile zgłoszeń wpłynęło na konkurs?
  Na Konkurs wpłynęło 65 zgłoszeń.
 2. W regulaminie w rozdziale VII 16.1 - ?plansza nr 2 i ewentualnie plansza nr 3 ? w technice czarno-białej? - czy to oznacza że wszystkie elementy graficzne mają być w takiej tonacji, czy zapis dotyczy wyłącznie zagospodarowania?
  Intencją Organizatora konkursu było aby treść planszy nr 1 odpowiadała kolorystyce oznaczeń stosowanych w rysunkach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaś treść plansz nr 2 i 3 była w technice czarno-białej. Elementy graficzne takie jak nagłówek planszy mogą być opracowane z użyciem kolorowego wzorca planszy nr 1.
 3. W jaki sposób mają być przedstawione proponowane zmiany w MPZP? Jako osobna mapa, opis?
  Proponowane zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinny być przedstawione w części B planszy nr 1.
 4. Czy obligatoryjne rysunki/wizualizacje, które mają znaleźć się na konkretnych planszach nie zmieszczą się na nich, to możliwe jest ich umieszczenie na planszy nr 3?
  W zapisach pkt 16.1.1-4. Regulaminu Konkursu znajdują się obligatoryjne elementy pracy konkursowej i ich rozmieszczenie na poszczególnych planszach. Zgodnie z pkt 16.1.5. i załącznikiem A.2. problematyka planszy nr 3 pozostaje w gestii Uczestników Konkursu. Dlatego też uznaje się, że wszystkie wymagane elementy na planszach powinny zmieścić się na planszach nr 1 i 2.
 5. Czy pomniejszone plansze A3 mają być spięte z opisem?
  Zgodnie z pkt 15.1. Regulaminu Konkursu plansze na papierze w formacie A3 (niezłożone - każda plansza na osobnej kartce) mają być spięte razem z opisem i sporządzone w dwóch egzemplarzach.
 6. Czy dopuszczone jest użycie kolorów na rysunku planu, wizualizacjach, rozwinięciach i wszystkich innych opracowaniach, które powinny znaleźć się na planszy 2 i 3?
  Intencją Organizatora konkursu było aby treść planszy nr 1 odpowiadała kolorystyce oznaczeń stosowanych w rysunkach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaś treść plansz nr 2 i 3 była w technice czarno-białej. Elementy graficzne takie jak nagłówek planszy mogą być opracowane z użyciem kolorowego wzorca planszy nr 1.
 7. Jaki właściwie jest zakres opracowania? Czy ten oznaczony w załączniku B.1) czy w załączniku B.2)? Jeśli należy opracować oba obszary, ale ten pierwszy bardziej szczegółowo to jaki poziom szczegółowości opracowania w obu obszarach należy przyjąć?
  Zgodnie z pkt 16.1.1 Regulaminu Konkursu i załącznikiem A.2. na planszy nr 1 powinien znaleźć się rysunek z załącznika B.2 w skali 1 : 2000, zaś zgodnie z pkt 16.1.3. Regulaminu Konkursu i załącznikiem A.2. na planszy nr 2 powinien znaleźć się rysunek z załącznika B.1. w skali 1 : 1000. Oraz zgodnie z pkt 23.4. Regulaminu Konkursu: ?obszar objęty konkursem ma powierzchnie - obszar wyznaczony do rozwiązań konkursowych:
  - w skali 1:2000 ? 77,68 ha (załącznik B.2)
  - w skali 1:1000- 16,46 ha (załącznik B.1)?
 8. Czy można proponować charakter architektury otaczającej projektowaną przestrzeń?
  Tak
 9. Czy można proponować powiązania z obszarami i/lub obiektami poza obszarem opracowania?
  Tak, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia koncepcji konkursowej.
 10. Czy można proponować zmianę funkcji (także publicznych) w kwartałach w obszarze opracowania?
  Tak
 11. Czy można proponować wprowadzenie/usunięcie zabudowy z przestrzeni placów w obszarze opracowania?
  Tak, jeżeli jest to zgodne z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 12. Czy można proponować zmianę lokalizacji obiektów małej architektury (np. pomnika Tadeusza Kościuszki) położonych na placach w obszarze opracowania?
  Zgodnie z pkt 24.3. Regulaminu Konkursu ?Na terenie objętym konkursem usytuowane są zabytkowe pomniki, które należy zachować i wyeksponować, przy czym dopuszcza się ich relokację w obrębie przestrzeni placów.?
 13. Czy można proponować utworzenie nowych placów/skwerów/innych przestrzeni publicznych w obszarze opracowania?
  Tak
 14. Czy w obszarze opracowania lub jego otoczeniu są planowane inwestycje komunikacyjne (drogowe, rowerowe, itp.), które mogą wpłynąć na intensywność i charakter ruchu w obszarze opracowania?
  Tak, są to:
  - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 635 ulic Al. Jana Pawła II, konstytucji 3 Maja i drogi powiatowej nr 4356W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich
  - budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej wraz z przebudową ul. Reymonta i ul. Konopnickiej oraz budową ulic projektowanej I i projektowanej II
  - realizacja parkingu na terenie dz. ew. nr 9, obręb 04-01 przy ul. POW.
 15. Jakie standardy dotyczące parkowania obowiązują w Gminie Radzymin, przede wszystkim w obszarze opracowania? Czy można proponować ich zmianę?
  Gmina Radzymin nie posiada dotychczas opracowanych standardów parkowania. Zgodnie z pkt 22 Regulaminu Konkursu [koncepcja] ?powinna przedstawiać układ komunikacji wraz z wyznaczeniem zasad parkowania.?
 16. Czy któraś z ulic w obszarze opracowania jest przeznaczona do wyłączenia z ruchu? Czy można proponować wyłączanie ulic z ruchu? Czy są planowane inwestycje, które to umożliwią? Jeśli nie, to czy można je zaproponować?
  Możliwe jest proponowanie wyłączenia z ruchu wybranych ulic, jeżeli przedstawione zostaną alternatywne rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych.
 17. Czy gmina Radzymin ma standardy dotyczące projektowania dróg rowerowych i/lub przestrzeni dla pieszych?
  Gmina Radzymin nie posiada dotychczas opracowanych standardów projektowania dróg rowerowych i przestrzeni publicznych.
 18. Czy w ramach korekty układu zieleni możliwe jest przesadzenie niektórych drzew?
  Zgodnie z pkt 26.2. Regulaminu Konkursu ?w obszarze dopuszcza się korekty układu zieleni, w szczególności dla zachowania ekspozycji frontowej kościoła oraz dzwonnicy przy wykorzystaniu inwentaryzacji drzew i krzewów stanowiącej załącznik do części merytorycznej? oraz z pkt 26.3. ?w koncepcji należy przedstawić/uwzględnić formy przestrzenne zieleni (grupy, rzędy lub solitery itd.) z zaznaczeniem elementów do zachowania, wytworzenia lub przekształceń.?
 19. Czy możliwe jest zaproponowanie usunięcia niektórych drzew i wprowadzenie nasadzeń kompensacyjnych?
  Zgodnie z pkt 26.2. Regulaminu Konkursu ?w obszarze dopuszcza się korekty układu zieleni, w szczególności dla zachowania ekspozycji frontowej kościoła oraz dzwonnicy przy wykorzystaniu inwentaryzacji drzew i krzewów stanowiącej załącznik do części merytorycznej? oraz z pkt 26.3. ?w koncepcji należy przedstawić/uwzględnić formy przestrzenne zieleni (grupy, rzędy lub solitery itd.) z zaznaczeniem elementów do zachowania, wytworzenia lub przekształceń.?
 20. Czy możliwe jest otrzymanie materiałów wskazujących stan prawny gruntów w obszarze opracowania, przede wszystkim z podziałem na grunty we władaniu publicznym oraz we władaniu prywatnym?
  Wszystkie materiały udostępnione dla Uczestników Konkursu znajdują się na stronie Organizatora Konkursu. Organizator nie przewiduje udostępniania dodatkowych materiałów.
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie