Lokalizacja wieżowca na Powiślu

Tuesday, 05 June 2018 21:20 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Poniżej prezentujemy pismo OW TUP do Pana Piotra Sawickiego Z-ca Dyrektora BAiPP Urząd m.st. Warszawy:

 


Pan Piotr Sawicki

Z-ca Dyrektora BAiPP

Urząd m.st. Warszawy

Ul. Marszałkowska 77/79

00-683 Warszawa

 

Dot. Lokalizacji wieżowca na Powiślu (w/pismo nr AM-KD.670.4.2018.AGL; AM-KO/7966/18 z dn.30.04.2018)

 

Szanowny  Panie  Dyrektorze

bardzo dziękuję za wyczerpującą wyjaśnienie dotyczące ewentualnej lokalizacji wieżowca na Powiślu u zbiegu ul. Solec i al. 3 Maja.

Stowarzyszenie nasze, ze względu na społeczny charakter działalności, nie ma ani możliwości ani ambicji monitorowania wszystkich (jakże licznych) decyzji administracyjnych i planistycznych dotyczących zagospodarowania Warszawy. Stąd zainteresowanie nasze dotyczy wyłącznie spraw incydentalnych i bywa proceduralnie spóźnione. Ma to miejsce także w tym przypadku. Ale, niezależnie od tego, pragniemy wyrazić nasz pogląd w sygnalizowanej sprawie.

Niepisanym kanonem urbanistyki warszawskiej była ochrona widokowa Skarpy Warszawskiej ? a zwłaszcza jej centralnego odcinka zawartego między Cytadelą Warszawską i Belwederem. W ramach tego, przestrzegano bardzo zasady, aby budynki lokalizowane na dolnym tarasie doliny Wisły nie były wyższe niż wysokość Skarpy. Dzięki temu, w widokach z drugie strony Wisły, czytelna była sylweta Skarpy i nie były przesłaniane, zlokalizowane na niej, obiekty będące świadectwem historycznego rozwoju naszego miasta.

Wysokość projektowanej zabudowy u zbiegu ul. Solec i al. 3 Maja przeczy tej zasadzie. Już wysokość określona w decyzji o warunkach zabudowy (34 m) ją zakłóci. Tym bardziej stałoby się to, gdyby, zgodnie z planem miejscowym, zrealizowany był budynek (dominanta) o wysokości 40 m. Co więcej, stworzy to niebezpieczny precedens dla dalszych decyzji wysokościowych. Jeżeli raz odstąpi się od zasady nieprzewyższania nową zabudową wysokości Skarpy, to jak uzasadniać odmowę lokalizowania w tym rejonie kolejnej zabudowy wysokościowej?

Mamy nadzieję, że przytoczone argumenty zostaną wzięte pod uwagę i nie zostanie zaprzepaszczona troska wielu pokoleń urbanistów warszawskich o konsekwentne kształtowanie krajobrazu, w tym także krajobrazu kulturowego tej części Warszawy.

 

Z poważaniem

Arch. Marcin Świetlik

Prezes Oddziału Warszawskiego TUP

 

 

Do wiadomości:

- Profesor PW dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki