Miasto oczami urbanisty – komunikat 1

Kongres Urbanistyki Polskiej

ZG TUP I RADA PROGRAMOWA IV KONGRESU URBANISTYKI POLSKIEJ OGŁASZA KONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT:
ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO

W ramach IV Kongresu Urbanistyki Polskiej „ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO” łączonego z Kongresem Związku Miast Polskich, ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH otwiera konkurs na publikację odpowiadającą na cele i hasła Kongresu:

  • MIASTO OCZAMI URBANISTY. CZY URBANIŚCI WIEDZĄ LEPIEJ?
  • RZĄDZĄCY I RZĄDZENI
  • MIASTO I PIENIĄDZE
  • BUDOWANIE MIASTA
  • ROLA URBANISTY – REPREZENTANTA AKTORÓW w PROCESIE KSZTAŁTOWANIA MIASTA

TEKST o objętości do 10 stron A4 należy nadsyłać do dnia 17 sierpnia 2012 roku, na adres: kongres@tup.org.pl
Najlepsze prace będą prezentowane w formie posteru na Kongresie Urbanistyki Polskiej, w Lublinie, w dniach 19 – 23 września 2012, a następnie ukażą się drukiem w publikacji po kongresowej, w wydawnictwie wysoko punktowanym.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy zawodowo stykają się z problematyką miasta, wszystkich, których interesuje, lub pracują w dziedzinie planowania, zarządzania, budowania oraz kształtowania przestrzeni miasta, tych którzy uczą o mieście i o jego problemach oraz tych, którzy przygotowują się do pięknego zawodu urbanisty – studentów kierunków architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej.

Współczesne miasto podążając za światem kultury, biznesu, techniki i technologii zmienia się. Przyczyną przemian są uwarunkowania gospodarczo – społeczne ale także działania wszystkich uczestników procesu planowania i rozwoju miasta. Często jednak proces przemian przebiega wbrew naszym oczekiwaniom. Stąd problem miasta i jego rozwoju wymaga stałej dyskusji, w szczególności partnerów za miasto odpowiedzialnych, czyli: władz miejskich, sektora prywatnego i społeczności lokalnej. Problematyce tej poświęcony jest IV Kongres Urbanistyki Polskiej i Związku Miast Polskich. Szybkość i zakres przemian – sprawiają celowość rozszerzenia dyskusji. Organizatorom konkursu natomiast, ważne wydało się poszerzenie dyskusji na środowisko ludzi młodszych, ludzi wchodzących w zawód planisty – urbanisty, a także tych, którzy dopiero przygotowują się do roli partnerów w dyskusji na temat miasta, ludzi, którzy swoje spostrzeżenia wynoszą z obserwacji świata, z wiedzy usłyszanej, przeczytanej, oglądanej….. Ludzi których myśli i refleksje o mieście zabarwione są idealizmem młodości.

ZAPRASZAMY !!