KIM JESTEŚMY I KOMU SŁUŻYMY

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.
Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych, skupiającego osoby fizyczne oraz podobne organizacje 
z całego świata. Wydaje też czasopismo „Przegląd Urbanistyczny”, kontynuujący tradycje miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanego także przez TUP, przez wiele lat, miesięcznika „Miasto”.

Od czasu, gdy ochroną i regulacją działalności zawodowej urbanistów zajmował się samorząd zawodowy Izba Urbanistów, utworzony z inicjatywy TUP, Towarzystwo przekształcało się w stowarzyszenie o charakterze społeczno-naukowym, gromadzącym pasjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki. W chwili obecnej, wobec rozwiązania przez Parlament w 2014 r. samorządu zawodowego urbanistów TUP ponownie poszerza zakres swojej działalności. Statutowe cele TUP-u jakimi są starania o prawidłowe gospodarowanie przestrzenią realizowane są poprzez:

  • współpracę z innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkimi instytucjami mającymi związek z gospodarką przestrzenną,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych swoich członków,
  • propagowanie nowych metod badawczych i projektowych,
  • wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz dla potrzeb zainteresowanych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, stan środowiska i warunki życia ludności.

Towarzystwo organizuje także doroczne konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną, na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, a co trzy lata jest organizatorem kolejnych Kongresów Urbanistyki Polskiej.
Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich chcemy publicznie poruszać tematy, które są najpilniejsze do przedyskutowania. Zapraszamy więc do Towarzystwa wszystkich tych, którzy interesują się rozmaitymi tematami, związanymi z miastami, w szerokim ujęciu, i gospodarowaniem przestrzenią.