MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – ELASTYCZNE PLANOWANIE

Problematyka konferencji

Współczesne procesy rozwoju miast stają się coraz bardziej zróżnicowane niż nawet w niedalekiej przeszłości. Równocześnie dyskusje dotyczące warsztatu planistycznego skupiają się głównie na celach i zasadach zrównoważonej transformacji przestrzeni zurbanizowanej, rzadko dotykając kwestii ich wdrażania i instrumentalizacji. Dotyczy to zarówno sposobu dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami planistycznymi jak | modelami | instrumentami wdrożeniowymi. Mimo iż takie kwestie jak rozwijanie procesów partycypacyjnych i włączanie wszystkich interesariuszy w dyskusje nad kierunkami przekształceń miast coraz częściej są dyskutowane i wdrażane w naszej praktyce, to nie są one elementem powszechnej praktyki ani też system prawnego. Dzieje się tak m.in. z  uwagi na fakt iż ciągle poszukujemy najlepszych możliwych, innowacyjnych I odpowiadających na zróżnicowane współczesne potrzeby instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze skodyfikowane i nie stały się elementami prawodawstwa planistycznego.

Głównym celem organizacji międzynarodowej konferencji “Elastyczne planowanie” jest prezentacja i dyskusja obecnie analizowanych i wdrażanych instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze częścią formalnej procedury planistycznej. Intencją organizatorów jest zaproszenie praktyków (planistów i projektantów), przedstawicieli sektora publicznego (prezydentów miast, radnych, architektów miast i planistów miejskich), przedstawicieli świata nauki I innych profesjonalistów zajmujących się kształtowaniem innowacyjnych instrumentów planowania i rozwoju miast.

Program konferencji obejmie szereg sesji, w tym obejmujących:

  • Wystąpienia wprowadzające – dotyczące zarówno współczesnych pryncypiów i zasad rozwoju miejskiego jak i praktyk wiążących się z procesami planistycznymi i rozwojowymi
  • Przedstawienie dobrych praktyk wywodzących się z różnych przedsięwzięć planistycznych, w tym o charakterze nieformalnym – warsztatów, seminariów, dyskusji etc.
  • Dyskusje na temat kluczowych zagadnień dla przyszłości praktyki planistycznej – w tym kwestii partycypacji i współ-kreacji struktur miejskich
  • Refleksje na temat zależności pomiędzy zasadami rozwoju miast, metodami planowania oraz praktyką wdrażania wypracowanych rozwiązań. 

Konferencja pozwolić ma na wymianę dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz przyczynić się do ugruntowania w skali lokalnej działań zmierzających do modernizacji warsztatu planistycznego – w tym uzupełnienia planowania formalnego o nowe komponenty. Równocześnie konferencja stanie się miejscem prezentacji nowej agendy planistycznej dla Miasta Gdańska. 

Wydarzenie to jest współorganizowane przez Miasto Gdańsk, Uczelnie Fahrenheita (z udziałem Politechniki Gdańskiej) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Stanie się ono także Seminarium Regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich I Regionalnych (ISOCARP). W konfernecji wezmą udział m.in. przedstawiciele Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of Town Planners) oraz Globalnej Sieci Planistów (Global Planners Network).

Konferencja zorganziowana zostanie wyłącznie w trybie stacjonarnym. Zapewnione zostaną tłumaczenia symultaniczne. Całość obrad zostanie nagrana, co pozwoli na udostępnienie wszystkim zainteresowanym całości omawianej w trakcie wydarzenia problematyki na stronie Biura Architekta Miasta Gdańska:

www.gdansk.pl/bam

Udział w konferencji jest darmowy, jednakże konieczna jest rejestracja. Każda osoba zainteresowana udziałem jest proszona o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariatu konferencji: city.arch@gdansk.gda.pl