Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

Problemy samokształcenia i szkolenia zawodowego były zawsze w Towarzystwie traktowane jako jedne z najważniejszych. Już w 1953 roku powołana została Sekcja Szkolenia, przekształcona w roku 1958 w Komisję Kształcenia Urbanistów, a w trzy lata później w Komisję Kształcenia i Szkolenia. Kolejnymi przewodniczącymi Komisji byli: Michał Kaczorowski, Adam Ginsbert, Adam Kotarbiński, Maciej Nowakowski i Andrzej Buchner. Począwszy od 1956 r. Komisja w imieniu Towarzystwa przeprowadzała konkursy na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, wykonywane na wyższych uczelniach. Od 1994 roku konkursy przeprowadza Zarząd Główny TUP, a od 2007 roku nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: projektowanie urbanistyczne i studia dotyczące zagadnień gospodarki przestrzennej.

Regulamin konkursu

Edycja 2023

Przyznane nagrody i wyróżnienia

w trakcie opracowania

I Nagroda       

Praca zatytułowana:

Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych, jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy

Autor: Mateusz Niemirski  

promotor: prof. dr hab. inż. Arch. Sławomir Gzell

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Dyplom przedstawia ideę rozwiązania jednego z palących problemów w centrach miast. Przedmiotem pracy jest zdefiniowanie metody podniesienia jakości przestrzeni miejskich w centrum Warszawy przez znaczne ograniczenie lub wykluczenie parkowania przyulicznego. Autor pracy proponuje realizację sieci niewielkich parkingów wielopoziomowych dedykowanych potrzebom mieszkańców kwartałów śródmiejskich.

W pracy wnikliwie wskazano przyczyny powstania problemu oraz celnie zdefiniowano możliwości wdrażania zmian. Dyplom posiada wysoką wartość merytoryczną w zakresie rozwiązania zadania projektowego. Autor proponuje etapowanie realizacji projektu z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Praca wyróżnia się dojrzałą narracją oraz dociekliwością badawczą i projektową.

II Nagroda       

Praca zatytułowana:

Teoria miasta zwartego w projekcie przekształceń śródmieścia Gliwic

Autor: Marlena Kulisa         

Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Twardoch, prof. PŚ

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Praca definiuje metody wdrażania zasad teorii miasta zwartego w śródmieściu Gliwic.

Dyplom przedstawia trafną, wielopłaszczyznową syntezę uwarunkowań. Projekt zawiera także celne wskazania dla kierunków zmian oraz właściwie określa możliwości ich wdrażania. Pracę cechuje wysoki stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych. Cenną częścią opracowania są propozycje zastosowania wyników badań w lokalnej polityce miejskiej: planowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, polityce inwestycyjnej, rewitalizacji obszarowej. Praca może stanowić katalog propozycji dobrych praktyk dla lokalnego samorządu.

II Nagroda      

Praca zatytułowana

Ogrody sukiennicze – modelowa rewitalizacja struktur miejskich Łodzi

Autorzy: Sonia Ziembowicz oraz Aleksandra Wykrota

Promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Projekt dotyka aktualnego tematu regeneracji terenów intensywnie zurbanizowanych o cennych walorach historycznych. Praca przedstawia koncepcję rewitalizacji obszarowej kwartałów miejskich w części dzielnicy śródmieście w Łodzi.

Opracowanie zawiera wielopłaszczyznową diagnozę zastanych uwarunkowań. Interesujący jest pomysł realizacji systemu powiązań wewnątrz kwartałowych przedstawiający ideę przenikania się kilku założeń funkcjonalno-przestrzennych w gęstej tkance śródmiejskiej. Propozycje projektowe nawiązują do zastanej skali i morfologii miejsca. Autorki pracy wykazały dojrzałość w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umiejętność wykonania prac badawczych z syntetycznym przedstawieniem wniosków z analiz.

Nagroda
przyznano pani Kindze BUTLEWSKIEJ za pracę pt. Redefinicja pojęcia „miejska jakość życia” w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

I Wyróżnienie
przyznano pani Pauli RYDEL za pracę pt. Przestrzenie hybrydowe jako odpowiedź na kształtowanie współczesnych obszarów miejskich. Weryfikacja potencjału modelu na przykładzie nabrzeża wiślanego w Gdańsku, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Marczaka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

II Wyróżnienie
panu Krzysztofowi SKRZYPKOWI za pracę pt. Jednostka mieszkaniowa oparta na systemie kolei miejskiej na przykładzie osiedla położonego w południowej strefie podmiejskiej Krakowa, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Pawła Trębacza na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
oraz
pani Justynie WÓJCIK za pracę pt. Koncepcja architektoniczna Centrum Odtwórstwa Historycznego Wczesnego Średniowiecza w Bydgoszczy, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Moniki Trojanowskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Wyróżnienie honorowe
panu Michałowi SIECZCE za pracę pt. Prawno-administracyjne uwarunkowania w kształtowaniu architektury budynków wielorodzinnych w zabudowie obrzeżnej; Analiza kwartału przeznaczonego pod zabudowę obrzeżną w obszarze śródmiejskim poprzez audyt z realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego w latach 2006-2019 dla obszaru Zabłocie w Krakowie, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Jury konkursu:
dr inż. arch. Tomasz Majda – przewodniczący (TUP o. Warszawa)
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska (TUP o. Kraków)
mgr inż. Dariusz Brzozowski (TUP o. Lublin)
mgr inż. arch. Joanna Grocholewska (TUP o. Poznań)
mgr inż. arch. Maria Oleszczuk (TUP o. Opole)
mgr inż. Aleksandra Sieradzka-Stasiak (TUP o. Wrocław)
dyr Krzysztof Ławicki (AMS)

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę przyznano pani Elżbiecie JANISZEWSKIEJ za pracę pt. Industrialny ogród wrażeń- jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych 'green line’, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Anety Tomczak na Wydziale Architektury Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Wyróżnienie przyznano panu Tomaszowi JAKUBOWSKIEMU za pracę pt. Kształtowanie przestrzeni publicznych Doliny Wisły w Warszawie, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Pluty, prof. PW na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
oraz panu Tomaszowi TWAROGOWI za pracę pt. Koncepcja zagospodarowania terenów portowych oraz poprzemysłowych w Sydeny – Rozelle Bay, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska oraz dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna przyznano:
Nagrodę panu Piotrowi KRYCZCE za pracę pt. Scenariusze lokalizacji zespołów budownictwa wysokościowego we Wrocławiu, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Roberta Masztalskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Wyróżnienie przyznano pani Aleksandrze FEREK za pracę pt. Partycypacja społeczeństwa w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w Polsce oraz w Hiszpanii i Holandii, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Marty Romańskiej, prof. UJ, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jury konkursu: 

dr inż. arch. Tomasz Majda – przewodniczący (TUP o. Warszawa)
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka – sędzia referent (TUP o. Warszawa)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice)
dr inż. arch. kraj. Renata Giedych (TUP o. Warszawa)
arch. Krzysztof Ozimek (SARP)
Marek Kuzaka (AMS)

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę przyznano pani Justynie BREŚ za pracę pt. „Regeneration Study For Elbląg’s Waterfront”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie przyznano pani Annie LESSAER za pracę pt.: The South Bank 2.0. Koncepcja urbanistyczna integracji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania południowego nabrzeża Tamizy, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Kafki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
oraz
Mikołajowi GOMÓŁCE za pracę pt.: „Interwencje w wyludniających się miastach na przykładzie Bytomia”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:
Nagrodę przyznano panu Łukaszowi FIEDENIOWI za pracę pt,: „Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4”, wykonaną pod kierunkiem dr Roberta GUZIKA na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienie przyznano pani Idze MICHALAK TULIN za pracę pt.: „Zastosowanie wybranych metod oceny atrakcyjności przestrzeni przyrodniczej na przykładzie wybranych pieszych szlaków turystycznych w mieście i gminie Szczytna”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Beaty Raszki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jury konkursu:
dr inż. arch. Tomasz Majda – przewodniczący (TUP o. Warszawa)
dr inż. arch. Ewa Grochowska – sędzia referent (TUP o. Warszawa)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice)
mgr Hanna Kowińska (TUP o. Warszawa)
arch. Grzegorz Stiasny (SARP)

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę równorzędną przyznano panu Kamilowi KOWALSKIEMU za pracę pt.„CIVITAS in statu nascendi. Próba dokończenia miasta.”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
oraz
panu Krzysztofowi MOSKALE za pracę pt.: „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne rejonu Osi Saskiej w Warszawie. Dziedzictwo kulturowe w kontekście potrzeb i wymagań współczesnego miasta.”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Danuty Kłosek-Kozłowskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Wyróżnienie przyznano paniom Ewie STOJEK oraz Julii DANILEWICZ za pracę pt.: „Rewitalizacja terenu centrum miasta położonego nad wodą, na przykładzie obszarów położonych przy ulicy Kolumba w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Elżbiety Czekiel Świtalskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:
Wyróżnienie przyznano panu Bartoszowi BARAŃSKIEMU za pracę pt,: „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych”, wykonaną pod kierunkiem dr Mikołaja Madurowicza na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
oraz
pani Zofii PIOTROWSKIEJ za pracę pt.:„Sponsorowanie zasobów wspólnych, jako alternatywa dla publicznego finansowania. Studium rozwoju przestrzennego wokół kluczowych inwestycji miejskich – stacji II linii metra w Warszawie.”, wykonaną pod kierunkiem mgr inż. arch. Pawła Grodzickiego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Jury konkursu:
prof. prof. dr hab. arch. Piotr Lorens – przewodniczący (TUP o. Gdańsk)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa – sędzia referent U (TUP o. Katowice)
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka – sędzia referent GP (TUP o . Warszawa)
dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP o. Warszawa)
arch. Krzysztof Ozimek (SARP)
dyr. Krzysztof Ławicki (AMS)

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę równorzędną przyznano pani Marcie OGRODOWCZYK za pracę pt.” Zachodnia na nowo”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
oraz
Pawłowi MALINOWSKIEMU za pracę pt.: „Oruńska kooperatywa. Studium rewitalizacji dzielnicy z użyciem modelu mieszkalnictwa dostępnego”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Gabrieli Rembarz na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyróżnienie przyznano paniom Karolinie SZATON oraz Monice KUBICY za pracę pt.: „Krajobrazowy Park Linearny doliny Przemszy i Brynicy”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Szymona Opani na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna:
Nagrodę przyznano pani Kamili WALENCIAK za pracę pt.: „Wybrane problemy projektowania  i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. prof. UMK Zenona Kozieła na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wyróżnienie przyznano panu Patrykowi CZAJCE za pracę pt,: „Analiza optymalnej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. prof. UG Mariusza Kistowskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

Jury konkursu:
prof. dr hab. arch. Piotr Lorens – przewodniczący (TUP o. Gdańsk)
dr inż arch. Tomasz Majda – sędzia referent (TUP o. Warszawa)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice)
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka (TUP o . Warszawa)
arch. Krzysztof Ozimek (SARP)
dyr. Krzysztof Ławicki (AMS)

w kategorii „Projektowanie urbanistyczne”:

Nagrodę przyznano Pani Marii Paulinie Walc za pracę pt.: „Genius Loci linii otwockiej. Koncepcja Parku Kulturowego-Edukacyjnego Świdermajer” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Wośko-Czeranowskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
oraz
Pani Małgorzacie Dembowskiej za pracę pt.;”Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

W tej kategorii przyznane zostały trzy wyróżnienia równorzędne.

 

Pani Urszuli Kuczmie i Pani Karolinie Studenckiej za pracę pt.:”Weaving urban fabric – urban development of Suangang Quingsuihe in Shenzen 2015-2045″ wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Biedy oraz dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
oraz
Pani Annie Agacie Balawender za pracę pt.:”Sterfa handlowo-usługowa w nowych dzielnicach dużych miast w kontekście miejsca i klimatu. Projekt Pasaży Wilanowskich” wykonaną pod kierunkiem arch. Grzegorza Buczka na na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
a także
Pani Sarze Sacale za pracę pt.;”Typologia ubytków w tkance miejskiej na przykładzie śródmieścia Katowic wraz z modelowymi rozwiązaniami zabudowy uzupełniającej” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Agaty Twardoch na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

 

w kategorii „Gospodarka przestrzenna”:

Nagrodę przyznano Pani Weronice Annie Dragan za pracę pt.: „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Henryka Runge na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
oraz
Pani Monice Birgiel za pracę pt.:”Elementy kompozycji urbanistycznej jako wartość tworząca obraz miasta – analiza przestrzeni wsi Józefosław i próba wykreowania obrazu miasta.” wykonaną pod kierunkiem dr inż/ arch. Małgorzaty Mireckiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia równorzędne.

Panu Ryszardowi Ireneuszowi Nejmanowi za pracę pt.:”Strategia rozwoju dla partnerstwa „Czwórmiasto Małopolsko-Podkarpackie” z elementami idei miasta kreatywnego” wykonaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Gawryszewskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
oraz
Pani Katarzynie Jonasz za pracę pt.:”Miejsce projektów rewitalizacyjnych w strukturze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2007-2013. Projekt rewitalizacji wybranego obszaru” wykonaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Pawła Churskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jury konkursu:
prof. dr hab. Tadeusz Markowski
dr inż. arch. Tomasz Majda
prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska

w kategorii „Projektowanie urbanistyczne”:

Nagrodę przyznano Pani Małgorzcie Helenie Żmurkow oraz Patrycji Marioli Waszczuk za pracę pt.: „Osada nad Łarpią. Koncepcja zespołu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej na terenach nadwodnych w Policach” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia równorzędne.

Panu Łukaszowi Janowi Bugalskiemu za pracę pt.:”Strefa reprezentacyjna Gdańska – studium rewitalizacji” wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa na Politechnice Gdańskiej
oraz
Pani Ewelinie Agacie Maciak za pracę pt.:”Kształtowanie granicy centrum miasta na przykładzie ul. Towarowej w Warszawie” wykonaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Politechnice Warszawskiej

w kategorii „Gospodarka przestrzenna”:

Nagrodę przyznano Pani Annie Marii Gdowskiej za pracę pt.: „Modelowanie zalewania dolnego Sopotu w aspekcie zagospodarowania przestrzennego” wykonaną pod kierunkiem prof. UG dr hab. Iwony Sagan na Uniwersytecie Gdańskim.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia równorzędne.

Panu Jakubowi Zasina za pracę pt.:”Gdy przypadek staje się regułą. Wariantowanie przekształceń elewacji zabytkowego modernistycznego osiedla ZUS w Łodzi z wykorzystaniem modelowania proceduralnego i badań sondażowych” wykonaną pod kierunkiem dr Mariusza Sokołowicza na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
oraz
Pani Justynie Krupce za pracę pt.:”Jurajski szlak turystyki motorowej. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Zuziaka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.