Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > SEMINARIUM PT. ?PLANOWANIE PRZESTRZENNE W DOBIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH?

SEMINARIUM PT. ?PLANOWANIE PRZESTRZENNE W DOBIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH?

Email Drukuj PDF

22 LUTEGO 2019 R.; GODZ. 17.00 ? 19.30

SIEDZIBA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH ? ?GNIAZDO? ? CENTRUM KREATYWNYCH INICJATYW ? BYTOM, MURARSKA 3/8 -

PRELEGENCI (W KOLEJNOŚCI WYSTĄPIENIA):

1)     TOMASZ MAJDA,

2)     MAŁGORZATA HANZL,

3)     JUSTYNA GORGOŃ

PREZENTACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE CZŁONKOM ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO TUP.

 

 

Dr inż. arch. Tomasz Majda. Praktyk urbanista, ale także nauczyciel akademicki (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej). Główny obszar zainteresowań to problematyka legislacyjna w planowaniu przestrzennym. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wystąpienie T. Majdy miało charakter wprowadzający do podjętej problematyki. Początek to krótkie przedstawienie genezy zmian klimatycznych. Następnie ukazanie zakresu podejmowanych działań w skali globalnej (Konwencja Wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej, ?Protokół Montrealski? oraz Porozumienie Paryskie ? kraje deklarowały działania mające zatrzymać ocieplenie: ?wyraźnie poniżej 2stC?). W kolejności odpowiedź na pytanie, jak można przeciwdziałać zmianom klimatycznym? Przede wszystkim poprzez pozyskanie ujemnej emisji CO2 (do 2100 r. należy odzyskać do 1 bln t CO2; średnio 20 mld t rocznie po 2050 r.) ? szczegóły w prezentacji.

W kluczowej części wystąpienia T. Majda podjął się omówienia zagadnień związanych z relacją pomiędzy polityką przestrzenną, a polityką gospodarczą, by skoncentrować się na dyskursie odnoszącym się do legislacji w dziedzinie gospodarki wodnej a systemem planowania.

Prezentacja została zakończona wnioskami i rekomendacjami.


Dr inż. arch. Małgorzata Hanzl. Urbanista, nauczyciel akademicki. Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W 2017 roku została wybrana na stanowisko Vice-Prezydenta ds. Publikacji ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), wcześniej była członkiem Komitetu Naukowego tej organizacji. Jej główne obszary zainteresowań odnoszą się do partycypacji społecznej w planowaniu urbanistycznym, komunikacji internetowej, GIS, zrównoważonego rozwoju i odporności klimatycznej, a także morfologii miasta, antropologii i studiów nad kulturą.

Tytuł wystąpienia brzmiał: ?Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu. O potrzebie wdrażania konkretnych rozwiązań w praktyce projektowej?.

Prezentację rozpoczęło wprowadzenie, którego celem było wyjaśnienie podstawowych pojęć takich jak: odporność klimatyczna, adaptacja do zmian klimatu oraz mitygacja. W kolejności M.Hanzl przedstawiła przykłady rozwiązań projektowych, przykłady implementacji: Paryż ? planowanie klimatyczne w skali regionu; Wiedeń ? planowanie odporne na zmiany klimatu (Urban Heat Islands Strategieplan Wien, 2018). Prezentacja zakończona została wnioskami i zaleceniami.

Dr inż. arch. Justyna Gorgoń. Architekt, urbanista, praktyk i zarazem nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Główne obszary zainteresowań to polityka miejska i regionalna w tym przekształcenia środowiska zurbanizowanego oraz adaptacja miast do zmian klimatu. J. Gorgoń jest ekspertem wiodącym Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W latach 2014-2018 J. Gorgoń była koordynatorem projektów dotyczących zmian klimatu, w tym krajowego projektu Ministerstwa Środowiska ? pn. ?Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla największych 44 miast polskich (projekt realizowany w latach 2017- 2018). Prezentacja ujmowała m.in. zagrożenia i szanse dla przeprowadzenia pozytywnych działań.

Przedstawione w prezentacji wnioski są spójne z uwagami T. Majdy oraz M. Hanzl.

J. Gorgoń sformułowała je następująco:

 • Ramy miejskiej polityki w zakresie adaptacji do zmian klimatu stanowić powinna integracja działań w zakresie gospodarki gruntami oraz gospodarki wodnej na płaszczyźnie planowania przestrzennego i  strategicznego.
 • Z kolei istniejąca i planowana zielona infrastruktura, a tym bardziej sukcesywna zamiana utwardzonych nawierzchni na biologicznie czynną pozwoli łagodzić skutki powodzi przez stopniowe uwalnianie zgromadzonej wody do naturalnych odbiorników (rzek i strumieni).
 • Nie wolno zapominać, iż obszary leśne w mieście są naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, natomiast tereny podmokłe absorbując zanieczyszczenia podnoszą jakość wody w mieście.
 • Zespoły, szpalery oraz pojedyncze drzewa stanowią ochronę przed ekstremalnymi temperaturami obniżając jej poziom i dostarczają wilgoci.
 • Wykorzystanie błękitnej i zielonej infrastruktury  jako elementów struktury miejskiej chroniącej przed powodziami i innymi negatywnymi skutkami zmian klimatu jest szansą na zapobieganie skutkom tych zagrożeń.

Na zakończenie J. Gorgoń zarekomendowała pilne, następujące działania:

 • Włączenie środowiska planistów i urbanistów do działań ukierunkowanych na adaptację do zmian klimatu (co w rzeczywistości ma miejsce, choć wciąż prace te są mało zauważalne w środowisku osób zainteresowanych problemem);
 • Opracowanie wskaźników mierzących poziom adaptacji do zmian klimatu w miastach;
 • Przygotowanie w omawianej problematyce stanowiska TUP.

 

Po wystąpieniach prelegentów została otwarta dyskusja. Swe pytania ? uwagi ?  przemyślenia  formułowali: Agata Twardoch, Krzysztof Kafka, Małgorzata Kądziela, Anna Gumińska, Bogusław Bogacz, i Katarzyna Ujma-Wąsowicz (członkowie TUP) oraz Andrzej Dobnowski (przedstawiciel bytomskiej społeczności).

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie