Członkowie TUP

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zajmujący się zawodowo lub społecznie pracami związanymi z gospodarką przestrzenną. Członka przyjmuje zarząd oddziału terenowego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków wprowadzających. Członkiem wprowadzającym może być członek Towarzystwa posiadający co najmniej 3-letni staż członkowski.
Członkiem honorowym
 może być osoba, która wybitnie zasłużyła się dla Towarzystwa lub przyczyniła do rozwoju wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa, a w przypadku osoby prawnej za pośrednictwem swojego przedstawiciela zgłaszać wnioski do władz Towarzystwa zgodnie z zawartym porozumieniem.

Przyjęcie członka wspierającego wymaga uchwały Zarządu Głównego lub zarządu oddziału.

Do pobrania: Regulamin Przyjmowania CzłonkówDeklaracja Członkowska, Formularz Osobowy, Formularz dla zarządu oddziału