\r\n\r\nSpotkanie po\u015bwi\u0119cone b\u0119dzie om\u00f3wieniu potrzeby, zakresu i pierwszych wynik\u00f3w prac, podj\u0119tych pod egid\u0105 Towarzystwa Karkonoskiego i jeleniog\u00f3rskiego Oddzia\u0142u Towarzystwa Urbanist\u00f3w Polskich nad ww. opracowaniem. Ma ono poza syntetycznie uj\u0119t\u0105 diagnoz\u0105 istniej\u0105cego stanu naszego regionu, wskazaniem g\u0142\u00f3wnych tendencji w jego rozwoju na przestrzeni ostatnich 15 lat zawiera\u0107 tak\u017ce rekomendacje dla gminnych strategii rozwoju i strategii ponadlokalnej dla Regionu. Zale\u017cy nam bardzo, by nowe \u201eTezy Karkonoskie\u201d powsta\u0142y przy szerokim wsp\u00f3\u0142udziale przedstawicieli samorz\u0105d\u00f3w, wa\u017cniejszych instytucji i organizacji pozarz\u0105dowych, i w taki spos\u00f3b, by mo\u017cna by\u0142o w nich nakre\u015bli\u0107 za\u0142o\u017cenia dla rozwoju naszego regionu w kompleksowym, dalekosi\u0119\u017cnym uj\u0119ciu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swej obecno\u015bci na spotkaniu do 26 bm. poprzez przes\u0142anie e-meila na adres jeleniagora@tup.org.pl","start":"2023-04-28 11:00","end":"2023-04-28 14:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-nt-aktualizacji-tez-karkonoskich\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":13,"title":"Ognisko Jubileuszowe -Oddzia\u0142u w Jeleniej G\u00f3rze","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\r<!-- wp:tribe\/featured-image \/-->\n\r<!-- wp:freeform -->\n\r<strong><img class=\"alignnone size-medium wp-image-5233\" src=\"https:\/\/tup.org.pl\/wp-content\/uploads\/Ognisko-_03-300x82.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"82\" \/>Towarzystwo Urbanist\u00f3w Polskich Oddzia\u0142 w Jeleniej G\u00f3rze, serdecznie zaprasza na ognisko integracyjne\u00a0 z okazji 100-lecia TUP.\r\n<\/strong>\r\n\r\n\r\n\r\nPrzypominamy o ognisku, kt\u00f3re \u00a0odb\u0119dzie si\u0119 w dniu <strong>13 maja 2023 r<\/strong> (sobota) o godzinie <strong>13:00<\/strong> \u00a0w <strong>parku pa\u0142acowym w Bukowcu<\/strong>.\u00a0 Park jest cz\u0119\u015bci\u0105 zespo\u0142u parkowo \u2013 pa\u0142acowego w Bukowcu, kt\u00f3ry \u00a0zosta\u0142 uznany za \u00a0Pomnik Historii i stanowi\u00a0 obiekt reprezentacyjny \u201eDoliny Pa\u0142ac\u00f3w i Ogrod\u00f3w Kotliny Jeleniog\u00f3rskiej\u201d.\r\n\r\nW trakcie trwania ogniska b\u0119dzie mo\u017cna \u00a0zwiedzi\u0107 za\u0142o\u017cenie parkowo \u2013 pa\u0142acowe, \u00a0w tym obiekty plenerowe oraz\u00a0 cz\u0119\u015b\u0107 muzealn\u0105.\r\n\r\n&nbsp;\n\r<!-- \/wp:freeform -->\n\r<!-- wp:tribe\/event-links \/-->\n\r<!-- wp:tribe\/classic-event-details \/-->\n\r<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->","start":"2023-05-13 13:00","end":"2023-05-13 19:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/ognisko-jubileuszowe-oddzialu-w-jeleniej-gorze\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":14,"title":"Ognisko Jubileuszowe -Oddzia\u0142u w Jeleniej G\u00f3rze","description":"<h2><strong>Towarzystwo Urbanist\u00f3w Polskich, Oddzia\u0142 w Jeleniej G\u00f3rze, serdecznie zaprasza na ognisko integracyjne\u00a0 z okazji 100-lecia TUP.<\/strong><\/h2>\r\nOgnisko odb\u0119dzie si\u0119 w dniu\u00a0<strong>13 maja 2023 r (sobota)<\/strong>\u00a0o godzinie\u00a0<strong>13:00<\/strong>\u00a0\u00a0w\u00a0<strong>parku pa\u0142acowym w Bukowcu<\/strong>.\u00a0 Park jest cz\u0119\u015bci\u0105 zespo\u0142u parkowo \u2013 pa\u0142acowego w Bukowcu, kt\u00f3ry \u00a0zosta\u0142 uznany za \u00a0Pomnik Historii i stanowi\u00a0 obiekt reprezentacyjny \u201eDoliny Pa\u0142ac\u00f3w i Ogrod\u00f3w Kotliny Jeleniog\u00f3rskiej\u201d.\r\n\r\nW trakcie trwania ogniska b\u0119dzie mo\u017cna \u00a0zwiedzi\u0107 za\u0142o\u017cenie parkowo \u2013 pa\u0142acowe, \u00a0w tym obiekty plenerowe oraz\u00a0 cz\u0119\u015b\u0107 muzealn\u0105.\r\n\r\nZg\u0142oszenia dotycz\u0105ce uczestnictwa w ognisku nale\u017cy kierowa\u0107 na adres \u00a0jeleniagora@tup.org.pl do dnia 28 kwietnia 2023r. Dok\u0142adne informacje na temat wydarzenia zostan\u0105 przes\u0142ane zwrotnie po rejestracji i rezerwacji\u00a0 \u201ekijk\u00f3w do kie\u0142basek\u201d\u00a0\ud83d\ude42","start":"2023-05-13 13:00","end":"2023-05-13 23:30:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/ognisko-jubileuszowe-oddzialu-w-jeleniej-gorze-2\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":15,"title":"Obchody 100lecia TUP w GDA\u0143SKU","description":"","start":"2023-06-03","end":"2023-06-04","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/obchody-100lecia-tup-w-gdansku\/","allDay":"yes","external":"on","nofollow":"on"},{"id":16,"title":"Konferencja Jubileuszowa - oddzia\u0142u w Krakowie","description":"Program w opracowaniu.","start":"2023-06-16","end":"2023-06-17","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/konferencja-jubileuszowa-oddzialu-terenowego-w-krakowie\/","allDay":"yes","external":"on","nofollow":"on"},{"id":17,"title":"Konferencja Jubileuszowa - Bia\u0142ystok","description":"","start":"2023-06-29","end":"2023-06-30","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/konferencja-jubileuszowa-bialystok\/","allDay":"yes","external":"on","nofollow":"on"},{"id":18,"title":"Konferencja Sekcji Ma\u0142ych Miast i Uniwersytetu Opolskiego","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:embed {\"url\":\"https:\/\/we.uni.opole.pl\/xiii-konferencja-miasta-xxi-wieku-rewitalizacja-rezyliencja-renesans-miast\/\",\"type\":\"wp-embed\",\"providerNameSlug\":\"wydzial-ekonomiczny-uniwersytet-opolski\"} -->\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-wydzial-ekonomiczny-uniwersytet-opolski wp-block-embed-wydzial-ekonomiczny-uniwersytet-opolski\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/we.uni.opole.pl\/xiii-konferencja-miasta-xxi-wieku-rewitalizacja-rezyliencja-renesans-miast\/\n<\/div><\/figure>\n<!-- \/wp:embed -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer {\"organizer\":6677} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2023-09-25","end":"2023-09-26","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/konferencja-sekcji-malych-miast-i-uniwersytetu-opolskiego\/","allDay":"yes","external":"on","nofollow":"on"},{"id":19,"title":"Zebranie og\u00f3lne Oddzia\u0142u w Gda\u0144sku po\u015bwi\u0119cone elektrowni j\u0105drowej","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p>Najbli\u017csze zebranie og\u00f3lne po\u015bwi\u0119cone zostanie\u00a0<strong>uwarunkowaniom oraz dylematom zwi\u0105zanym z lokalizacj\u0105 w p\u00f3\u0142nocnej cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa pomorskiego pierwszej elektrowni j\u0105drowej w Polsce.<\/strong>\u00a0To strategiczna dla ca\u0142ego kraju inwestycja energetyczna, dla kt\u00f3rej pod koniec pa\u017adziernika Wojewoda Pomorski na wniosek sp\u00f3\u0142ki Polskie Elektrownie J\u0105drowe wyda\u0142 decyzj\u0119 o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer {\"organizer\":4306} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2023-11-20 16:00","end":"2023-11-20 19:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/zebranie-ogolne-oddzialu-w-gdansku-poswiecone-elektrowni-jadrowej\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":20,"title":"\u015awi\u0105teczne Spotkanie Og\u00f3lne Gda\u0144skiego Oddzia\u0142u","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p>Zapraszamy wszystkich cz\u0142onk\u00f3w naszego oddzia\u0142u na \u015awi\u0105teczne Spotkanie Og\u00f3lne, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 18.12.2023 w pokoju 414 w Gmachu G\u0142\u00f3wnym PG<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2023-12-11 08:00","end":"2023-12-11 17:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/swiateczne-spotkanie-ogolne-gdanskiego-oddzialu\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":21,"title":"Spotkanie\u00a0z okazji zako\u0144czenia jubileuszu\u00a0 100-lecia TUP w oddziale w Jeleniej G\u00f3rze","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:image {\"align\":\"left\",\"id\":7788,\"width\":\"176px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image alignleft size-large is-resized\"><img src=\"https:\/\/tup.org.pl\/wp-content\/uploads\/100-lat_202312_1-1024x962.