Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Byczynie

Wednesday, 13 March 2013 09:28 Jacek Wydrych
Print
There are no translations available.

W dniu 7 grudnia 2012r odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Byczynie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich jako jej członkowie.

Tematem posiedzenia była zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna. Autorem opracowania jest kol. Mgr Helena Nowik, członek naszego Towarzystwa.

W trakcie obrad ustosunkowano się do najważniejszych problemów przestrzennych miasta i gminy. Zwrócono uwagę na konieczność maksymalnej ochrony walorów widokowych i historycznych miasta, w aspekcie projektowanej od strony południowej strefy przemysłowo-usługowej, a także omówiono przebieg projektowanego podstawowego układu drogowego – w tym zachodniej i południowej obwodnicy miasta.

Członkowie komisji skupili również uwagę na sposobach wyznaczania stref lokalizacji farm wiatrowych w ilości – zdaniem komisji – nadmiernie eksploatujących możliwości terenowe i środowiskowe gminy.