Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prace Zarządu oddziału TUP w Opolu

E-mail Print PDF
There are no translations available.

PRACE ZARZĄDU ODDZIAŁU

TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W OPOLU

2013r.

 

 

  1. 1. Informacje ogólne

 

Zarząd Oddziału:

- mgr inż. arch. Maciej Mazurek – Prezes

- mgr Stanisława Brawata – Sekretarz

- mgr Joanna Kłopocka – Skarbnik

- mgr inż. arch. Olga Rogala-Horpynka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

W ramach Oddziału  funkcjonują :

 

- Sekcja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Lider – dr inż. arch. Marcin Spyra

- Sekcja Ochrony  Dziedzictwa Kulturowego

Lider mgr Iwona Solisz

- Sekcja Ochrony Środowiska Naturalnego

Lider dr hab. Krzysztof Badora

 

  1. 2. Sprawy członkowskie

Odział liczy 29 członków. Deklaracje o przyjęciu do Towarzystwa złożyło

4 Kolegów. Wszyscy członkowie Oddziału  mają wyższe wykształcenie

w różnych specjalnościach. Stopnie profesorów, doktorów habilitowanych

posiada 7 Koleżanek i Kolegów.

Biorąc dodatkowo pod uwagę profil działalności Oddziału, należy stwierdzić,

że spełnione są regulacje statutowe mówiące o charakterze społeczno –

naukowym  Towarzystwa.

3. Działania statutowe

a)           współpraca z samorządami

- rekomendowani  przez Towarzystwo Koledzy uczestniczą w charakterze członków oraz przewodniczących w pracach ok. 35 miejskich i gminnych komisjach urbanistyczno - architektonicznych.

Przygotowywane przez nich opinie do opracowań planistycznych są wymogiem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Zarząd Oddziału przekazał Prezydentowi m. Opola krytyczne stanowisko 
w sprawie projektowanej rozbudowy centrum handlowego Solaris na Placu Kopernika w Opolu.

- Prezes Oddziału spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego

p.Tomaszem Kostusiem przedstawiając propozycję przystąpienia Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do Towarzystwa Urbanistów

Polskich na prawach członka wpierającego.

Nie doszło do sformalizowania tej formy współpracy z przyczyn obiektywnych, uzyskano zapewnienie udzielania pomocy logistycznej w organizowaniu przedsięwzięć stowarzyszeniowych.

- Prezes Oddziału przekazał list gratulacyjny nowo wybranemu Marszałkowi Województwa Opolskiego – p. Andrzejowi Bule.

b) współpraca z uczelniami wyższymi ( Marcin Spyra )

Towarzystwo współpracuje z Politechniką Opolską, Katedrą Budownictwa 
i Architektury. Podstawą współpracy był list intencyjny wystosowany przez Zarząd Oddziału do Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. Sformułowano w  nim obszary współpracy na najbliższy okres – i tak :

- przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego zorganizowano w Centrum Szkoleniowo -  Konferencyjnym wystawę na której prezentowany był projekt badawczy „Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko – Czeskiego” – „Transgraniczny Krajobraz Euroregionu Pradziad”.

(Autorzy : Politechnika Opolska, Uniwersytet Polacki w Ołomuńcu oraz Wyższa Szkoła Górnicza VSP z Ostrawy) .

Wystawa połączona była z publiczną dyskusją.

W trakcie realizacji tego projektu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt w Głogówku w dniu 27 czerwca 2013.

W trakcie dyskusji Prezes przedstawił stanowisko Towarzystwa dotyczące potrzeby rozpropagowania opracowania w śród zainteresowanych samorządów
i roli w tej sprawie gminnych komisji urbanistyczno – architektonicznych.

Efektem tej współpracy jest publikacja książkowa, której warstwa merytoryczna może stanowić pomoc przy opracowaniach studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w ujęciu bilateralnym.

Przyjęcie takiego podejścia do spraw gospodarki przestrzennej byłoby urealnieniem idei współpracy transgranicznej.

Polecaną książkę rozesłano do samorządów lokalnych Otmuchowa, Nysy, Głuchołaz, Głogówka oraz Lubrzy.

- W dniu 11 grudnia 2013r. odbył się wernisaż wystawy prac wykonanych 
w ramach projektu  „ Szkoła bez granic pogranicza Polsko – Czeskiego oczyma przyszłych architektów z Ostrawy i Opola.

Projekt był realizowany we współpracy z VSB Ostrawa i dotyczy zagadnień rozwoju polsko – czeskiego Euroregionu Silesia.

Zabierając głos Prezes podkreślił wagę przełożenia ustaleń na potrzeby bieżących prac samorządowych w zakresie gospodarki przestrzennej.

- Podjęcie przez TUP prac związanych z udziałem studentów z Wydziału Budownictwa w ramach praktyk, w posiedzeniach miejskich i gminnych komisji urbanistyczno – architektonicznych.

Temat jest w trakcie przygotowań organizacyjnych.

- Przekazano Politechnice Opolskiej kilkanaście pozycji książkowych z zakresu teorii architektury i urbanistyki z zasobów biblioteki Oddziału.

c)     Działalność konkursowa ( Adam Ziaja )

- Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń w Polsce.

Na konkurs ZO TUP zgłosił w porozumieniu z samorządami 3 tematy:

- budowa bulwarów spacerowych nad kanałem Młynówka w Opolu

- zagospodarowanie Parku Odrzańskiego w Opolu

- Rewaloryzacja ulicy Krzywoustego w Nysie

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się propozycja z Nysy – jako jedna z 19 nominowanych do nagrody głównej.

Konkurs na „ Najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Opolskiego – 2013”

- Organizator – Zarząd Województwa Opolskiego

- Oddział Towarzystwa reprezentowali jako członkowie komisji konkursowej Maciej Mazurek, Jacek Tabor i Adam Ziaja będący również pracownikami UM.

Na konkurs zgłoszono 24 realizacje z pośród których przyznano :

- nagrodę główną:

- rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół rynku, remont parku miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych.

- wyróżnienie specjalne:

- budowa bulwarów spacerowych nad Kanałem Młynówka w Opolu

- wyróżnienia:

- przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina,

- przebudowa Rynku w Strzeleczkach

W konkursie internautów nagrodę zdobyło zagospodarowanie fortecznej wieży ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym.

Konkurs zamykała konferencja  „ Przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego – aspekty gospodarcze, społeczne i rynku pracy ‘

W jej trakcie Prezes wygłosił referat „ Przestrzeń publiczna – aspekty konserwatorskie’.

Przekazał również organizatorom konkursu esej przeznaczony do publikacji   „Kilka refleksji na tle wyników konkursu – najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego – 2013”  oraz udzielił wywiadu dla telewizji regionalnej.

d)    działalność wydawnicza

PRZEGLĄD URBANISTYCZNY- TOM VII- OPOLSKI

Zarząd Oddziału podjął współpracę z kol. Januszem Korzeniem Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa które polegało na:

- wystosowaniu pism do burmistrzów Nysy, Byczyny, Gogolina, Kluczborka,
a także na przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z Prezydentem Opola, Burmistrzami Leśnicy i Zdzieszowic z prośbą o uczestnictwo w redagowaniu periodyku – w zakresie merytorycznym i finansowym,

- przygotowaniu do publikacji przez Macieja Mazurka artykułu ‘ Z doświadczeń opolskich komisji urbanistyczno – architektonicznych” .

Tom VII „ Przeglądu Urbanistycznego” ukazał się w grudniu 2013.

W 2013r. odbyły się 4 zebrania Zarządu Oddziału, na którym omawiano sprawy bieżące, a także ustalono, że tematem wiodącym w roku 2014 będzie organizacja jubileuszu 60-lecia urbanistyki w Województwie Opolskim .

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie