Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

VII PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kolejne, z organizowanych w ramach Podlaskiego Forum Urbanistów spotkań odbyło się 21 kwietnia 2016 roku. Tematem przewodnim była ochrona krajobrazu w kontekście obowiązującej od września ubiegłego roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi krajobrazu. Prezentację wprowadzającą na temat teorii percepcji krajobrazu przedstawił w interesujący, dynamiczny i poruszający sposób dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i jednocześnie przewodniczący podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Od strony praktycznej w zakresie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu narzędzi prawnych przez administrację samorządową temat zaprezentowała dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku i członek białostockiego oddziału TUP- Agnieszka Rzosińska.

W dyskusji, poza prelegentami, udział wzięli: Grzegorz Buczek – członek Zarządu Głównego TUP i członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Joanna Jasiewicz – dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, dr inż. arch. Dorota Gawryluk – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Andrzej Chwalibóg – jako stały członek paneli dyskusyjnych Podlaskiego Forum Urbanistów.

Z podsumowania prezentacji i dyskusji wynika, że administracja samorządowa otrzymała narzędzie prawne do działania w zakresie tworzenia ładu wizualnego, przede wszystkim w odniesieniu do problemu reklam w przestrzeni miejskiej. Wątpliwości może budzić kwestia skuteczności wprowadzonych przepisów oraz jakości tworzenia na ich podstawie prawa miejscowego przez gminy. Można się też spodziewać oporu podmiotów funkcjonujących wokół branży reklamowej i właścicieli nieruchomości przy tworzeniu restrykcyjnych przepisów w uchwale ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwałę intencyjną w sprawie wprowadzenia tych zasad Rada Miasta Białystok podjęła w lutym tego roku. Samorząd województwa nie przystąpił do formalnych działań w zakresie tworzenia audytu krajobrazowego, oczekując na rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie.

Podczas VII Forum zostało zawarte porozumienie trzech organizacji, tj. podlaskich oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Towarzystwa Urbanistów Polskich, dotyczące wspólnego działania na rzecz dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta Białegostoku. Prezesi oddziałów wyżej wymienionych stowarzyszeń – dr inż. arch. Janusz Grycel, dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dr inż. arch. Jerzy Tokajuk, jako sygnatariusze porozumienia wyrazili zgodnie wolę rozszerzania podjętej inicjatywy poprzez zaproszenie do współpracy innych organizacji pozarządowych, których celami statutowymi są działania na rzecz kultury przestrzeni. Warto zauważyć, że zawarte porozumienie może być symbolicznym zwieńczeniem i jednocześnie wymiernym efektem dotychczasowych siedmiu spotkań zorganizowanych w ramach Podlaskiego Forum Urbanistów.

Jerzy Tokajuk

Prezes Zarządu TUP
Oddział w Białymstoku

 

VI PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dnia 5 listopada 2015 roku w auli Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się VI Podlaskie Forum Urbanistów. Spotkanie, jak zwykle organizowane przez TUP Oddział w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, dotyczyło problemów poruszanych na wrześniowym Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył się we wrześniu 2015 r. w Łodzi. Hasłem problemowym Kongresu był "Powrót do centrum". Podczas spotkania w ramach Forum Urbanistów dr hab. arch. Bartosz Czarnecki prof. PB zaprezentował program, charakterystyczne wypowiedzi, a także problemowe tło tegorocznego Kongresu. Problem powrotu do centrum oraz problemy współczesnych miast z odniesieniem do Białegostoku były następnie dyskutowane przez grono panelistów, wśród których znaleźli się: wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, radny i przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Białystok Konrad Zieleniecki, architekt Andrzej Chwalibóg (TUP), Prezes SARP  Oddziału w Białymstoku dr arch. Janusz Grycel oraz specjalista od zagadnień rewitalizacji społeczno-ekonomicznej Norbert Brzostowski z Instytutu Kronenberga. Całość, moderowana przez dr arch. Jerzego Tokajuka Prezesa TUP Oddział w Białymstoku, stanowiła interesujący przyczynek do rozwiązywania problemów centrów współczesnych miast.

autor: B. Czarnecki

 

VI PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ZARZĄD ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W BIAŁYMSTOKU

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI

BIAŁOSTOCKIEJ

STUDENCKIE KOŁO RURALISTÓW I URBANISTÓW NA WYDZIALE BUDOWNICTWA

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ „PLANISTA”

 

zapraszają na

 

VI spotkanie w ramach cyklu

P O D L A S K I E G O    F O R U M    U R B A N I S T Ó W


Program spotkania:

1. Otwarcie i prowadzenie obrad – dr inż. arch. Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku,

2. Prezentacja na temat – Powrót do centrum – Raport pokongresowy – dr hab. inż. arch. Bartosz Jarema Czarnecki prof. PB – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział  w Białymstoku

3. Wprowadzenie do dyskusji – Jak przywrócić rolę centrum we współczesnym mieście - udział biorą:

 

Andrzej Chwalibóg  – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Białymstoku,

Rafał Rudnicki – Z-ca Prezydenta Miasta Białegostoku,

Norbert Brzostowski – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych Instytut Kronenberga,

Mariusz Krzysztof Gromko – Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku

dr inż. arch. Janusz Grycel – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Białymstoku

 

Spotkanie odbędzie się w dniu

5 listopada 2015 roku o godzinie 16.00

w Auli A Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

przy ul. Wiejskiej 45E  w Białymstoku.

 

 

 

 

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk                                                                                                                                          prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

Prezes Zarządu TUP                                                                                                                                                  Dziekan Wydziału Budownictwa

Oddział w Białymstoku                                                                                                                                                      Politechniki Białostockiej

 

Zarząd Oddziału TUP w Białymstoku

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 28 maja 2015 r. na Walnym Zebraniu Oddziału TUP w Białymstoku wybrano nowe władze oddziału na kadencję 2015-2018.

Prezes:

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

Wiceprezes:

mgr inż. Marek Fiedoruk

Sekretarz:

mgr inż. arch. Elżbieta Cukrowska

Skarbnik:

mgr inż. arch. Marta Ramotowska

Członkowie Zarządu:

mgr inż. arch. Andrzej Chwalibóg

dr hab. inż. arch. Bartosz Jarema Czarnecki

mgr inż. Helena Ostasiewicz

 

V PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kolejne - piąte Podlaskie Forum Urbanistów  odbyło się 28 stycznia 2015 roku, tradycyjnie w siedzibie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Tematem wyjściowym do dyskusji była informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Białymstoku w zakresie lokalizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w województwie podlaskim, przeprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku w organach samorządów gminnych, administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

Jak wynika z raportu pokontrolnego, zaprezentowanego przez dyrektor Delegatury NIK w Białymstoku Panią Barbarę Chilińską, działania organów administracji samorządowej były niewystarczające dla zachowania ładu przestrzennego oraz nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych. Zdaniem NIK, w zdecydowanej większości skontrolowanych gmin w bardzo małym stopniu korzystano z narzędzia, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w celu kształtowania przestrzeni na obszarach objętych ochroną przyrody.

Do dyskusji, wywołanej pytaniami, związanymi  z prezentowanym raportem – Czy obowiązujący system prawny pozwala na utrzymanie ładu przestrzennego i jaką rolę pełnią organy administracji w zagospodarowaniu przestrzeni zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele kontrolowanych organów administracji tj.  Burmistrz Supraśla, Starosta Białostocki.

Wnioski z dyskusji potwierdzają, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest odpowiednim instrumentem prawnym pozwalającym na utrzymanie władztwa planistycznego przez gminę. Problemem są koszty związane z opracowaniem planów, a przede wszystkim skutki finansowe wynikające  w szczególności z obowiązku wykupu gruntów prywatnych pod drogi. W związku z tym, że gminy nie są w stanie udźwignąć obciążeń finansowych nałożonych przez ustawodawcę nie jest możliwe opanowanie sytuacji planistycznej na całym obszarze gmin, w tym na obszarach cennych przyrodniczo, co prowadzi do lokalizowania inwestycji w oparciu o decyzje administracyjne. Wymownym przykładem niewydolności systemu i braku władztwa planistycznego gminy była przedstawiona przez doktora Włodzimierza Kwiatkowskiego, zrealizowana w części inwestycja, dotycząca zabudowy mieszkaniowej w obszarze zalewowym rzeki Supraśl na otwartym, pozbawionym „sąsiedztwa” terenie zupełnie niepredestynowanym do zabudowy, gdzie organy administracji samorządowej, przy determinacji  inwestora, nie mogły odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej.

Zgodzić się należy z generalnym stwierdzeniem, że obecny system planowania przestrzennego, pomimo, ze zawiera odpowiednie instrumenty prawne, nie funkcjonuje zgodnie z jego założeniami.

Warto jednak zauważyć, że obszary objęte prawną ochroną przyrody powinny być chronione na mocy przepisów szczególnych, w tym ustawy o ochronie przyrody, poprzez plany ochrony oraz plany zadań ochronnych, niezależnie od stanu planowania przestrzennego w gminie. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i plany miejscowe powinny być za to doskonałym instrumentem ochrony terenów cennych przyrodniczo, nieobjętych ochroną prawną, określonych na podstawie opracowań ekofizjograficznych.

W związku z szerokim zakresem poruszonej problematyki temat dotyczący obszarów objętych ochroną przyrody będzie kontynuowany w ramach kolejnego forum.

 

Jerzy Tokajuk

Prezes  Zarządu Oddziału TUP  w Białymstoku

 


Page 2 of 3

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie