Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych

sobota, 17 września 2005 16:50 Jacek Godlewski
Drukuj

Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych.

cele konferencji:

 

 

Wyjątkowe wartości kulturowo- krajobrazowe i przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej oraz jej wielokulturowego dziedzictwa są podstawą dla zarówno ich szczególnej, wzmożonej ochrony jak i ich aktywnego wykorzystania dla rozwoju turystyki i rekreacji - głównej funkcji tego obszaru. Najwłaściwszą formą ochrony tych wartości oraz stworzenia podstaw dla nowoczesnego zarządzania tym zasobem winno być utworzenie Parku Kulturowego, do czego podstawy prawne zawierają przepisy nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zaś podstawowymi narzędziami dla kształtowania ładu przestrzennego winny być miejscowe plany zagospodarowa-nia przestrzennego. Świadomość wielkiej wartości kulturowo-krajobrazowej i przyrodniczej Kotliny, ukształtowanej przez ostatnie stulecia jako niezwykła w skali całej Europy - Dolina Parków i Ogrodów jest coraz powszechniejsza. Wartości te, a także trwająca od kilku lat aktywna działalność środowisk na rzecz ich ochrony, stwarzają szczególnie pozy-tywne przesłanki dla przyspieszenia działań na rzecz formalnego utworzenia Parku Kulturowego we wschodniej części Kotliny. Ma tu miejsce szczególna, w skali krajo-wej i międzynarodowej koncentracja wybitnych założeń parkowo-pałacowych oraz komponowanego krajobrazu ich otoczenia. Podjęcie prac na rzecz utworzenia Parku powinno uwzględniać rozwiązania przyjęte ostatnio przez Radę Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, dotyczące zasad tworzenia i zarządzania dla parków kulturowych oraz sporządzana planów ich ochrony. Z kolei jednostką wiodącą w realizacji tego zadania winien być Związek Gmin Karkonoskich, współpracujący z samorządami gmin Mysłakowice, Kowary i Podgórzyn.

Tags: Konferencja