Rozstrzygnięcie konkursu na publikację

Kongres Urbanistyki PolskiejKONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT: ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO
został rozstrzygnięty.

Prace oceniane były według zasad obowiązujących przy recenzowaniu publikacji naukowo-badawczych.
Decyzją Jury do publikacji wybrano artykuły:

  • Bolimowska Katarzyna, Studium Doktoranckie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: “Miasto a w nim sieć ulic miejskich jako przestrzeń publiczna o wielu różnorodnych funkcjach – obserwacje i wybrane przypadki …”
  • Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach -“Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy”
  • Helena Freino, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie – “Niegdyś miasto-ogród, dziś miasto zielone. W kierunku prospołecznej i prośrodowiskowej urbanistyki”
  • Błażej Kmieć, Tadeusz Kmieć, Krzysztof Wrana – “Zarządzanie miastem w chmurze – Cloud City”
  • Halina Landecka – “Budowanie miasta – praktyka ochrony dóbr kultury współczesnej”
  • Łukasz Pancewicz – “Urbanizm zamiast urbanistyki”
  • Tomasz Parteka, Anna Błażewicz-Stasiak, Wydział Architektury. Politechnika Gdańska – “Smart City – miasto oszczędne”
  • Krzysztof Rosenkiewicz, Doktorant Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań – “Urbaniści w polskich miastach, czyli między owcami a wilkami”
  • Michał Stangel, Wydział Architektury Politechnika Śląska – “Konkurs urbanistyczny w procesie budowania miasta. Kraków – “Nowa Huta przyszłości” Wizja programowo-przestrzenna rozwoju wschodniej części Krakowa”
  • Magdalena Śliwa, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski – “Udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego w praktyce”

Wybrane artykuły: Heleny Freino, Błażeja Kmiecia, Tadeusza Kmiecia, Krzysztofa Wrany, Krzysztofa Rosenkiewicza oraz Michała Stangela były prezentowane w formie posterów w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie. Informacje na temat druku wszystkich wyróżnionych artykułów w punktowanym wydawnictwie zostaną podane w terminie późniejszym.
Autorom wszystkich nadesłanych prac serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!