Tezy programowe 2009 - 2015

Thursday, 07 June 2012 17:00 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

Podstawy:

„Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni. Łączy ludzi różnych zawodów i specjalności w imię wspólnych działań, mających czynić nasze miasta i wsie środowiskiem dobrze służącym potrzebom człowieka, chroniącym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, współtworzącym piękno krajobrazu.

Jest organizacją społeczną, pracującą dla społeczeństwa i w imię jego dobra. Jest organizacją obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość przestrzeni i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjna.

W wyniku przemian politycznych i powstaniu innych organizacji zawodowych Towarzystwo stopniowo przekształca się w stowarzyszenie o charakterze społeczno - naukowym, gromadzące pasjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki.”

[Tu występuje zasadnicza różnica w porównaniu z innymi organizacjami, np. Izbą Urbanistów: TUP jest organizacją społeczną („pasjonaci”) a nie korporacyjną („zawodowcy”) – ma to wpływ na profil działania i związane z tym możliwości społecznego oddziaływania (większe niż ograniczona interesami swych członków Izba).]

 

Model działania:

Przewodnią wytyczną, modelem działania jest włączenie wszystkich członków oddziału w działania Towarzystwa. Jest to generalna idea, która powinna przyświecać każdemu działaniu, a zwłaszcza pracom zarządu oddziału. Dlatego przyjmujemy, że w tym programie realizowany będzie model włączający.

W naszym Towarzystwie dominują najczęściej inne modele działania. Możnaby nazwać je ogólnie – modelami efektywnościowymi. Z pozoru są one bardzo atrakcyjne. Zakładają skupienie działań w rękach ograniczonej liczby osób lub czasem nawet jednej tylko osoby – prezesa oddziału. Taki model można jednak uznać za czysto instrumentalny, przeczący samej idei Towarzystwa, jako współdziałającej grupy pasjonatów pewnej idei. Po to zapisują się oni do organizacji, aby wspólnie działać w kierunku realizacji określonych celów.

Wykluczający, czysto efektywnościowy i instrumentalny model działania jest więc niewłaściwy, mimo że może podtrzymywać skutecznie Towarzystwo przy życiu, a nawet może prowadzić do okazjonalnych spektakularnych sukcesów. W naszym włączającym modelu musimy dbać przede wszystkim o to, by każdy członek TUP miał możliwość czynnego włączenia się w działania Towarzystwa. Wiele małych działań może zaowocować dużymi efektami.

Włączający model może funkcjonować jedynie przy sprawnej koordynacji prac zarządu oraz pomysłowości i aktywności członków zarządu. Dlatego proponujemy zarząd zdecentralizowany, aby łatwiej mógł docierać do członków w terenie, organizować działania znaczące dla celów Towarzystwa w lokalnych środowiskach, być tam widocznym i skutecznym.

Przedstawione poniżej cele programowe oddziału realizują taki zdecentralizowany model, właczający do wspólnych działań wszystkich (największą możliwą część) członków Towarzystwa. Ogólny sens tych propozycji jest jasny – zróbmy coś razem!


Cele programowe:

Realizacja włączającego, zdecentralizowanego modelu działania wymaga szczególnej selekcji celów. Cztery główne priorytety powinny stanowić wytyczną działań oddziału:

Działania realizujące tak zdefiniowane cele omówione są poniżej.

 

INTEGRACJA:

Obszarowa: Działanie na obszarze całego województwa, z aktywnymi, inicjującymi i wspierającymi członkami zarządu oddziału w terenie, posiadającymi dużą samodzielność działania, docierającymi do wszystkich członków oddziału, podejmującymi tematy i działania istotne dla środowisk lokalnych.

Profesjonalna: Włączenie wszystkich grup zawodowych związanych z urbanistyką, o różnym profilu wykształcenia (uczelnia), zainteresowaniach i formie działalności zawodowej w zakresie kształtowania rozwoju przestrzennego, bez dominacji którejkolwiek grupy zawodowej. Poszukiwanie nowych formuł członkostwa i współpracy z Towarzystwem.

[Np. “Koło Młodych“, “Klub Miłośników Urbanistyki”, “Kocham miasto”.]

Pokoleniowa: Współpraca międzypokoleniowa dla podtrzymania tradycji i wykorzystania jej dorobku dla współczesnych potrzeb i wzmocnienia społecznego uznania i szacunku dla problemów urbanistyki i pozycji społecznej urbanistów.

[Przejęcie trudu prac organizacyjnych przez młode pokolenie urbanistów, dla zachowania ciągłości i dla podtrzymania najlepszych tradycji Towarzystwa. Stałe, bieżące, częściowo zinstytucjonalizowane wsparcie ze strony średniego pokolenia (Komisja Rewizyjna, delegaci na Zjazd / Kongres). Stała współpraca, dokumentacja dorobku i zapewnienie satysfakcji z przekazywania doświadczeń przez grupę Seniorów.]

Środowiskowa: Współpraca z innymi pokrewnymi organizacjami oraz zbliżonymi w swych zainteresowaniach NGO przy poszanowaniu specyfiki i odrębności - wspólny, wyważony głos środowiska w ważnych społecznie problemach przestrzeni.

 

TOŻSAMOŚĆ:

Jasne cele: Dopracowanie specyfiki i profilu Towarzystwa. Kontynuacja, szacunek i koleżeństwo jako zasada. Przeciwdziałanie partykularyzmom i prywacie. Przekonywanie, że urbanistyka jest ważna, posiada istotny dorobek, tradycje, i że są ludzie poświęcający jej życie. Odtworzenie i udokumentowanie dorobku minionych i odchodzących pokoleń urbanistów, przekazanie doświadczeń i idei. Pozytywne podejście do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Docenienie roli władz lokalnych i inwestorów dla rozwoju miast. Zorganizowana, otwarta wymiana poglądów. Budowa consensu środowiskowego począwszy od celów ogólnych i dalekosiężnych - podporządkowanie im spraw bieżących. Budowanie poczucia dumy z członkostwa.

Bliski kontakt: Stały bezpośredni dostęp do członków zarządu w terenie. Wysoka aktywność tych członków zarządu na rzecz aktywizacji swojego środowiska, dostrzeżenia istotnych lokalnych problemów i zaproponowanie odpowiednich wobec nich działań, które mogłyby jednoczyć środowisko. Dostęp do bieżących informacji za pomocą rozbudowanej i często aktualizowanej strony internetowej. Podniesienie rangi siedziby Towarzystwa poprzez atrakcyjność i przemyślany kalendarz imprez (spotkania, dyskusje i warsztaty z zaproszonymi gośćmi, wystawy).

[Wspólne, co 2 miesiące, otwarte dla wszystkich członków zebrania zarządu oddziału i komisji rewizyjnej (wraz z Klubem Seniora) połączone z warsztatem lub dyskusją problemową. Zebrania telekonferencyjne zarządu co tydzień. Preferowane zebrania problemowe i tematyczne oraz wyjazdowe posiedzenia zarządu oddziału w “terenie”, o formule zebrań ogólnych wszystkich członków (pikników urbanistycznych) – co pół roku (wiosna-jesień) – przy rozszerzonym, atrakcyjnym programie merytorycznym i społecznościowym.]

Partycypacja: Poszerzanie grupy członków aktywnie działających w Towarzystwie - Komisji Rewizyjnej, Klubie Seniora, rozbudowana współpraca w środowiskach lokalnych. Aktywizująca, wspierająca i inspirująca rola członków zarządu w terenie. Pełna otwartość i przejrzystość działania - komunikacja przez WWW z dostępem do strony wewnętrznej. Prezentacje znaczących projektów jako “najlepszych praktyk” urbanistycznych – inicjowanie dyskusji, wystaw i prezentacji, nie tylko dla środowiska urbanistów. Poszukiwanie, podejmowanie i delegowanie nowych pól aktywności do osób gotowych na współdziałanie.

[“Wycofanie” znanych “nazwisk” i funkcji na rzecz wzmacniania i budowania autorytetu całego Towarzystwa.]

Wspólnota idei: Strona www, biuletyn informacyjny, czat, blogi (zachęcenie Seniorów do aktywności w tym zakresie), forum dyskusyjne, linki do ciekawych innych stron poświęconych urbanistyce i przestrzeni. Zjednywanie młodego pokolenia do aktywności na rzecz kształtowania przestrzeni i uczestnictwa w publicznych dyskusjach na ten temat. Przygotowanie i zachęcanie do udziału w dyskusjach nad planami zagospodarowania przestrzennego. Udokumentowanie historii oddziału katowickiego (zaczęte przez kol. Z. Piękoś) przy współpracy Klubu Seniora. Udokumentowanie historycznego dorobku urbanistyki w środowiskach lokalnych i w regionie, a także ważnych postaci związanych z rozwojem przestrzennym poszczególnych miejscowości i regionu.

 

DOSKONALENIE:

Merytoryczne: Tworzenie wspólnoty poglądów co do znaczenia i zasad promocji urbanistyki we współczesnym społeczeństwie. Nastawienie na jej cele społeczne, nie koniecznie tożsame z interesami korporacyjnymi. Dyskusja nad paradygmatem urbanistyki, jej głównymi problemami i modelami kształtowania przestrzeni we współczesnych warunkach - współpraca z uczelniami o różnych profilach, konferencje i warsztaty wewnątrz-środowiskowe i interdyscyplinarne. Inicjowanie i wspie-ranie programów badawczych, w tym międzynaro-dowych, propagujących nowe metody działania na rzecz rozwoju przestrzeni. Przygotowanie społeczeństwa do konstruktywnej dyskusji publicznej nad zagadnieniami przestrzeni. Konstruowanie programów oświatowych i edukacyjnych do różnych odbiorców – sekwencja trzech etapów działań, adrersowanych do różnych środowisk: 1- prasa lokalna, 2- szkoły, 3- decydenci. Każdy z etapów realizowany w kolejnym roku kadencji zarządu oddziału.

Organizacyjne: Włączający model funkcjonowania. Poprawa finansów, poprzez ofertę współpracy dla członków w ramach projektów realizowanych przez Oddział. Zaangażowanie w projekty skierowane i finansujące NGO, w tym współpracę międzynarodową. Oferta dla gmin – usługi ekspercko-konsultingowe rzeczoznawców oraz członków TUP ze środowisk naukowych, lub innych wskazanych ekspertów, przy dbałości o zapewnienie wysokiej jakości takich usług. Inicjowanie powstawania i funkcjonowania kół lokalnych, sekcji problemowych, klubów i grup zainteresowań, otwartych na osoby spoza TUP. Współpraca z ościennymi oddziałami TUP i “wciąganie” ich w “orbitę” Górnego Śląska i naszego oddziału.

 

PROMOCJA:

WidoczniPopularyzacja celów TUP i zagadnień urbanistyki w mediach lokalnych i regionalnych. Wypracowanie modelu, wytycznych i wzorców tych kontaktów. Skoordynowana akcja pobudzenia zaintere-sowania przedstawicieli mediów i nawiązanie stałej, wielopoziomowej współpracy. Budowanie społecznej wrażliwości na kształt przestrzeni, wiedzy o dziejach, postaciach i problemach lokalnej urbanistyki. Dotarcie do młodzieży szkolnej i władz oświatowych - uruchomienie potencjału seniorów. Nowe podejście do kontaktów z lokalnymi władzami i aktywistami społecznymi (NGO). Podtrzymywanie niezależności, pro-społecznego profilu oraz opartego na nich autorytetu. Upowszechnienie informacji o działaniach TUP i wskazywanie możliwości kontaktu z przedstawicielami “terenowymi”.

Wpływowi: Upowszechnienie, wspieranie i współorganizacja konkursów, wzmacnianie instytucji dyskusji publicznych. Przygotowanie ich moderatorów (warsztaty, szkolenia). Organizacja stałych wystaw w ośrodkach lokalnych, popularyzujących zagadnienia urbanistyczne. Włączenie w tworzenie wizerunku miast i aglomeracji, podkreślającego zagadnienia urbanistyki i wkładu środowiska zawodowego urbanistów. Rozszerzenie formuły konkursu prac dyplomowych na nowe kierunki, uczelnie i wydziały. Aktywne wsparcie dla konkursów na przestrzeń publiczną.

 

Katowice, 12 marca 2009

Kol. Maciej Borsa przedstawił powyższy tekst jako program wyborczy na Walnym Zebraniu Oddziału Katowickiego w dniu 21 marca 2009 roku.

Na Walnym Zebraniu w dniu 19 maja 2012 roku zadeklarował wolę kontynuacji tego programu.