Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

IX PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

W dniu 16 maja 2017 roku w siedzibie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się IX Podlaskie Forum Urbanistów, zorganizowane przez Zarząd Oddziału TUP
w Białymstoku, Wydział Architektury i Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Prezentację na temat poszukiwania idei w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym przedstawił prof. dr hab. inż. arch. Marek Budzyński.

W dyskusji udział wzięli: Andrzej Chwalibóg – białostocki oddział TUP, Agnieszka Rzosińska – dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz – Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku, Lech Pilarski – dziennikarz Radia Białystok.

Glossa o IX Podlaskim Forum Urbanistów

Komentarz - refleksję dzielę na dwie części.

Więcej…
 

Refleksje rewitalizacyjne - po VIII Podlaskim Forum Urbanistów

Email Drukuj PDF

Refleksje rewitalizacyjne - po VIII Podlaskim Forum Urbanistów

Wnioski z ostatniego forum są i powinny być różne, bo inny jest punkt widzenia problemu rewitalizacji przez teoretyków i praktyków; a wszystko jeszcze jest zależne od reprezentowanej profesji. Urbaniści widzą przede wszystkim próbę ograniczenia potencjału - tak, ograniczenia! - planowania przestrzennego. Przecież oczywistością jest, że to wszystko, co jest wymienione zarówno w ustawie o rewitalizacji, jak i w wytycznych - wcześniej opracowanych [ sic!] - wchodzi w zakres polityki przestrzennej, szeroko rozumianej (mam na myśli uwarunkowania oraz inspiracje), i bezpośrednich obowiązków, przede wszystkim uruchomienie i regulacja działań inwestycyjnych.

To jest najważniejsze, bo rzuca wątpliwość na sensowność ustawy, co do optymalnego wydawania pieniędzy na potrzeby, które o nie wołają. O tym dobrze wiedzą władze wykonawcze i ustawodawcze samorządu, tylko muszą powstrzymać swoje wątpliwości, bo może coś z tej ustawy pożytecznego gminie kapnie.

Może nie wszyscy, którzy dobrze mówili o ustawie, opisując swoje zaangażowanie i snując ambitne plany, a nawet prześcigając się, co do pierwszeństwa dokonań, mają tego świadomość. Niezależnie od tego, prawo subsydiarności działa - dobra subsydiarność wszystkim pomaga, a najwięcej tym, którzy ją serwują.

Teraz przechodząc do kwestii stanowienia prawa, wydaje się, że ustawę, choćby z tego powodu, że tak dużo obowiązujących praw potrąca (przetrąca?), należałoby nazwać specustawą. Dlatego warto się zastanowić, czy zastane buble ( to dotyczy również ustawy krajobrazowej), które zaprzeczają słusznym założeniom porządkującym prawo związane z dobrym inwestowaniem - mam na myśli prace nad Kodeksem Urbanistycznym, które dążą do wyeliminowania pomieszania ustaw - należy traktować z takim zaangażowaniem. Będąc jednak w trakcie wdrażania Rewitalizacji, zastanówmy się, jak ją wykorzystać - wszak mamy już sporo doświadczeń na drodze do mniejszego zła, . Oto sugestie:

- regulacje dotyczące rewitalizacji trzeba ściśle powiązać z polityką przestrzenną gmin - kwestia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych, strategii etc.;

- wpisać rozdmuchane badania typu socjologicznego w porządek opracowania uwarunkowań niezbędnych do podejmowania decyzji projektowych - planistycznych w zakresie gospodarczo-przestrzennym z podniesieniem znaczenia zagadnień kultury (obecnie niedowartościowanych);

- zamiast powoływania komitetu rewitalizacyjnego uświadomić sobie znaczenie miejskiej komisji urbanistyczno - architektonicznej, uzupełnić jej skład i wyposażyć w stosowną podmiotowość, godną jedynego organu o niezbędnym profesjonalizmie, przywołanego prawem. Być może wniesie on mądrość do wyrwanych zadań, określonych zbyt ogólnie, bez koniecznego kontekstu, za to z pomieszaniem znaczenia pojęcia.

Ustalenia Gminnego Programu Rewitalizacji  powinny  wynikać z przemyśleń i wiedzy, a nie z wyników ankiety. A kwestia, czy rozdawać ryby, czy wędki, czy przyzwyczaić do innej konsumpcji -  rozumiejąc tę metaforę, jako sterowanie procesem zaspokojenia oczekiwań ludzi pokrzywdzonych – wydaje się groźna, szczególnie w czasach, gdy tak dużo możemy ludziom i z ludźmi zrobić.

 

Andrzej Chwalibóg

Białystok 2016.12.08.

 

VIII spotkanie - PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

ZARZĄD ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W BIAŁYMSTOKU

DZIEKAN WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

zapraszają na

VIII spotkanie w ramach cyklu

P O D L A S K I E G O    F O R U M    U R B A N I S T Ó W

Program spotkania:

  1. Otwarcie i prowadzenie obrad – dr inż. arch. Jerzy Tokajuk – Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku,
  1. Prezentacje:

Po co nam rewitalizacja – dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki prof. PB – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział  w Białymstoku,

Program rewitalizacji miasta Białegostoku - wstępna diagnoza mgr inż. arch. Marcin Minasz – Departament Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

Nie ma rewitalizacji bez partycypacji - społeczne aspekty procesu rewitalizacji –  mgr Agnieszka Maszkowska  - Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab,

  1. Dyskusja – Oczekiwania, potrzeby, rola uczestników procesu rewitalizacji - udział biorą:

Adam Poliński  – z –ca Prezydenta Miasta Białegostoku,

Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,

Andrzej Nowakowski – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku,

Bogdan Pszonak – Stowarzyszenie Białostocka Przestrzeń Publiczna,

Andrzej Chwalibóg  – Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Białymstoku,

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 roku o godzinie 16.00 w Hali Wydziału Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego 11  w Białymstoku

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk              prof. dr hab. inż.  Michał Bołtryk         dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz

Prezes Zarządu TUP                      Dziekan Wydziału Budownictwa                Dziekan Wydziału Architektury PB

Oddział w Białymstoku                       i Inżynierii Środowiska PB

 

Wspólny wyjazd SARP i TUP

Email Drukuj PDF
22 października 2016 roku wspólnymi siłami dwóch stowarzyszeń zorganizowany został jednodniowy wyjazd dwudziestoosobowej grupy do domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Obiekt udostępnia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zwiedzanie, to ekscytująca podróż do krainy niezwykle kreatywnych architektów, twórców Idei Formy Otwartej. Budynek robi szczególne wrażenie, ze względu na ogromną liczbę niekiedy zaskakujących rozwiązań przestrzennych oraz wnętrzarskich a także formalnych uzyskanych niezwykle prostymi środkami, bez użycia zakupionych elementów czy materiałów "ze sklepu". Dzięki obecnym na każdym kroku pracom nieżyjących już twórców spotęgowane jest wrażenie przebywania w Ich świecie.
W drodze powrotnej grupa odwiedziła wieś Paproć Duża, miejscowość założoną przez osadników niemieckich, którą wyróżnia rozplanowanie drogi, przy której rozmieszczone są posesje, na idealnym planie okręgu. Drugim interesującym elementem jest kościół zbudowany z zamiarem odtworzenia istniejącego wcześniej w tym miejscu kościoła ewangelickiego. Autorami projektu byli nasi koledzy: arch. Barbara Miron-Kaczyńska oraz nieżyjący arch. Janusz Kaczyński. Autorem stacji drogi krzyżowej jest również nasz kolega arch. Krzysztof Sarna, a twarz Szymona Cyrenejczyka na jednej ze stacji, to wizerunek współautora projektu Janusza Kaczyńskiego. Podobno na innej ze stacji można doszukać się podobizny koleżanki Barbary Kaczyńskiej. Może kolejna grupa ją odnajdzie...?
Warto!

arch. Bartosz Czarnecki

 

VII PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

Kolejne, z organizowanych w ramach Podlaskiego Forum Urbanistów spotkań odbyło się 21 kwietnia 2016 roku. Tematem przewodnim była ochrona krajobrazu w kontekście obowiązującej od września ubiegłego roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi krajobrazu. Prezentację wprowadzającą na temat teorii percepcji krajobrazu przedstawił w interesujący, dynamiczny i poruszający sposób dr inż. arch. Maciej Kłopotowski – pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i jednocześnie przewodniczący podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Od strony praktycznej w zakresie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu narzędzi prawnych przez administrację samorządową temat zaprezentowała dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku i członek białostockiego oddziału TUP- Agnieszka Rzosińska.

W dyskusji, poza prelegentami, udział wzięli: Grzegorz Buczek – członek Zarządu Głównego TUP i członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Joanna Jasiewicz – dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, dr inż. arch. Dorota Gawryluk – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Andrzej Chwalibóg – jako stały członek paneli dyskusyjnych Podlaskiego Forum Urbanistów.

Z podsumowania prezentacji i dyskusji wynika, że administracja samorządowa otrzymała narzędzie prawne do działania w zakresie tworzenia ładu wizualnego, przede wszystkim w odniesieniu do problemu reklam w przestrzeni miejskiej. Wątpliwości może budzić kwestia skuteczności wprowadzonych przepisów oraz jakości tworzenia na ich podstawie prawa miejscowego przez gminy. Można się też spodziewać oporu podmiotów funkcjonujących wokół branży reklamowej i właścicieli nieruchomości przy tworzeniu restrykcyjnych przepisów w uchwale ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwałę intencyjną w sprawie wprowadzenia tych zasad Rada Miasta Białystok podjęła w lutym tego roku. Samorząd województwa nie przystąpił do formalnych działań w zakresie tworzenia audytu krajobrazowego, oczekując na rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie.

Podczas VII Forum zostało zawarte porozumienie trzech organizacji, tj. podlaskich oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Towarzystwa Urbanistów Polskich, dotyczące wspólnego działania na rzecz dbałości o jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta Białegostoku. Prezesi oddziałów wyżej wymienionych stowarzyszeń – dr inż. arch. Janusz Grycel, dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dr inż. arch. Jerzy Tokajuk, jako sygnatariusze porozumienia wyrazili zgodnie wolę rozszerzania podjętej inicjatywy poprzez zaproszenie do współpracy innych organizacji pozarządowych, których celami statutowymi są działania na rzecz kultury przestrzeni. Warto zauważyć, że zawarte porozumienie może być symbolicznym zwieńczeniem i jednocześnie wymiernym efektem dotychczasowych siedmiu spotkań zorganizowanych w ramach Podlaskiego Forum Urbanistów.

Jerzy Tokajuk

Prezes Zarządu TUP
Oddział w Białymstoku

 


Strona 2 z 3

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie