Cele i idea Kongresu

  • Uświadomienie, że każde miasto to dobro publiczne w wymiarze globalnym i lokalnym
  • Prezentacja adekwatnego do aktualnych wyzwań rozwojowych nowego systemu wartości związanych z funkcjonowaniem miasta
  • Budowanie koalicji odpowiedzialnych za miasto na rzecz reformy gospodarki przestrzennej
  • Wskazanie szczególnej roli władz publicznych
  • Wskazanie sposobów partycypacji i angażowania się reprezentatywnych lokalnych grup społecznych w ochronę żywotnych interesów miasta i kształtowanie jego rozwoju
  • Popularyzacja istniejących i potencjalnych instrumentów zarządzania rozwojem współczesnego miasta.

Poprzedzające Kongres przygotowania winny więc być poświęcone budowie szerokiej koalicji na rzecz reformy gospodarki przestrzennej. W tym celu aktywnymi uczestnikami i współorganizatorami kongresu oprócz dotychczasowych uczestników powinni być przedstawiciele organizacji społecznych, świata biznesu, świata nauki i kultury, polityków (jako aktywnych uczestników a nie celebrytów) i mediów – ich aktywny udział zapewni transmisję poglądów odpowiedzialnych za miasto do opinii publicznej i nada odpowiednią rangę Kongresowi.

Kongres powinien opracować krytyczną diagnozę stanu naszych miast i istotnych aspektów naszej gospodarki przestrzennej, jej modelu i rzeczywistego funkcjonowania. Na tej podstwie Kongres winien sformułować wnioski do działań naprawczych, wnioski konstruktywne, trafne i skuteczne.