Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Stanowisko ZG TUP w sprawie projektu założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane,

 • Opiniowany projekt założeń, mimo niektórych propozycji zgodnych z postulatami Towarzystwa, niestety nie odpowiada na potrzebę dokonania systemowej reformy planowania przestrzennego – ponieważ:
  1. nie zawiera kompleksowej diagnozy przyczyn nieskuteczności obowiązujących przepisów, a tym samym nie formułuje w sposób jednoznaczny i czytelny celów proponowanych zmian;
  2. proponowane zmiany w systemie planowania przestrzennego ogranicza do planowania miejscowego, i to w dodatku wyłącznie do sfery lokalizacji inwestycji;
  3. w niewystarczający sposób uzasadnia proponowane rozwiązania;
  4. w sposób niejednoznaczny odnosi się do kluczowych kwestii, takich jak: zasada tzw. swobody budowlanej, zakres władztwa planistycznego gminy, przyszłość tzw. „spec-ustaw”.
 • Biorąc powyższe pod uwagę, a zarazem widząc potrzebę kompleksowego podejścia do reformy systemu planowania przestrzennego, wypowiadamy się krytycznie nt. podjętej przez Autorów projektu „Założeń….” próbie łączenia problematyki prawnej planowania przestrzennego z prawem budowlanym w ramach jednej, ograniczonej inicjatywy legislacyjnej. Nie kwestionując oczywistych związków między tymi sferami, uważamy że należy przede wszystkim w tym przypadku brać pod uwagę, że odnośne ustawy posiadają różne „funkcje celu” (co w sposób bezdyskusyjny wynika z porównania pierwszych ich artykułów) i z tym związane różne konteksty prawno-ustrojowe.
 • Z tych samych powodów jak wyżej wyrażamy zasadniczą wątpliwość odnośnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, a w szczególności do wynikającej z jego par. 3 sugestii, że komisja ta swoją działalnością obejmie problematykę planowania przestrzennego. Ponownie zwracamy uwagę na oczywiste nieporozumienie, polegające na ograniczaniu zmian w planowaniu przestrzennym do jednego z aspektów „kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego” (jest to co najmniej błąd pars pro toto). Wydaje się ponadto, że propozycja powołania tej komisji kodyfikacyjnej jest w obecnej sytuacji niepotrzebnym „zadęciem”, wynikającym bardziej z potrzeby reakcji na często populistyczne opinie dotyczące barier inwestycyjnych (które zwłaszcza dotykać mają - oczywiście - budownictwa mieszkaniowego), niż z rzeczywistej potrzeby porządkowania prawa i usprawniania procedur administracyjnych.
 • Należy przy tym zwrócić uwagę, że zarówno w projekcie ”Założeń…”, jak i w licznych do nich komentarzach, zwłaszcza prasowych, ta rzeczywista potrzeba usprawnienia procesów inwestycyjnych jest bardzo często przedstawiana i uzasadniana jako potrzeba deregulacji. Jest to jeśli nie błąd, to co najmniej uproszczenie zagadnienia, prowadzące do rozwiązań, których celem samym w sobie jest redukcja czynności prawno-administracyjnych. Taki punkt widzenia jest trudny do pogodzenia z logiką tworzenia prawa, ponieważ celem regulacji nie powinna być deregulacja.
 • Przedkładając niniejsze stanowisko, pragniemy jednocześnie przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. W dokumencie tym Rząd zobowiązał się do systemowych działań na rzecz przywrócenia i utrwalenia w Polsce ładu przestrzennego i działania te ukierunkował. Znajdują się one w początkowej fazie realizacji: trwają czynności prawne związane ze zmianą ustawy o działach oraz przyjęciem przez Radę Ministrów tzw. Planu działań do KPZK 2030. Mając na uwadze pożądaną spójność działań Rządu na rzecz reformy planowania przestrzennego, a zarazem pozytywnie odnosząc się do zarysowanych w KPZK 2030 jej założeń, Towarzystwo Urbanistów Polskich apeluje o konsekwentne powiązanie wszelkich inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania przestrzennego (ale także Prawa Budowlanego i procesu inwestycyjnego) z realizacją celów KPZK 2030.
 • Tags: Opinia
   

  Logowanie

  Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie