Wydawnictwa

Towarzystwo Urbanistów Polskich w 20-leciu międzywojennym zaczęło wydawać Biuletyn informacyjny. Wydawało go również w czasie II Wojny Światowej w Anglii. Po Wojnie wydawaliśmy w różnych okresach czasopismo Miasto, Urbanistę oraz Przegląd Urbanistyczny. W 2018 roku zostaliśmy współwydawcą Biuletynu, wydawanego od lat 50-tych przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. TUP jest również wydawcą serii Biblioteka Urbanisty oraz innych monografii. Wspólnie z wydawnictwem ABRYS, Związkiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów wydajemy od 2019 r. dodatek do Przeglądu Komunalnego – Rozwój i ŚrodowiskoTowarzystwo Urbanistów Polskich w 20-leciu międzywojennym zaczęło wydawać Biuletyn informacyjny. Wydawało go również w czasie II Wojny Światowej w Anglii. Po Wojnie wydawaliśmy w różnych okresach czasopismo Miasto, Urbanistę oraz Przegląd Urbanistyczny. W 2018 roku zostaliśmy współwydawcą Biuletynu, wydawanego od lat 50-tych przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. TUP jest również wydawcą serii Biblioteka Urbanisty oraz innych monografii. Wspólnie z wydawnictwem ABRYS, Związkiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów wydajemy od 2019 r. dodatek do Przeglądu Komunalnego – Rozwój i Środowisko

Monografie

PROCEDURA WYDAWNICZA

Tekst publikacji naukowej zostaje przyjęty do wydania po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych, przygotowanych przez recenzentów wybranych przez TUP. Recenzenci wybierani są z innych ośrodków naukowych niż autor monografii, a w przypadku monografii wieloautorskich, w których ten wymóg nie jest możliwy do spełnienia, spośród osób nie zaangażowanych w przygotowanie pracy.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. W przypadku braku specjalistów w danym temacie z tytułami samodzielnych pracowników naukowych TUP może odstąpić od tego warunku i zamówić recenzje u osób z tytułem doktora.

Recenzję sporządza się zgodnie z formularzem recenzji

W przypadku, gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu lub dokonania w nim poprawek, TUP przekazuje autorowi uwagi wynikające z recenzji oraz wyznacza termin odniesienia się do nich. Tekst poprawiony przez autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Zasady Etyki Publikacyjnej zostały opracowane bazując na wytycznych Komitetu Do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) i praktyce innych Wydawnictw.

Decyzje wydawnicze podejmowane są przez Kolegium Wydawnicze, lub delegowanego przez nie członka.
Decyzja o przyjęciu propozycji wydawniczej podejmowana jest na podstawie zgodności w/w pracy z profilem tematycznym wydawnictwa. Propozycję wydawniczą cechować musi także oryginalność opracowania i przydatność dla dziedziny nauki, do której się odwołuje.
Prace autorskie i zawarte w nich treści do czasu opublikowania pozostają poufne ? nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim z wyłączeniem tych osób, które bezpośrednio związane są z procesem wydawniczym (w tym m.in. recenzentom i potencjalnym recenzentom, autorom, współautorom, redaktorom, randzie naukowej).
Redakcja zobowiązana jest do zapewnienia dwóch anonimowych, niezależnych recenzji pracy, wykonanych przez recenzentów, w stosunku do których ? zgodnie z najlepszą wiedzą Redakcji – nie zachodzi konflikt interesów względem autora i przedłożonych do publikacji przez niego badań.
Nieprzyjęte do publikacji prace, nie mogą być udostępniane w całości lub części przez wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów.
Autor zobowiązany jest do przedłożenia oryginalnej pracy. Niedopuszczalne jest składanie do propozycji druku prac, które są plagiatem lub autoplagiatem w całości lub w części. Podanie źródeł cytowań i klarowne ich oznaczenie, jest konieczne.
Praktyki takie jak ghostwriting i guestauthorship są zakazane, a ich wykrycie skutkuje odrzuceniem pracy.
Publikacja powinna być przygotowana wg wytycznych technicznych ustalonych przez Wydawnictwo w procesie publikacyjnym.
Szczegółowe warunki publikacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Wydawnictwem, a Autorem (Autorami) pracy.
Recenzent zobowiązany jest do sporządzenia obiektywnej i zgodnej ze swą najlepszą wiedzą recenzji wydawniczej.
Recenzent zobowiązany jest do wykonania recenzji w terminie ustalonym wspólnie z Wydawnictwem. W przypadku niemożności wykonania recenzji w terminie, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, oraz ustalenia dalszego postępowania.

Kontakt: Tomasz Majda, monografie@tup.org.pl

Biblioteka Urbanisty | Inna Monografie

Czasopisma

Wszystkie archiwalne numery Miasta, Urbanisty i Przeglądu Urbanistycznego dostępne są w Biurze TUP; archiwalne
i nowe numery Biuletynu KPZK dostępne są w czytelni czasopism PAN.
Po uzyskaniu niezbędnych zgód archiwalne publikacje będą się pojawiać na stronie TUP.

Biuletyn KPZK-TUP | Miasto Urbanista Przegląd Urbanistyczny

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny Zarządu Głównego, którego wydawanie zainicjowano w XX-leciu międzywojennym ukazywał się z różną częstotliwością. Część z najnowszych biuletynów publikujemy na niniejszej stronie.

Nr 1/2015 | Nr 2/2015 | Nr 1/2016 | Nr 2/2016 | Nr 5/2016 | Nr 1/2018 | Nr 1/2019 | Nr 2/2019