Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
Oddział Białystok

VIII spotkanie - PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

ZARZĄD ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W BIAŁYMSTOKU

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

zapraszają na

VIII spotkanie w ramach cyklu

P O D L A S K I E G O    F O R U M    U R B A N I S T Ó W

Program spotkania:

  1. Otwarcie i prowadzenie obrad – dr inż. arch. Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku,
  1. Prezentacje:

Po co nam rewitalizacja – dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki prof. PB – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział  w Białymstoku,

Program rewitalizacji miasta Białegostoku - wstępna diagnoza mgr inż. arch. Marcin Minasz – Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

Nie ma rewitalizacji bez partycypacji - społeczne aspekty procesu rewitalizacji –  mgr Agnieszka Maszkowska  - Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab,

  1. Dyskusja – Oczekiwania, potrzeby, rola uczestników procesu rewitalizacji - udział biorą:

Adam Poliński  – z –ca Prezydenta Miasta Białegostoku,

Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,

Andrzej Nowakowski – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku,

Bogdan Pszonak – Stowarzyszenie Białostocka Przestrzeń Publiczna,

Andrzej Chwalibóg  – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Białymstoku,

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku o godzinie 16.00 w Hali Wydziału Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego 11  w Białymstoku

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk              prof. dr hab. inż.  Michał Bołtryk         dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz

Prezes Zarządu TUP                      Dziekan Wydziału Budownictwa                Dziekan Wydziału Architektury PB

Oddział w Białymstoku                       i Inżynierii Środowiska PB

 

Wspólny wyjazd SARP i TUP

Email Drukuj PDF
22 października 2016 roku wspólnymi siłami dwóch stowarzyszeń zorganizowany został jednodniowy wyjazd dwudziestoosobowej grupy do domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Obiekt udostępnia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zwiedzanie, to ekscytująca podróż do krainy niezwykle kreatywnych architektów, twórców Idei Formy Otwartej. Budynek robi szczególne wrażenie, ze względu na ogromną liczbę niekiedy zaskakujących rozwiązań przestrzennych oraz wnętrzarskich a także formalnych uzyskanych niezwykle prostymi środkami, bez użycia zakupionych elementów czy materiałów "ze sklepu". Dzięki obecnym na każdym kroku pracom nieżyjących już twórców spotęgowane jest wrażenie przebywania w Ich świecie.
W drodze powrotnej grupa odwiedziła wieś Paproć Duża, miejscowość założoną przez osadników niemieckich, którą wyróżnia rozplanowanie drogi, przy której rozmieszczone są posesje, na idealnym planie okręgu. Drugim interesującym elementem jest kościół zbudowany z zamiarem odtworzenia istniejącego wcześniej w tym miejscu kościoła ewangelickiego. Autorami projektu byli nasi koledzy: arch. Barbara Miron-Kaczyńska oraz nieżyjący arch. Janusz Kaczyński. Autorem stacji drogi krzyżowej jest również nasz kolega arch. Krzysztof Sarna, a twarz Szymona Cyrenejczyka na jednej ze stacji, to wizerunek współautora projektu Janusza Kaczyńskiego. Podobno na innej ze stacji można doszukać się podobizny koleżanki Barbary Kaczyńskiej. Może kolejna grupa ją odnajdzie...?
Warto!

arch. Bartosz Czarnecki

 

VII PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

Kolejne, z organizowanych w ramach Podlaskiego Forum Urbanistów spotkań odbyło się 21 kwietnia 2016 roku. Tematem przewodnim była ochrona krajobrazu w kontekście obowiązującej od września ubiegłego roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi krajobrazu. Prezentację wprowadzającą na temat teorii percepcji krajobrazu przedstawił w interesujący, dynamiczny i poruszający sposób dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i jednocześnie przewodniczący podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Od strony praktycznej w zakresie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu narzędzi prawnych przez administrację samorządową temat zaprezentowała dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku i członek białostockiego oddziału TUP- Agnieszka Rzosińska.

W dyskusji, poza prelegentami, udział wzięli: Grzegorz Buczek – członek Zarządu Głównego TUP i członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Joanna Jasiewicz – dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, dr inż. arch. Dorota Gawryluk – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Andrzej Chwalibóg – jako stały członek paneli dyskusyjnych Podlaskiego Forum Urbanistów.

Z podsumowania prezentacji i dyskusji wynika, że administracja samorządowa otrzymała narzędzie prawne do działania w zakresie tworzenia ładu wizualnego, przede wszystkim w odniesieniu do problemu reklam w przestrzeni miejskiej. Wątpliwości może budzić kwestia skuteczności wprowadzonych przepisów oraz jakości tworzenia na ich podstawie prawa miejscowego przez gminy. Można się też spodziewać oporu podmiotów funkcjonujących wokół branży reklamowej i właścicieli nieruchomości przy tworzeniu restrykcyjnych przepisów w uchwale ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwałę intencyjną w sprawie wprowadzenia tych zasad Rada Miasta Białystok podjęła w lutym tego roku. Samorząd województwa nie przystąpił do formalnych działań w zakresie tworzenia audytu krajobrazowego, oczekując na rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie.

Podczas VII Forum zostało zawarte porozumienie trzech organizacji, tj. podlaskich oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Towarzystwa Urbanistów Polskich, dotyczące wspólnego działania na rzecz dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta Białegostoku. Prezesi oddziałów wyżej wymienionych stowarzyszeń – dr inż. arch. Janusz Grycel, dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dr inż. arch. Jerzy Tokajuk, jako sygnatariusze porozumienia wyrazili zgodnie wolę rozszerzania podjętej inicjatywy poprzez zaproszenie do współpracy innych organizacji pozarządowych, których celami statutowymi są działania na rzecz kultury przestrzeni. Warto zauważyć, że zawarte porozumienie może być symbolicznym zwieńczeniem i jednocześnie wymiernym efektem dotychczasowych siedmiu spotkań zorganizowanych w ramach Podlaskiego Forum Urbanistów.

Jerzy Tokajuk

Prezes Zarządu TUP
Oddział w Białymstoku

 

VI PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

Dnia 5 listopada 2015 roku w auli Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się VI Podlaskie Forum Urbanistów. Spotkanie, jak zwykle organizowane przez TUP Oddział w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, dotyczyło problemów poruszanych na wrześniowym Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył się we wrześniu 2015 r. w Łodzi. Hasłem problemowym Kongresu był "Powrót do centrum". Podczas spotkania w ramach Forum Urbanistów dr hab. arch. Bartosz Czarnecki prof. PB zaprezentował program, charakterystyczne wypowiedzi, a także problemowe tło tegorocznego Kongresu. Problem powrotu do centrum oraz problemy współczesnych miast z odniesieniem do Białegostoku były następnie dyskutowane przez grono panelistów, wśród których znaleźli się: wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, radny i przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Białystok Konrad Zieleniecki, architekt Andrzej Chwalibóg (TUP), Prezes SARP  Oddziału w Białymstoku dr arch. Janusz Grycel oraz specjalista od zagadnień rewitalizacji społeczno-ekonomicznej Norbert Brzostowski z Instytutu Kronenberga. Całość, moderowana przez dr arch. Jerzego Tokajuka Prezesa TUP Oddział w Białymstoku, stanowiła interesujący przyczynek do rozwiązywania problemów centrów współczesnych miast.

autor: B. Czarnecki

 

VI PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

ZARZĄD ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W BIAŁYMSTOKU

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI

BIAŁOSTOCKIEJ

STUDENCKIE KOŁO RURALISTÓW I URBANISTÓW NA WYDZIALE BUDOWNICTWA

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ „PLANISTA”

 

zapraszają na

 

VI spotkanie w ramach cyklu

P O D L A S K I E G O    F O R U M    U R B A N I S T Ó W


Program spotkania:

1. Otwarcie i prowadzenie obrad – dr inż. arch. Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku,

2. Prezentacja na temat – Powrót do centrum – Raport pokongresowy – dr hab. inż. arch. Bartosz Jarema Czarnecki prof. PB – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział  w Białymstoku

3. Wprowadzenie do dyskusji – Jak przywrócić rolę centrum we współczesnym mieście - udział biorą:

 

Andrzej Chwalibóg  – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Białymstoku,

Rafał Rudnicki – Z-ca Prezydenta Miasta Białegostoku,

Norbert Brzostowski – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych Instytut Kronenberga,

Mariusz Krzysztof Gromko – Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku

dr inż. arch. Janusz Grycel – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Białymstoku

 

Spotkanie odbędzie się w dniu

5 listopada 2015 roku o godzinie 16.00

w Auli A Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

przy ul. Wiejskiej 45E  w Białymstoku.

 

 

 

 

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk                                                                                                                                          prof. dr hab. inż. Józefa Wiater

Prezes Zarządu TUP                                                                                                                                                  Dziekan Wydziału Budownictwa

Oddział w Białymstoku                                                                                                                                                      Politechniki Białostockiej

 


Strona 2 z 3

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie