Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News > Ogólne > Uchwała ZG TUP w sprawie przyznawania tytułu Rzeczoznawcy TUP

Uchwała ZG TUP w sprawie przyznawania tytułu Rzeczoznawcy TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

§ 1

Powołuje się Zespół Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich i wprowadza się regulamin nadawania tytułu „Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Powołuje się zespół organizacyjny Zespołu Rzeczoznawców TUP, którego zadaniem jest organizacja struktur Zespołu działającego w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. W skład zespołu wchodzą:

 • kol. Kazimierz Bald
 • kol. Małgorzata Bartyna – Zielińska
 • kol. Tadeusz Kmieć
 • kol. Aleksandra Piskorska
 • kol. Marcin Świetlik
 1. Do zadań zespołu organizacyjnego należeć będzie w szczególności:
 • przygotowanie struktury organizacyjnej Zespołu,
 • przygotowanie kandydatur do Komisji Kwalifikacyjnej,
 • przygotowanie projektów dokumentów wewnętrznych Zespołu,
 • do czasu powołania docelowej struktury organizacyjnej Zespołu Rzeczoznawców kierowanie wniosków do ZG TUP o nadanie tytułu Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich

§ 3

Regulamin Nadawania Tytułu „Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę ZG TUP nr 1 z dnia 7 kwietnia 1992 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały ZG TUP

Nr08/04/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.

 

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU
„RZECZOZNAWCA TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH”

§ 1

Regulamin określa tryb i zasady nadawania oraz pozbawiania tytułu „Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich” - zwanego dalej Rzeczoznawcą TUP, a także specjalności w jakich jest on nadawany.

§ 2

Ustala się następujące specjalności dla określenia Rzeczoznawców TUP:

 1. Projektowanie urbanistyczne,
 2. Planowanie miejscowe,
 3. Planowanie regionalne,
 4. Rewitalizacja urbanistyczna,
 5. Gospodarka miejska,
 6. Inżynieria miejska,
 7. Ochrona środowiska.

W miarę potrzeb lista specjalności może zostać rozszerzona.

§ 3

 1. Rzeczoznawcą może zostać osoba, która:

 1. jest członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich,
 2. posiada znaczący dorobek zawodowy w odniesieniu do urbanistyki i planowania przestrzennego lub dziedziny wg specjalności wnioskowanej,
 3. posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra,
 4. korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. nie była karana przez sąd koleżeński.
 1. W czasie pierwszego roku od podjęcia niniejszej uchwały, status Rzeczoznawcy TUP uzyskać mogą, bez procedury kwalifikacyjnej, następujący członkowie Towarzystwa:

  1. uzyskały status, tytuł „Rzeczoznawcy Towarzystwa Urbanistów Polskich”, nadany w oparciu o dotychczasową regulację,
  2. nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie umowy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 Nr 17, poz.99, z późn. zm.),
  3. nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art.51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, z późn. zm.),
  4. posiadają kwalifikację do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz…….)
 1. Rzeczoznawca TUP korzysta w swej działalności ze wsparcia autorytetem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

§ 4

 1. Tytuł rzeczoznawcy nadaje Zarząd Główny na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej Towarzystwa Urbanistów Polskich, zwanej dalej „Komisją”, na wniosek zainteresowanego, składany za pośrednictwem właściwego Oddziału TUP.

 2. Do momentu powołania Komisji Kwalifikacyjnej prawo opiniowania wniosków leży w gestii Zespołu Organizacyjnego.

 3. Do wniosku sporządzonego według ustalonego wzoru, zainteresowany powinien dołączyć:

  1. opinię dwóch członków TUP posiadających tytuł Rzeczoznawcy,
  2. rekomendację macierzystego Oddziału TUP,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Komisja może żądać przedstawienia dowodów posiadania znaczącego dorobku w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego lub dziedziny wg specjalności wnioskowanej.

§ 5

 1. Komisja bada spełnienie przez zainteresowanego przesłanek nadania tytułu Rzeczoznawcy TUP, o których mowa w §3 i 4 regulaminu.

 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego o:

  1. nadaniu tytułu Rzeczoznawcy TUP, albo
  2. odmowie nadania tytułu Rzeczoznawcy TUP .
 1. W przypadku odmowy nadania tytułu Rzeczoznawcy TUP Zainteresowany może w terminie 14 dni od dnia od jej otrzymania złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do Zarządu Głównego TUP, który określi tryb postępowania w tej sprawie.

§ 6

 1. Biuro Zarządu Głównego TUP prowadzi rejestr Rzeczoznawców TUP.

 2. Informacje o wpisie do rejestru i o zmianach w rejestrze przesyłane są drogą elektroniczną do zainteresowanego i właściwego Oddziału TUP, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej – listem poleconym.

§ 7

Rzeczoznawca wraz z uchwałą w sprawie nadania mu tytułu Rzeczoznawcy TUP otrzymuje dyplom z określeniem specjalności i numeru ewidencyjnego. Opłata związana z nadaniem tytułu oraz wydaniem dyplomu w wysokości 100 PLN pokrywana jest przez Zainteresowanego.

§ 8

 1. Zespół Rzeczoznawców może wnioskować do Walnego Zjazdu Delegatów TUP za pośrednictwem ZG TUP o ustalenie niezależnie od składek członkowskich, składki uzupełniającej na wyłączne potrzeby Zespołu.

 2. Rzeczoznawca TUP nie korzysta z obowiązujących w Towarzystwie zwolnień z opłacenia składki członkowskiej.

 

§ 9

Rzeczoznawcy TUP obowiązani są corocznie na koniec pierwszego kwartału zgłosić do zespołu Rzeczoznawców tematy opinii i opracowań przy których użyto tytułu Rzeczoznawcy TUP.

§ 10

 1. Pozbawienie tytułu Rzeczoznawcy TUP następuje:

  1. na wniosek rzeczoznawcy,

  2. w razie pozbawienia praw publicznych,

  3. skreślenia z listy członków Towarzystwa Urbanistów Polskich,

  4. z powodu ukarania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej przez Sąd Koleżeński.

 1. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich zawieszony w prawach członka nie może wykonywać czynności Rzeczoznawcy TUP w okresie zawieszenia.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie