Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Konferencje > SALON IDEI „ ROŻNORODNOŚĆ OJCZYZNA MIASTO”

SALON IDEI „ ROŻNORODNOŚĆ OJCZYZNA MIASTO”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Centrum Kompetencji Rewitalizacja w Urbanistyce miasto Görlitz – Zgorzelec


DENKSALON „ VIELFALT, HEIMAT, STADT”

dniach 11 do 12 czerwca w mieście Görlitz – Zgorzelec odbył się „Salon Idei Urbanistyka w Rewitalizacji”. Sympozjum odbyło się w Centrum Kompetencji Urbanistyka w Rewitalizacji, które współpracuje z Politechniką Drezdeńską.


Im 11 und 12 Juni hat in der Stadt Görlitz – Zgorzelec der Denksalon Vielfalt, Heimat, Stadt” stattgefunden. Das Symposium hat im Kompetetzzentrum Revitaliesierender Städtebau stattgefunden. Das Kompetenzzentrum arbeitet mit der Technischen Universität in Dresden und ist die Institution, die sich mit der Untersuchung der Entwicklung und der Zukunft von der europäischen Städten beschäftigt und ist der Vermittler von Wissen und Ideen in diesem Bereich.

Centrum jest instytucją zajmującą się badaniem rozwoju oraz przyszłości miast europejskich oraz umożliwia wymianę myśli i wiedzy w tej dziedzinie. Tegorocznym tematem Salonu Idei była „Różnorodność Ojczyzna Miasto”, do którego wybrani referenci z różnych dziedzin wygłaszali swoje referaty. Następnie referaty były omawiane oraz dyskutowane przez wszystkich niemieckich oraz polskich uczestników sympozjum, dzięki temu nastąpiła wymiana myśli, doświadczeń oraz poglądów. Salon Idei składał się z trzech części, na pierwszej wygłoszone zostały referaty związane z pierwszą częścią tematu „Tworzenie różnorodności”, następnie w drugiej części zajmowano się zagadnieniem „budowania ojczyzny” a w trzeciej ostatniej części „ pamięcią o mieście”. Po każdej części referatowej odbywały się dyskusję w grupach, gdzie następowała wymiana poglądów, wątpliwości i doświadczeń.

W pierwszej części „Tworzenie różnorodności” referaty wygłosili: Prof. Nicolas Beucker z Katedry „Public and social design” Wyższej Szkoły Niederrhein, Krefeld oraz dziekan Wydziału Wzornictwa Wyższej Szkoły Niederrhein, Prof. dr Engelbert Lüthe Daldrup z Katedry Krajowego i Europejskiego Rozwoju Przestrzennego Uniwersytetu Lipskiego oraz profesor honorowy na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, dr Romuald Loegler architekt, założyciel biura Atelier Loegler sp. z.o.o., wykładowca na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, Maria Luise Hilber z Zurychu, absolwentka Szkoły Handlowej, która opracowuje koncepcyjne i strategiczne procesy rozwoju miast, zajmuje się tożsamością i procesami kulturowymi.

W referatach pierwszej części było omawiane problemy tożsamości współczesnego miasta. W obecnych czasach, w dobie globalizacji, ujednolicenia następują tendencje, gdzie miasta zatracają swoje oblicza, rozpadają się wspomnienia o mieście i obrazy miasta. Należy wybierać takie drogi, aby odbudowywać ich tożsamość. Tożsamość należy rozumieć nie tylko jako fizyczne cechy przestrzeni ale jako pragnienia, tęsknoty, przeżycia, wspomnienia. Tożsamość jest to coś niewidocznego, coś z charakterem, coś co posiada duszą, pewną jakość, różnorodność. Miasto można przeżywać, czytać, interpretować, to sprawia, że następuje identyfikacja z nim. Miejscami, gdzie zachodzi ważny proces przeżywania, identyfikacji, oprócz własnych domów ludzi są przestrzenie publiczne. One odgrywają ogromną rolę dla życia mieszkańców miast. W przestrzeniach publicznych dowiadujemy się nie tylko co możemy robić, co one nam oferują ale także mówią nam kim jesteśmy, co przeżywamy, jakie mamy potrzeby i pragnienia. Przestrzenie publiczne wytwarzają stosunek obywateli do miasta. Mają znaczącą rolę w kształtowaniu przestrzeni dla życia mieszkańców i powinny być w odpowiedni sposób kształtowane do potrzeb ich użytkowników. Jeżeli odzwierciedlają one tęsknoty, pragnienia mieszkańców, pozwalają im na budowaniu przeżyć zgodnych z ich potrzebami, przeżywaniem miejsca, historii i wtedy tworzą tożsamość. Wzmocnienie pozycji i tożsamości miasta może nastąpić wtedy, gdy przy rozwoju nie będziemy dążyć tylko do przestrzennych, technicznych lub finansowych korzyści, ale będziemy rozwijać i poszukiwać emocjonalne, jednostkowe powiązania z miejscem, wspólne wartości oraz różne lepsze jakości miejskiego stylu życia. Taki rozwój prowadzi do różnorodności przeżyć i wzmacnia identyfikację z miejscem. Buduje się tożsamość i każdy tworzy dla ciebie swoje małe „domy”. W części tej omawiane zostały także różne możliwości wdrażania i wprowadzania różnych projektów, polityk wspierających, które przyczynią się do polepszenia sytuacji w miastach od strony socjalnej, gospodarczej, projektów polepszających przestrzenie publiczne i programy rewitalizacji.

Referentami części „Budowanie ojczyzny” byli: Dr Ines Weizman z Wydziału Architektury i Tworzenia Przestrzeni na London Metropolitan University, Kathrin Siebert z Katedry Historii Urbanistyki na ETH z Zurychu, dr hab. Tomasz Nawrocki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Arved Schultze, dramaturg z Berlina, prof. Martin Fröhlich, architekt, właściciel biura „AFF Architekci” z Berlina i profesor w Katedrze Wiedzy o Budynkach, Planowania Przestrzennego i Technik Pośrednictwa na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie.

Podejmowane były tutaj tematy związane z pojęciem ojczyzny, czym jest ojczyzna, jak można ją tworzyć i budować. Budowanie ojczyzny jest procesem przyswajania sobie czegoś nowego, zadomawianiem się. Proces przyswajania sobie przestrzeni dotyczy także jej fizycznych cech, jakimi są architektura, budynki, przestrzenie miejskie, obserwując je człowiek tworzy w swojej pamięci obrazy. Zapamiętujemy miejsca, rozpoznajemy, przyzwyczajamy się do nich i budujemy sobie swoje ojczyzny.

Na tworzenie ojczyzny mają wpływ walory miejsca, architektura, urbanistyka. Forma, styl historyczny architektoniczny, używane materiały budowlane mają wpływ na przeżywanie i budowanie ojczyzny. Przy budowaniu i zachowywaniu ojczyzny należy poznać i odpowiednio zinterpretować jej elementy, historię, tradycję. Nie wystarczy tylko zrekonstruować i zachować jej historię np. poprzez odbudowę architektury ale czasami należy stworzyć jej nową formę, nową treść i rozwiązanie dla potrzeb współczesnych ludzi. Obecnie w miastach europejskich mają miejsce takie zjawiska, panuje w nich duża różnorodność i, otwartość. Budowanie ojczyzny nie polega więc tylko na odtwarzaniu miejsca ale na budowaniu i konstrukcji nowych rozwiązań dla współczesnych mieszkańców. Współczesne miasta potrzebują także nowych przestrzeni, stylów życia, które wywołają w mieszkańcach nowe przeżycia emocjonalne, kulturowe adekwatne do ich obecnych potrzeb. Kształtowanie nowoczesnych przestrzeni miejskich także wpływa na budowanie ojczyzny.

W ostatniej części „Pamięć o mieście” zaprezentowane zostały wykłady przez Prof. dr hab. Hans-Georg Lippert, architekta z Katedry Historii Architektury Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Dr Małgorzatę Dymnicką z Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej, Prof. dr Hartmut Häussermann z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Humbolta w Berlinie, Prof. dr hab. Bohdana Jałowieckiego z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim, dr Jürgen Tietz, krytyka architektury i dziennikarza z Berlina.

Pojęcie oraz problem ojczyzny jest obecnie bardzo popularny oraz ma duże znaczenie dla rozwoju miasta. Przejawia się w zwracaniu się ku regionalizmowi, w różnych dziedzinach życia. Ojczyznę można budować poprzez kontynuację tradycji, historii ale także przez zdarzenia zachodzące w teraźniejszości i i w nowoczesności. Przy budowaniu ojczyzny, tożsamości ogromną rolę odgrywają planiści, architekci. Identyfikacja mieszkańców z miejscem, może nastąpić gdy wygląd budynków, przestrzeni miejskich są dobrze powiązane z otoczeniem, gdy następuje prawidłowa kontynuacja sztuki budowlanej. Pamięć o mieście budują żywe wspomnienie, przeżycia z nim, atmosfera, odbiór jego przestrzeni. Ważnym zadaniem jest tworzenie i projektowanie takich miejsc, które pozwolą na przeżywanie, odnajdowanie swoich korzeni i przekazywanie historii oraz identyfikację z miejscem. Ważne jest stworzenie jednoznacznej rozpoznawalności cech miasta, w różnych jego obszarach. Odpowiedni i przemyślany rozwój przestrzeni miejskich, poprzez zachowanie historycznych i tworzenie nowych przestrzennych obrazów miasta ma wpływ na budowanie tożsamości i pamięć o mieście.


Das diesjährige Thema des Denksalons war „Vielfalt, Heimat, Stadt”, zu dem die ausgewählte Referenten aus verschiedenen Bereichen ihre Referaten gehalten haben. Anschlieβend waren die Referaten durch allen deutschen und polnischen Teilnehmer diskutiert und besprochen. Daraus ist der Austausch von Gedanken, Erfahrungen und Meinungen gefolgt. Der Salon hat der drei Teilen bestanden, im ersten Teil wurden die Referaten zum ersten Teil von Thema „Vielfalt gestalten” gehalten, danach im zweiten Teil wurde den Thema „Heimat stiften” besprochen und im dritten Teil wurde zum Thema „Stadt erinnern” besprochen. Nach dem jeden Teil wurden die Diskusionen durchgeführt und dadurch wurden die neue Ideen, Ansichten und Erfahrungen entwickelt.

Im ersten Teil „ Vielfalt gestalten” wurden die Referaten gehalten durch: Prof. Nicolas Beucker aus dem Lehrstuhl „Public and social” an der Hochschule Niederrhein und Dekan der Fakultät von Design an der Hochschule Niederrhein, Prof. dr Engelbert Lüthe Daldrup aus dem Lehrstuhl für Land und europäische Raumentwicklung an der Universitätin Leipzig und Professor an der Technischen Universität in Berlin, Dr Romuald Loegler, der Architekt, der Gründer des Biuros Atelier Loegler sp. z. z.o., der Hochschullehrer an der Technischen Universität in Krakau und an der Technischen Universität in Darmstadt, Maria Luise Hilber aus Zürich, die Absolventin der Handelshochschule, die sich mit den konzeptionellen und strategischen Prozessen von Stadtentwicklung und mit der Identität und Kulturprozessen beschäftigt.

In den Referaten aus dem ersten Teil wurden die Probleme der Identität der heutigen Stadt besprochen. In der heutigen Welt, in den Zeiten von Globalisierung und Vereinheitlichung sind die Tendenzen zu beobachten, wo die Städte ihren Charakter verlieren. Die Erinnerungen und Erwähnungen über die Städten zerfallen. Man muss die gute Wege auswählen, um die Identität den Städten aufzubauen. Die Identität der Stadt soll man nicht nur als physische Eigenschaften des Raumes sondern auch als die verbundene mit der Stadt Wünsche, Sehnsüchte, Erlebnisse und Erinnerungen verstehen. Die Identität ist etwas nicht besonderes sichtbares, etwas was die Seele, bestimmte Qualität und Vielfalt hat. Die Stadt kann man erleben, lesen, interpretieren und das führt zur Identifikation mit ihm. Der Prozess des Erlebnis und der Identität passiert nicht nur in den Wohnheimen der Menschen sondern auch in dem öffentlichen Raum. Die öffentliche Räume spielen sehr groβe Rolle im heutigen Leben der Menschen. In öffentlichen Räumen erfahren wir nicht nur was wir in diesen Räumen machen können, was uns diese Räume anbieten können, sondern auch wer wir sind, was wir erleben, welche Wünsche und Sehnsüchte wir haben. Die öffentliche Räume bilden das Verhältnis der Einwohnern zu der Stadt. Die öffentliche Räume haben wichtige Rolle bei der Gestaltung des Lebensraums für die Einwohner und sie sollen gemäβ den menschlichen Bedürfnissen gestaltet werden. Wenn die öffentliche Räume die Sehnsüchte, die Bedürfnisse der Einwohner wiederspiegeln und sie die Erlebnisse gemäβ den menschlichen Bedürfnissen, die Erlebnisse des Ortes und seine Geschichte bauen, schaffen sie die Identität. Die Verstärkung der Position und der Identität kann nur eintreten, wenn wir bei der Entwicklung nicht nur nach den räumlichen, technischen und finanziellen Vorteilen streben werden sondern auch wir werden die emotionale, individuelle Zusammenhänge, gemeinsame Werte und die verschiedene bessere Qualitäten des städtischen Lebensstill suchen und entwickeln. Solche Entwicklung führt zur Vielfalt von den Erlebnissen und verstärkt die Identifikation mit dem Ort. Man baut die Identität und jeder baut für sich „eigenen Haus”. In diesem Teil der Tagung wurden ebenfalls die verschiedene Möglichkeiten der Einführung von den Projekten und Politiken, besprochen. Solche unterstützte Projekten und Politiken, Revitalisierungsprojekten können zur Verbesserung die Situation in den Städten von der soziallen, wirtschaftlichen Seite beitragen.

Die Referenten in dem Teil „ Heimat stiften” waren: Dr Ines Weizman aus dem Lehrstuhl für Architektur und Raumgestaltung an der London Metropolitan University, Kathrin Siebert aus dem Lehrstuhl für Geschichte des Städtebau an der ETH in Zürich, Dr hab. Tomasz Nawrocki aus Institut für Soziologie an der Schlesischen Universität, Arved Schultze, der Dramaturg aus Berlin, Prof. Martin Fröhlich, der Architekt aus dem Büro „AFF Architekten” aus Berlin.

In diesem Teil wurden die Themen der Heimat eingegriffen, was ist die Heimat und wie kann man die Heimat bauen. Das Bauen der Heimat bedeutet den Prozess der Aufnahme von etwas Neuen, Eingewöhnung. Der Prozess der Aufnahme von dem Raum ist auch mit seinen physischen Eigenschaften, wie Architektur, Gebäuden und städtische Räume verbunden. Wenn der Mensch sie beobachtet, bildet er die Bilder über die Stadt im seinen Gedächtnis. Der Mensch merkt sich die Orte, erkennt sie wieder und er gewöhnt sich an den Orten an und baut für sich seine Heimat. Auf das Heimatbauen haben die Werte des Ortes, Architektur und Städtebau den Einfluss. Die Form, den historischen Stil, die verwendeten Materialen haben auf das Erleben und das Bauen der Heimat den Einfluss. Bei dem Bauen und dem Behalten der Heimat muss man angemessen ihre Elementen, Geschichte und Tradition kennenlernen und interpretieren. Es ist nicht ausreichend, nur ihre Geschichte durch den Aufbau von Architektur rekonstruieren und bewahren. Man muss auch ihre neue Form, ihren neuen Inhalt und neue Lösungen gemäβ den gegenwärtigen Bedürfnisse der Menschen schaffen. Zurzeit passieren auch in den europäischen Städten solche Erscheinungen, man bemerk groβe Vielfalt und die Offenheit. Das Bauen der Heimat bedeutet nicht nur Rekonstruktion des Ortes, sondern auch das Bauen und Konstruktion von neuen Lösungen für die zeitgenössischen Einwohnern. Die gegenwärtige Städte brauchen die neue Räume, die neue Lebensstile, die die neue emotionale und kulturelle Erlebnisse beeinflussen. Die Gestaltung der neuen Räumen kann auch das Bauen der Heimat beeinflussen.

In dem letzten Teil „ Stadt erinnern” wurden die Vorträge von Prof. dr hab. Hans-Georg Lippert, den Architekt aus dem Lehrstuhl für die Geschichte der Architektur an der Technischen Universität in Dresden, Dr Małgorzata Dymnica aus dem Lehrstuhl für Urbanistik und Raumplanung an der Technischen Universität in Danzig, Prof. dr Hartmut Häussermann aus dem Institut für Soziologie an der Humbolt Universität in Berlin, Prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki aus dem Zentrum von Europäischen Regionalstudien und Lokalstudien an der Universität in Warschau, Dr Jürgen Tietz, den Kritiker der Architektur und den Journalist aus Berlin gehalten.

Der Begriff und das Problem der Heimat ist zur Zeit sehr populär und hat die groβe Bedeutung in der Stadtentwicklung. Er zeigt sich in der Wendung zum Regionalismus in den verschiedenen Lebensbereichen. Die Heimat kann man durch die Fortsetzung der Tradition und die Geschichte bauen. Die Heimat kann aber auch durch die gegenwärtige Ereignisse bauen. Bei dem Bauen der Heimat und der Identität spielen die groβe Rolle die Stadtplaner und die Architekten. Die Identität der Einwohnern mit dem Ort kann passieren, wenn die Gebäude und städtische Räume gut mit der Umgebung verbinden werden und wenn die richtige Fortsetzung der Baukunst erfolgt. Die Erinnerungen an die Stadt bauen die lebende Erwähnungen, Erlebnisse, die Atmosphäre und den Empfang des städtischen Raum. Das beeinflusst die Wiederentdeckung eigenen Wurzeln und die Überlieferung der Geschichte und die Identifikation mit dem Ort. Es ist wichtig, um die klare, Erkennungszeichen in verschiedenen Gebieten in der Stadt zu bauen. Die richtige und durchdachte städtischen Raumentwicklung durch die richtige Bewahrung den historischen Räumen und Erschaffung der neuen städtischen Bilder beeinfluss das Bauen der Identität der Stadt und der Erinnerung an der Stadt.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie