Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zarząd

Oddział w Warszawie - Zarząd

Email Drukuj PDF

SPOTKANIA ZARZĄDU ODDZIAŁU ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA O GODZINIE 16.30

SPOTKANIA MAJĄ CHARAKTER OTWARTY.

 

Prezes

mgr Bartłomiej Kolipiński

Wiceprezes

mgr inż. arch. Marcin Świetlik

 

Sekretarz

mgr inż. Krystyna Kudowska-Goc

Skarbnik

dr Paulina Sikorska

Członkowie

dr Mirosław Grochowski

mgr inż. arch. Andrzej Lubiatowski

dr Janusz Radziejowski

 


Bartłomiej Kolipiński, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, kierunek: gospodarka miejska. Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się problematyką planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, pracując w resortowych jednostkach naukowo-badawczych gospodarki przestrzennej, a następnie w administracji publicznej. Wieloletni z-ca dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich, pełniąc w nim wiele funkcji, m.in. wiceprezesa Zarządu Głównego. Był i jest członkiem różnych gremiów opiniodawczo-doradczych (m.in. Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego) Jest autorem i współautorem licznych opracowań, artykułów, referatów i opinii z zakresu metodologii oraz ustrojowo-prawnych aspektów planowania przestrzennego.


Janusz Radziejowski, dr nauk geograficznych, wykładowca Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Członek WKUA oraz MKUA w Podkowie Leśnej oraz Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. W latach 1998 - 2001 wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody oraz członek Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w UE. Do roku 2011 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska oraz Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

 Krystyna Kudowska-Goc – mgr inż. budownictwa drogowego (specjalność drogi i lotniska), absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1972 rok) oraz Studium Podyplomowego Metodologii i Organizacji Projektowania Systemowego Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej (1979 rok).
Od 1972 roku do 2011 roku zatrudniona w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy (obecnie BPRW S.A.). Kolejno w zespole komunikacji publicznej, zespole drogowym i zespole systemu transportowego. Ostatnio na stanowisku Głównego Projektanta w Pracowni Studiów i Analiz Systemu Transportowego (od lipca 2011 roku na emeryturze).
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w zakresie specjalności Układy komunikacyjne w miastach, odznaczony złotą odznaką honorową SITK i NOT oraz srebrnym krzyżem zasługi.
Współautor opracowań, które uzyskały wyróżnienia zawodowe (nagroda II stopnia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 1975 roku za „Raport o stanie komunikacji w m. st. Warszawie”, nagroda Sześcianu roku 1979 za „Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy”, nagroda Sześcianu roku 1980 za „Projekt Systemu Transportowego Województwa Warszawskiego”.
Autor części komunikacyjnych w opracowaniach takich jak; Delimitacja i strukturalizacja obszaru centralnego Aglomeracji, Podstawowe związki funkcjonalno-przestrzenne WSW i województw sąsiednich, Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności i funkcjonowania miasta Warszawy, Studium Obszaru Metropolitarnego Warszawy. Autor kierujący opracowań dot. Studium obsługi komunikacyjnej Lotniska Warszawa Okęcie oraz Lublin Niedźwiada, Studium transportowego dla miasta Łodzi, Lublina i Sierpca, studiów techniczno-ekonomicznych oraz koncepcji programowo-przestrzennych dla wielu tras drogowych. Członek TUP od roku 1982. Brała udział w działalności konkursowej jako uczestnik oraz jako sekretarz. Od 1997 roku opracowywała protokoły i sprawozdania z WZD oraz WZSW OW TUP. Odznaczona Złotą Odznaką Honorową TUP.


Paulina Sikorska, dr nauk technicznych w specjalizacji planowanie przestrzenne (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), a także absolwentka geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych z zakresu funduszy europejskich na Wydziale Prawa i Administracji UMK, urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Rewitalizacji miast – organizacji i finansowania realizowanych przez Szkołę Główną Handlowa i Uniwersytet Jagielloński. Członek Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, od lipca 2010 r. przewodnicząca tej Komisji. Odznaczona Srebrną Odznaką Honorową TUP.

 

 

 

 


Mirosław Grochowski, dr nauk geograficznych w specjalizacji geografia społeczno-ekonomiczna, wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Uniwersytecie Warszawskim.  W ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych prowadzi prace na temat rozwoju miast i obszarów metropolitalnych (mechanizmy rozwoju lokalnego, planowanie przestrzenne, zarządzanie rozwojem). Jest autorem licznych opracowań specjalistycznych do dokumentów planistycznych (m.in. SUiKZP m.st. Warszawy, Strategia Rozwoju Warszawy) oraz prac studialnych i publikacji dotyczących problematyki rewitalizacji przestrzeni miejskiej, warunków rozwoju sektora kreatywnego oraz zagospodarowania obszarów poprzemysłowych. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową TUP.

 

 

 

 


 

Andrzej Lubiatowski mgr inż. architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dyrektor biura Unii Metropolii Polskich inicjator i organizator Unii Metropolii Polskich w 1990 r. W 2015 r. odznaczony Złotą Odznaką Honorową TUP.

 Mgr inż. arch. Marcin Świetlik Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1972) oraz Podyplomowego Studium Planowania Regionalnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1979).

Od 1973 r zatrudniony w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy. Ostatnio na stanowisku Kierownika Pracowni Centrum. Główny projektant licznych Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (n.p. Gminy Warszawa – Centrum, m.Płocka, m.Przemyśla, gm. Zakroczym, gm.Tuszcz i inn) oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (n.p. Starego Mokotowa, rejonu Olbrachta, Fortu Bema – 1 Etap, Zawad i Kępy Zawadowskiej, Natolina Zachodniego, m.Sokołowa Podlaskiego, m. Tłuszcza i inn.) Współprojektant Planu Regionalnego Trypolitanii, główny projektant Planu Regionalnego Fezzanu oraz planów dzielnic Trypolisu – Suq Al. Juma i Hayy Al. Andalous (Libia).

Autor kierujący opracowań specjalistycznych n.p. Studium rozmieszczenia budynków wysokościowych na terenach śródmieścia Warszawy oraz Studium delimitacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Skarpy Warszawskiej. Współautor poradnika Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz autor poradnika Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Laureat konkursów urbanistycznych na koncepcje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Płocka (I nagroda) i m.st. Warszawy (wyróżnienie).

Odznaczony m.in. Odznaką za Zasługi dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Złotą Odznaką Honorową TUP.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie