Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Karta Powrotu do Centrum

POTRZEBNA DEBATA

Stan zagospodarowania polskiej przestrzeni wykazuje narastające znamiona chaosu. W szczególny sposób dotyczy to miast i strefy podmiejskiej, a w tym ich obszarów centralnych. Jest to spowodowane w głównej mierze nieprzestrzeganiem reguł ich prawidłowego rozwoju oraz nieadekwatnymi do nich regulacjami prawnymi. Dotyczą one zwłaszcza sfery funkcjonowania gospodarki przestrzennej, w której dominuje źle rozumiana zasada prymatu interesu prywatnego właścicieli nieruchomości nad potrzebami wspólnoty oraz niski poziom poczucia wartości ładu przestrzennego wśród społeczeństwa i administracji publicznej.
Wieloaspektowa degradacja śródmieść i dzielnic staromiejskich: przestrzenna, środowiskowa, społeczna i gospodarcza, wywołuje pogorszenie jakości życia ich mieszkańców i ucieczkę ze stref centralnych do stref podmiejskich, utrudnia inwestowanie oraz powoduje niekontrolowane procesy rozlewania się zabudowy. Potrzebne jest zatem wznowienie debaty nt. przywrócenia roli centrum we współczesnym mieście i wypracowanie w jej ramach sposobów wyeliminowania wspomnianych, niekorzystnych tendencji i zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych oraz modernizacyjnych.

CO TRZEBA OSIĄGNĄĆ

W odbiorze nie tylko specjalistów i osób bezpośrednio związanych z rozwojem miast ewidentną potrzebą społeczną jest to, by ich obszary cechowała wysoka jakość przestrzeni publicznych, w tym zwłaszcza w obszarach centrów. Powinna ona wyrastać z ich historycznej tożsamości i wielofunkcyjnej struktury i zaspokajać potrzeby w zakresie usług ponadlokalnych, kultury, nauki, pracy, zamieszkania i rekreacji, w tym zwłaszcza potrzeb dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów.
Centra powinny być atrakcyjnymi miejscami kontaktów społecznych, wielostronnej wymiany ekonomicznej, kulturowej, intelektualnej i w każdym rozumieniu wizytówkami miast oraz miejscami o wysokiej jakości życia, sprzyjającymi prowadzeniu biznesu, a także spójnymi pod względem społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Powinny koncentrować się tu różnorodne funkcje, w formach dostosowanych do skali miast i otaczających je obszarów funkcjonalnych.

JAK DO TEGO DOPROWADZIĆ

Dla wzmocnienia roli centrów miast oraz wsparcia powrotu mieszkańców i inwestorów na ich tereny konieczne są w szczególności:

 • traktowanie powrotu do centrum jako zasadniczego kierunku polityki miejskiej dla zaspokojenia potrzeb społecznych określonej wspólnoty, a ich odnowy urbanistycznej jako jednego z najważniejszych elementów polityki społecznej;
 • wypracowanie nowego modelu współczesnego centrum, uwzględniającego poprawę jego dostępności oraz wykorzystanie mobilnego i kreatywnego sektora prywatnego;
 • uzyskiwanie jak najwyższej jakości przestrzeni części centralnej miast, wzmocnienie ich historycznej i kulturowej tożsamości oraz wzmocnienie ich wielofunkcyjnej struktury, przy jednoczesnym poprawieniu standardów technicznych i funkcjonalnych;
 • wypracowanie skutecznych programów, zachęcających do powrotu do centrów i tworzenie warunków sprzyjających osiedlaniu się w nich nowych mieszkańców oraz powstawaniu nowych miejsc pracy.

Dla podniesienia skuteczności procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich i centrów miast potrzebne są w szczególności:

 • nadanie priorytetowego znaczenia dla prowadzenia systemowych i ciągłych działań rewitalizacyjnych i modernizacyjnych w obszarach śródmiejskich przy aktualizacji dokumentów planowania strategicznego i przestrzennego;
 • kompleksowość w programowaniu, planowaniu i projektowaniu działań rewitalizacyjnych, prowadzonych w centrach miast dla zasadniczej poprawy sytuacji mieszkaniowej, społecznej i gospodarczej;
 • dbanie o najwyższy poziom planowania i projektowania urbanistycznego i m. in. wykorzystywanie instytucji konkursów dla najlepszego kształtowania obiektów i przestrzeni publicznych;
 • społeczna mobilizacja oraz zidentyfikowanie potrzeb i aspiracji mieszkańców wobec zagospodarowania centrów, przy ochronie ich różnorodności oraz unikaniu izolacji i segregacji;
 • poprawa dostępności do centrum oraz funkcjonowania wewnętrznych układów komunikacji i umiejętne pogodzenie potrzeb wszystkich użytkowników z preferencją dla ruchu rowerowego, pieszego i transportu publicznego;
 • promowanie i wdrażanie idei zawartych w „Karcie przestrzeni publicznych” przyjętej na III Kongresie Urbanistki Polskiej.

Dla podniesienia skuteczności i kompleksowości zarządzania procesami wzmacniania roli centrów miast oraz przeprowadzenia ich rewitalizacji konieczne są w szczególności następujące działania:

 • wypracowanie skutecznych mechanizmów koordynowania i integrowania zadań i działań w przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowej rewitalizacji;
 • doskonalenie form budowania szerokiego partnerstwa – władz, mieszkańców, instytucji publicznych, biznesu dla aktywizacji centrów oraz nowych metod partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • traktowanie korzyści i kosztów rewitalizacji w kategoriach ogólnomiejskiego rachunku społeczno-ekonomicznego, tj. uwzględniającego skalę całego miasta i jego otoczenia oraz potrzebę zwrotu poniesionych nakładów;
 • uwzględnienie zaangażowania i współuczestnictwa ruchów miejskich, m. in. związanego z budowaniem tzw. budżetów obywatelskich;
 • zainicjowanie wprowadzania uregulowań prawnych, zapobiegających spekulacji gruntami i umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej;
 • doprowadzenie do uzyskania spójności i skuteczności prawa dla prowadzenia gospodarki przestrzennej, zgodnej z konstytucyjną zasadą rozwoju zrównoważonego, w ramach wdrażania Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
 • zintegrowanie planowania, inwestowania i zarządzania procesami rozwoju;
 • edukacji kulturowej promującej problematykę roli centrum w rozwoju miasta;
 • tworzenie warunków dla unowocześnienia warsztatu zawodowego urbanisty i planisty przestrzennego i podnoszenia umiejętności współpracy z władzami, społecznościami lokalnymi i innymi partnerami.

Opracowała Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich
Łódź, wrzesień 2015 r.

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie