Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opinia ZG TUP w związku z pracami nad projektem "ustawy krajobrazowej"

Lokalizacja i realizacja dominanty przestrzennej jest bowiem zazwyczaj źródłem konfliktów społecznych oraz naruszania interesów właścicieli i ich nabytych praw związanych z użytkowaniem nieruchomości, a zatem wymaga zachowania pełnej procedury planistycznej, która umożliwia właściwe rozpatrzenie tego rodzaju kwestii, w tym także tych związanych z interesem publicznym. Uznając krajobraz za dobro wspólne, domagamy się, żeby jego zmiany były podporządkowane takim procedurom, które pozwalają respektować interes publiczny, będący istotą państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Jednocześnie korekty wymaga definicja dominanty przestrzennej przedstawiona w Art. 2a. Odnosi się ona do pojęcia obszaru zwartej zabudowy, który nie jest osobno zdefiniowany i może podlegać interpretacji, natomiast sama definicja zakłada istnienie na terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, obiektu o identycznym przeznaczeniu. Oznacza to, że wprowadzając obiekt o nieco odmiennym przeznaczeniu od obiektów istniejących, niezależnie od jego projektowanej wysokości nie będzie on stanowić dominanty, zgodnie z proponowaną treścią art. 2a.1.

Przedmiotowa ustawa i próba ratowania wartości krajobrazowych potwierdza, iż coraz pilniejszą sprawą staje się potrzeba systemowego dopasowania procedur i regulacji kształtowania przestrzeni adekwatnych do obiektywnie ułomnych cech rynków budowlanych i rynków nieruchomości. W naszych warunkach te ułomności są pogłębione przez coraz bardziej patologiczny system regulacyjny związany ze sferą gospodarki przestrzennej i mają swój wyraz w coraz większym chaosie przestrzennym, obciążającym wysokimi kosztami gospodarkę i społeczeństwo.

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie