Deklaracja Programowa III Kongresu Urbanistyki Polskiej

NOWA URBANISTYKA – NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

My, uczestnicy III Kongresu Urbanistyki Polskiej, świadomi stanu polskiej przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności przestrzeni publicznej polskich miast, w trosce o jej poprawę, uznajemy za szczególnie pilne i ważne:

 • Podjęcie zintegrowanych działań na rzecz realizacji idei: „Nowa Urbanistyka – nowa jakość życia”, rozumianej jako szeroka i wieloaspektowa odnowa wartości przestrzennych, społecznych i kulturowych tworzących podstawy do trwałego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miast.
 • Stworzenie podstaw dla nowej polityki przestrzennej opartej na idei pro publico bono.
 • Zmianę podejścia do polityki przestrzennej i gospodarowania przestrzenią w kierunku harmonizowania interesów zbiorowych i jednostkowych oraz godzenia korzyści krótkookresowych z długookresowymi.
 • Tworzenie podstaw do trwałego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miast, w formie aktywnej polityki miejskiej.
 • Koordynowanie działań planistycznych i realizacyjnych w dążeniu do minimalizacji konfliktów i godzenia zróżnicowanych interesów skoncentrowanych w obszarach miast.
 • Poprawę skuteczności prawa, przez jego dostosowanie do współczesnych wyzwań oraz bardziej precyzyjne formułowanie ograniczające dowolną interpretację
 • Wymianę informacji i doświadczeń między twórcami polityki miejskiej, samorządowcami, praktykami, inwestorami, naukowcami, społecznościami lokalnymi i innymi użytkownikami miast.
 • Dążenie do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb społecznych przez wyposażenie w odpowiednie usługi i poprawienie funkcjonowania miast
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego miast i poprawy jego stanu.
 • Kultywowanie wartości dziedzictwa materialnego i duchowego przez rewaloryzację i rewitalizację miejsc szczególnych – istotnych dla tożsamości i specyfiki przestrzeni miejskiej.
 • Tworzenie warunków do ochrony i wykorzystania specyfiki miejskich „miejsc magicznych” i ich genius loci.
 • Poprawę dostępności przestrzeni miejskich dla osób zagrożonych różnymi formami wykluczeń społecznych.

Przyjmujemy, że:

Nowa Urbanistyka to nowe zasady działania interdyscyplinarnego i zintegrowanego, z udziałem przedstawicieli wszystkich grup społecznych i inwestorów, rozumiane jako:

kreatywność, uspołecznienie, partycypacja,

a także odpowiedzialność wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej za jej stan oraz poczucie wspólnoty i więzi, zarówno z miastem, jak i innymi jego użytkownikami.

Nowa jakość życia to podwyższenie istniejących standardów zagospodarowania, zainwestowania i wyposażenia przestrzeni miejskiej oraz tworzenie podstaw dla społecznej aktywności zapewniającej wzmocnienie rynku pracy, osiągane przez popieranie małego i średniego biznesu.

Uczestnicy III Kongresu popierają inicjatywę Karty Przestrzeni Publicznej, jako wyraz troski o przestrzeń publiczną, stanowiącą wspólne dobro i szczególną wartość, dającą świadectwo tożsamości narodowej i lokalnej oraz będącą podstawą harmonijnego rozwoju miast.

Przyjmując założenia ideowe Karty Przestrzeni Publicznej stwierdzamy, że troska o przestrzeń publiczną polskich miast musi stać się niekwestionowanym prawem i obowiązkiem obywatelskim.

Akceptujemy zasady kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznych zapisane w Karcie Przestrzeni Publicznej:

 • Maksymalizacja wartości miasta i jego nieruchomości poprzez kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych.
 • Kompleksowe planowanie miejscowe oraz projektowanie urbanistyczne przestrzeni publicznych w oparciu o wyniki konkursów urbanistycznych i architektonicznych.
 • Społeczna partycypacja w tworzeniu narzędzi kształtowania i gospodarowania przestrzenią publiczną, z aktywnym udziałem lokalnych społeczności w procesie sporządzania dokumentów planistycznych.
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki lokalnej jako szczególnych wartości przestrzeni publicznych.
 • Równowaga w tworzeniu nowej przestrzeni publicznej w stosunku do rewitalizowanej przestrzeni historycznej.
 • Sprawiedliwy dostęp do przestrzeni publicznych i minimalizacja konfliktów przy ich tworzeniu oraz użytkowaniu.
 • Kształtowanie przestrzeni publicznych integrujących grupy społeczne z szacunkiem dla ich różnych potrzeb i systemów wartości.
 • Aktywne użytkowanie przestrzeni publicznych i ich wykorzystywanie do organizowania wydarzeń lokalnych.

Wobec istnienia licznych przeszkód w kształtowaniu przestrzeni publicznej i ich negatywnego oddziaływania na jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń, istotne jest aby akceptacja Karty nie służyła tylko uspokojeniu sumień, ale była początkiem intensywnych i konsekwentnych starań o wysoką jakość przestrzeni publicznych polskich miast.

Poznań 6 września 2009r