Komisje TUP

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców

 1. Komisja Kwalifikacyjna koordynuje działania grup problemowych, opiniuje projekty regulaminów grup oraz potwierdza kwalifikacje i umiejętności członków posiadających lub
  ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy TUP.
 2. Komisja Kwalifikacyjna opiniując projekt regulaminu grupy problemowej może zażądać przedstawienia szczegółowych sylabusów warunkujących weryfikację wiedzy w danej
  specjalności i podnoszenie poziomu zawodowego członków Towarzystwa.
 3. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej podejmowane są większością głosów w obecności ponad połowy jej członków.
 4. Obsługę organizacyjną Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro TUP.

Komisja ds. reformy systemu planowania

Zadania powierzone Komisji:

 1. Przygotowanie struktury organizacyjnej Komisji,
 2. Przygotowanie projektów dokumentów wewnętrznych Komisji,
 3. Monitoring zmian legislacyjnych na poziomie krajowym,
 4. Sporządzenia projektów opinii oraz stanowisk w zakresie konsultowanych i wprowadzonych zmian ustawowych oraz przedkładanie ich Zarządowi Głównemu, w celu przedłożenia jako stanowisko TUP,
 5. Wypracowanie założeń do kontynuacji reformy systemu planowania przestrzennego,
 6. Współpraca z przedstawicielami oraz zespołami administracji państwowej powołanymi do prac nad reformą planowania.

Komisja ds. cyfryzacji systemu planowania

Zadania powierzone Komisji:

 1. Przygotowanie struktury organizacyjnej komisji,
 2. Przygotowanie projektów dokumentów wewnętrznych komisji,
 3. Monitoring zmian legislacyjnych w zakresie cyfryzacji na poziomie krajowym,
 4. Sporządzenia projektów opinii oraz stanowisk w zakresie konsultowanych i wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie cyfryzacji oraz przedkładanie ich Zarządowi Głównemu, w celu przedłożenia jako stanowisko TUP,
 5. Współpraca z przedstawicielami oraz zespołami administracji państwowej powołanymi do prac nad reformą planowania.

Komisja ds. odznaczeń i powierzonych jej zadań

Zadania powierzone Komisji:

1. Weryfikacja wniosków pod kątem zgodności z wymogami Ustawy oraz zaopiniowanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych członkom Towarzystwa, przedstawionych przez zarządy oddziałów.
2. Przedstawienie Zarządowi Głównemu do dnia 15 marca 2023 r projektu uchwały w sprawie wystąpienia Towarzystwa Urbanistów Polskich do Prezydenta RP o nadanie orderów
i odznaczeń państwowych; wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych wraz z ich uzasadnieniem i przekazanie ich do Biura TUP w formie wymaganej Rozporządzeniem Prezydenta RP.
3. Weryfikacja wniosków pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu oraz zaopiniowanie wniosków o nadanie godności członka honorowego oraz odznak TUP, przedstawionych przez zarządy oddziałów.
4. Przedstawienie Zarządowi Głównemu na jego wniosek projektu uchwały w sprawie wystąpienia o nadanie godności członka honorowego oraz odznak TUP; wniosków o nadanie godności członka honorowego oraz odznak TUP wraz z ich uzasadnieniem i przekazanie ich do Biura TUP w formie określonej Regulaminem Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich uchwalony 4 listopada 2011 r. (uchwała 15/05/2011 ZG TUP).
5. Analiza aktualności zapisów oraz wskazanie ewentualnych zmian do Regulaminu Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich uchwalonego 4 listopada 2011 r. (uchwała 15/05/2011 ZG TUP).