DOKTRYNA URBANISTYCZNA NA NOWE CZASY

 1. Aktywność i skuteczność działania urbanistyki powinna opierać się na aktualnym, aprobowanym i upowszechnionym systemie wartości i zasad określających sposób zaspokajania potrzeb człowieka.
 2. Modernizm w urbanistyce przechodzi do historii. Nowej doktryny dziś nie mamy.
 3. Na sposób zaspokajania potrzeb przestrzennych wpływają dziś przede wszystkim:
  • zasady gospodarki rynkowej, rozstrzygające obecnie w znacznej mierze o kierunkach rozwoju i przekształceń naszej przestrzeni,
  • resztki doktryny modernistycznej, pozostałe w nawykach warsztatowych urbanistów,
  • ogólnikowe zasady rozwoju zrównoważonego, występujące niemal wyłącznie w warstwie deklaratywnej.
 4. Nowa doktryna urbanistyczna powinna:
  • obejmować podstawy teoretyczne i zasady praktyczne,
  • konkretyzować pojęcie ładu przestrzennego jako dobra publicznego,
  • brać pod uwagę zmieniające się aspiracje, potrzeby, możliwości, upodobania i zwyczaje społeczeństwa polskiego,
  • odnosić się do problemów i tendencji rozwojowych polskich miast i całej przestrzeni kraju,
  • respektować obiektywne prawa rządzące urbanizacją,
  • ograniczać się do określenia podstawowych kanonów, pozostawiając pole do ich twórczej interpretacji,
  • uwzględniać pryncypia leżące u podstaw polityki Unii Europejskiej.
 5. Przygotowanie i opracowanie nowej doktryny urbanistycznej jest obowiązkiem całego zainteresowanego nią środowiska. Powinna ona być efektem porozumienia i współdziałania, emanacją wiedzy i poglądów szerokiego grona ludzi i organizacji zajmujących się wieloma aspektami urbanistyki.
 6. Stan prac nad nową doktryną powinien być zaprezentowany na kolejnym Kongresie Urbanistyki Polskiej.