PRZESŁANIE II KONGRESU URBANISTYKI POLSKIEJ

“URBANISTYKA W DZIAŁANIU. TEORIA I PRAKTYKA”

 1. My uczestnicy II Kongresu Urbanistyki Polskiej potwierdzamy wagę i aktualność przesłania I Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2003 r. „Miasto  wspólne dobro i zbiorowy obowiązek”
 2. W obecnej sytuacji kraju przesłanie to wymaga przełomu w skuteczności osiągania celów polityki przestrzennej urzeczywistniającej się przez efektywne przedsięwzięcia urbanistyczne.
 3. Przełom jest niezbędny wobec:
  • pogłębiającej się zapaści ładu przestrzennego, który zagraża dalszemu rozwojowi gospodarczemu, cywilizacyjnemu i demograficznemu,
  • szansy i potrzeby wzmocnienia konkurencyjności kraju w warunkach postępującej globalizacji,
  • potrzeby wzmocnienia ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych.
 4. Zwiększenie skuteczności polityki przestrzennej jest wyzwaniem dla wszystkich zajmujących się realnie zagospodarowaniem przestrzeni.
 5. Uzyskanie skuteczności wymaga:
  • konstruowania i realizowania polityki przestrzennej z udziałem wszystkich zainteresowanych partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych, warunkującym uzyskanie społecznej aprobaty i wsparcia politycznego,
  • wzmocnienia roli urbanistyki w procesie podejmowania decyzji politycznych,
  • prowadzenia polityki przestrzennej w skali kraju,
  • tworzenia struktur organizacyjnych zdolnych do skoordynowanej współpracy w ramach realizacji złożonych przedsięwzięć urbanistycznych, w tym także przynoszących obopólną korzyść przedsięwzięć publiczno-prywatnych,
  • stabilności dobrego i spójnego prawa,
  • uporządkowania kompetencji władz publicznych oraz ich wyposażenia w efektywne instrumenty polityki przestrzennej,
  • przeciwdziałania dysfunkcjom uspołecznienia procesów planowania,
  • reorientacji modelu planowania na kreowanie nowych wartości oraz sterowanie procesami rozwoju i przekształceń,
  • upowszechnienia wiedzy o dobrych praktykach planowania i realizacji.