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7788\" style=\"width:176px;height:auto\" \/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ju\u017c w \u015brod\u0119 serdecznie zapraszamy na spotkanie&nbsp; z okazji zako\u0144czenia jubileuszu&nbsp; 100-lecia TUP w oddziale w Jeleniej G\u00f3rze. Spotkanie&nbsp; odb\u0119dzie si\u0119 w dniu <strong>13 grudnia&nbsp; 2023 r (\u015broda)<\/strong> o godzinie <strong>17:00<\/strong>&nbsp; w <strong>Ksi\u0105\u017cnicy Karkonoskiej, &nbsp;ul. Bankowa 27, 58-500 w Jeleniej G\u00f3rze<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>W trakcie spotkania zaplanowali\u015bmy &nbsp;zako\u0144czenie obchod\u00f3w 100-lecia TUP w tym wr\u0119czenie \u201eTub Urbanistycznych\u201d dla os\u00f3b zaanga\u017cowanych w prac\u0119 naszego Oddzia\u0142u. W ramach spotkania zapraszamy na <strong>skosztowanie ciasta urodzinowego<\/strong>. Przewidujemy r\u00f3wnie\u017c dyskusj\u0119 \u015brodowiskow\u0105 dotycz\u0105c\u0105 rozwoju urbanistycznego regionu jeleniog\u00f3rskiego, w ramach cyklu konferencyjnego&nbsp; \u201eBudowanie w pi\u0119knym krajobrazie\u201d.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>W imieniu Zarz\u0105du Oddzia\u0142u TUP w Jeleniej G\u00f3rze<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jacek Godlewski<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><\/figure>\n<!-- \/wp:gallery -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/featured-image \/-->","start":"2023-12-13 17:00","end":"2023-12-13 19:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/spotkanie-z-okazji-zakonczenia-jubileuszu-100-lecia-tup-w-oddziale-w-jeleniej-gorze\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":22,"title":"\u015awi\u0105teczne zebranie og\u00f3lne Oddzia\u0142u w Gda\u0144sku","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer {\"organizer\":4306} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue {\"venue\":3000} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2023-12-18 16:00","end":"2023-12-18 18:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/swiateczne-zebranie-ogolne-oddzialu-w-gdansku\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":23,"title":"Sztuczna inteligencja w planowaniu miast i region\u00f3w","description":"<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p>Podczas kolejnego zebrania og\u00f3lnego Oddzia\u0142u w Gda\u0144sku odb\u0119dzie si\u0119 prelekcja naszej kole\u017canki Doroty Kamrowskiej-Za\u0142uskiej wpisuj\u0105ca si\u0119 w cykl \"Wsp\u00f3\u0142czesne Narz\u0119dzia Planowania\" na temat <strong>Sztuczna inteligencja w planowaniu miast i region\u00f3w.<\/strong> Kole\u017canka opowie o badaniach zawartych w swojej habilitacji.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue {\"venue\":7975} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website {\"urlLabel\":\"Facebook\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2024-01-24 17:00","end":"2024-01-24 19:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/sztuczna-inteligencja-w-planowaniu-miast-i-regionow\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":24,"title":"Miastoprojekcje - Spotkania filmowe z miastem: Surowiec z kt\u00f3rego wyrabia si\u0119 sny","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>W ramach otwarcia cyklu \"Spotkania filmowe z miastem\" zapraszamy na seans filmu \u201eSurowiec, z kt\u00f3rego wyrabia si\u0119 sny\u201d w re\u017cyserii Michaela Riepera oraz Lotte Schreibera oraz rozmow\u0119 o kooperatywach mieszkaniowych, alternatywnych sposobach zamieszkiwania i kryzysie mieszkaniowym. To dokument przedstawiaj\u0105cy sze\u015b\u0107 projekt\u00f3w mieszkaniowych rozmieszczonych w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach Austrii, inicjowanych od lat 70. XX wieku do czas\u00f3w wsp\u00f3\u0142czesnych. Zosta\u0142 stworzony, aby ukaza\u0107 alternatywne modele zamieszkiwania powstaj\u0105ce niezale\u017cnie od deweloper\u00f3w. Historia rozpoczyna si\u0119 od osiedli pionier\u00f3w, kt\u00f3rzy w 1975 roku zainicjowali projekt \u201cKooperatives Wohnen\u201d w Graz-Raaba, kt\u00f3ry nieprzerwanie trwa do dzisiaj. W dokumencie przedstawione s\u0105 motywacje wyboru takiego sposobu wsp\u00f3\u0142dzielenia nieruchomo\u015bci w tamtych czasach, a tak\u017ce wypowiedzi o rozczarowaniach towarzysz\u0105cych rzeczywisto\u015bci wsp\u00f3lnego \u017cycia oraz korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z decyzji o zastosowaniu niestandardowego modelu budowy i u\u017cytkowania \u2013 zw\u0142aszcza w kontek\u015bcie rynku nieruchomo\u015bci.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ekspertk\u0105 w ramach poruszanego tematu b\u0119dzie dr hab. in\u017c. arch.&nbsp;<strong>Agata Twardoch<\/strong>&nbsp;z Oddzia\u0142u \u015al\u0105skiego Towarzystwa Urbanist\u00f3w Polskich. Rozmow\u0119 z ni\u0105 poprowadz\u0105 dr in\u017c. arch.&nbsp;<strong>Weronika Mazurkiewicz<\/strong>, prezeska Oddzia\u0142u w Gda\u0144sku i inicjatorka cyklu \u201cSpotka\u0144 filmowych z miastem\u201d oraz dr hab. in\u017c. arch.&nbsp;<strong>Dorota Kamrowska-Za\u0142uska<\/strong>, cz\u0142onkini zarz\u0105du Oddzia\u0142u w Gda\u0144sku oraz Zarz\u0105du G\u0142\u00f3wnego Towarzystwa Urbanist\u00f3w Polskich.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer {\"organizer\":4306} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue {\"venue\":7975} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website {\"urlLabel\":\"Facebook\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2024-03-04 17:00","end":"2024-03-04 19:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/miastoprojekcje-spotkania-filmowe-z-miastem-surowiec-z-ktorego-wyrabia-sie-sny\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":25,"title":"Miastoprojekcje - Spotkania filmowe z miastem: Kopenhaga. Najlepsze miasto \u015bwiata","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website {\"urlLabel\":\"Facebook\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2024-04-08 16:30","end":"2024-04-08 19:30:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/miastoprojekcje-spotkania-filmowe-z-miastem-kopenhaga-najlepsze-miasto-swiata\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":26,"title":"Ochrona \u015brodowiska w planowaniu przestrzennym - szkolenie on-line 1\/3","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p>Zapraszamy na cykl szkole\u0144 on-line pt.: \u201eOchrona \u015brodowiska w planowaniu przestrzennym\u201d, w ramach kt\u00f3rego om\u00f3wione zostan\u0105 kluczowe aspekty zwi\u0105zane z opracowaniami \u015brodowiskowymi w perspektywie procedur planistycznych.&nbsp;<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price {\"costDescription\":\"brutto\/osoba\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer {\"organizer\":8582} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website {\"urlLabel\":\"Strona szkolenia\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2024-04-10 10:00","end":"2024-04-10 14:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/ochrona-srodowiska-w-planowaniu-przestrzennym-szkolenie-on-line-1-3\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"},{"id":27,"title":"Ochrona \u015brodowiska w planowaniu przestrzennym - szkolenie on-line 2\/3","description":"<!-- wp:tribe\/event-datetime \/-->\n\n<!-- wp:paragraph {\"placeholder\":\"Dodaj opis...\"} -->\n<p>Zapraszamy na cykl szkole\u0144 on-line pt.: \u201eOchrona \u015brodowiska w planowaniu przestrzennym\u201d, w ramach kt\u00f3rego om\u00f3wione zostan\u0105 kluczowe aspekty zwi\u0105zane z opracowaniami \u015brodowiskowymi w perspektywie procedur planistycznych.&nbsp;<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:tribe\/event-price {\"costDescription\":\"brutto\/osoba\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-organizer {\"organizer\":8582} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-venue \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-website {\"urlLabel\":\"Strona szkolenia\"} \/-->\n\n<!-- wp:tribe\/event-links \/-->","start":"2024-04-17 10:00","end":"2024-04-17 14:00:01","borderColor":"var( --e-global-color-secondary )","textColor":"var( --e-global-color-kadence9 )","color":"var( --e-global-color-primary )","url":"https:\/\/tup.org.pl\/event\/ochrona-srodowiska-w-planowaniu-przestrzennym-szkolenie-on-line-2-3\/","allDay":"","external":"on","nofollow":"on"}]" data-first_day="1">
Days
Hours
Minutes