Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przestrzeń publiczna a jakość życia i zamieszkiwania - Wnioski legislacyjne

Email Drukuj PDF
Spis treści
Przestrzeń publiczna a jakość życia i zamieszkiwania
Karta Przestrzeni Publicznej
Rynkowy „produkt mieszkaniowy” a przestrzeń publiczna
Dokumenty europejskie
Wnioski legislacyjne
Wnioski końcowe
Wszystkie strony

 

Wnioski legislacyjne

W tym kontekście warto przywołać wybrane stwierdzenia Stanowiska Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - organu doradczego Ministra Infrastruktury, który na wniosek Ministra sformułował „Rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej, jako elementu zintegrowanego planowania rozwoju kraju” (przyjęte na XV posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2010 roku). „(…) Planowanie przestrzenne – techniki i procedury (…):

Wydawanie pozwoleń na budowę na nowych terenach urbanizacji powinno następować wyłącznie na podstawie planu przestrzennego. Należy wyeliminować decyzję o warunkach zabudowy. Uzupełnianie zabudowy obszarów zainwestowania miejskiego, bez zmiany ich funkcji, winno następować na podstawie gminnych przepisów urbanistycznych, bez konieczności sporządzania planu miejscowego, podobną zasadę proponuje przygotowywana inicjatywa legalizacyjna rządu.

Gminne przepisy urbanistyczne, poza dopuszczaniem do uzupełniania zabudowy, mogą służyć (vide praktyka II RP) także poprawie stanu i wyglądu zabudowy już istniejącej, czy poprawie estetyki przestrzeni publicznych dróg, ulic oraz terenów zieleni, (przykładowo – ograniczających reklamy wielko-gabarytowe). Przepisy te nie powinny być wykorzystywane dla decyzji dotyczących ekspansji zabudowy na nowe tereny. Tereny na których obowiązywać będą przepisy urbanistyczne należy określać w studium, a następnie w odrębnej uchwale/uchwałach przepisy, na podstawie których będą wydane pozwolenie na budowę. Równolegle, konieczne jest wdrożenie krajowych przepisów urbanistycznych (wymogi minimalne, podobne do warunków technicznych budownictwa).”

Wspomniana w tym Stanowisku „inicjatywa legislacyjna rządu” to projekt (Ministra Infrastruktury) ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przyjęty na posiedzeniu KRM w dniu 13 września 2010 r. Projekt ten nie zmienia obecnej definicji obszaru przestrzeni publicznej, a przede wszystkim utrzymuje obowiązek sporządzania dla nich planów miejscowych. W projekcie proponuje się wprowadzenie „standardów rozwoju urbanistycznego” – przez które należy rozumieć „ustanawiane w aktach planistycznych standardy określające istniejący i planowany do osiągnięcia poziom rozwoju, charakteryzujące jakość życia mieszkańców w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej, stanowiące o stopniu realizacji polityki przestrzennej gminy albo województwa”. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej miałby określić, w drodze rozporządzenia, „wymagany zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej, w tym: (…) rodzaje standardów rozwoju urbanistycznego charakteryzujących istniejące i planowane warunki oraz jakość życia mieszkańców(…).” Projekt ten nie znalazł się jednak na liście „priorytetów legislacyjnych rządu planowanych do zrealizowania w tej kadencji… 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie