STATUT TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

Uchwalony w 1990 r. ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów TUP obradujący w Warszawie w dniu 19 listopada 2005 r. oraz przez Walny Zjazd Delegatów TUP obradujący w Gdańsku w dniu 23 czerwca 2018 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Towarzystwo Urbanistów Polskich, zwane dalej „Towarzystwem”, jest wielodyscyplinarnym stowarzyszeniem społecznym, zawodowym i naukowym, działającym w interesie publicznym i posiadającym osobowość prawną.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Towarzystwo tworzy oddziały terenowe.
§ 5.
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów przyjętych przez Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 6.
Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 7.
Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
Rozdział 2
Cele i formy działania
§ 8.

1. Celem Towarzystwa jest prowadzenie i wspieranie działalności służącej zagospodarowaniu przestrzennemu kraju w sposób, który:
1) urzeczywistnia zasady zrównoważonego rozwoju i zapewnia ład przestrzenny,
2) chroni istniejące i tworzy nowe wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe,
3) wspomaga rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych oraz najlepiej zaspokaja ich potrzeby,
4) przyczynia się do rozwoju gospodarczego.
2. Towarzystwo realizuje swój cel przez:
1) gromadzenie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o zasadach gospodarowania przestrzenią, w tym przez :
a) organizację konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, oraz konkursów urbanistycznych,
b) inicjowanie i wspieranie programów badawczych,
c) współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami,
2) prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej,
3) krzewienie w społeczeństwie kultury użytkowania przestrzeni drogą:
a) organizacji publicznych dyskusji, wykładów i wystaw,
b) inicjowania, opracowywania i realizowania programów oświatowych i edukacyjnych,
c) publicznego przedstawiania stanowisk w sprawach gospodarki przestrzennej,
4) współpracę z organami rządowej i samorządowej administracji publicznej i sporządzanie na ich użytek opinii i ekspertyz,
5) obserwację zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ostrzeganie i interweniowanie w przypadku zagrożenia interesu publicznego w gospodarowaniu przestrzenią,
6) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i udział w pracach legislacyjnych,
7) współpracę z samorządami zawodowymi i gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze gospodarki przestrzennej,
8) rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz integracji zagospodarowania przestrzeni europejskiej, w tym uczestniczenie w przygotowaniu i realizacji międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych,
9) dbałość o kierowanie się członków Towarzystwa interesem publicznym w ich działalności.
10)Doskonalenie i rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenie poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, przyjętego przez Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 9.
Towarzystwo może prowadzić samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami działalność gospodarczą dla uzyskania dodatkowych dochodów przeznaczanych w całości na realizację celów statutowych.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.

1. Członkiem Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec zaangażowany w działalność zgodną z celami statutowymi Towarzystwa.
2. Członka przyjmuje zarząd oddziału terenowego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków wprowadzających.
3. Członkiem wprowadzającym może być członek Towarzystwa posiadający co najmniej 3-letni staż członkowski.
§ 11.
1. Członek Towarzystwa ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) korzystać z pomocy Towarzystwa w swej działalności zgodnej z celami statutowymi Towarzystwa,
3) nosić odznakę Towarzystwa,
4) ubiegać się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy Towarzystwa.
2. Do obowiązków członka Towarzystwa należy:
1) działanie na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa i aktywny udział w jego pracach,
2) przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa oraz podporządkowanie się uchwałom władz Towarzystwa,
3) przestrzeganie Zasad Etyki Towarzystwa,
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
3. Członkowie Towarzystwa, a także jego pracownicy, nie mogą być uprzywilejowani w stosunkach cywilno-prawnych z Towarzystwem.
§ 12.
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
3) pozbawienia członkostwa uchwałą zarządu oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
4) pozbawienia członka Towarzystwa praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych.
2. Jeżeli zarząd oddziału w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie podejmie stosownej uchwały, uchwałę o skreśleniu członka podejmuje Zarząd Główny.
3. Osobie skreślonej z powodu wymienionego w ust. 1 pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 13.
1. Do Towarzystwa jako członkowie wspierający mogą należeć osoby fizyczne lub prawne wspierające finansowo lub w inny sposób jego działalność. Członkowie wspierający nie mają praw i obowiązków, o których mowa w paragrafach 11, 12 i 16.
2. Przyjęcie członka wspierającego wymaga uchwały Zarządu Głównego lub zarządu oddziału.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa, a w przypadku gdy jest on osobą prawną zgłaszać wnioski do władz Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela zgodnie z zawartym porozumieniem.
4. Zasady wspierania Towarzystwa przez członków wspierających są określone w porozumieniach z Zarządem Głównym lub zarządami oddziałów.
5. Przynależność członka wspierającego ustaje na skutek upływu terminu określonego w porozumieniu lub w wyniku rozwiązania porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
§ 14.
1. Członkowie Towarzystwa, którzy wnieśli wybitny wkład w prace Towarzystwa, a także osoby nie będące jego członkami, które mają wielkie zasługi w działalności zgodnej z celami statutowymi Towarzystwa, mogą otrzymać godność członka honorowego Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
3. Godność członka honorowego zwalnia członka Towarzystwa z obowiązku płacenia składek.
§ 15.
Utrata godności członka honorowego następuje w przypadku:
1) dobrowolnego zrzeczenia się jej, lub
2) pozbawienia jej uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością co najmniej ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 wybranych delegatów.
§ 16.
(uchylony)

Rozdział 4
Struktury organizacyjne
§ 17.

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Walny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 18.
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały.
2. Do utworzenia i istnienia oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.
3. Oddziały powoływane są przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 członków.
4. Zarząd Główny może rozwiązać oddział na wniosek walnego zebrania oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd Główny może rozwiązać oddział z własnej inicjatywy w przypadku gdy:
1) liczba członków oddziału zmniejszy się do 9 lub mniej osób,
2) zarząd oddziału utraci zdolność działania a walne zebranie oddziału nie będzie zdolne wyłonić nowego składu zarządu.
§ 19.
Władzami oddziału są:
1) Walne zebranie oddziału,
2) Zarząd oddziału,
3) Komisja rewizyjna oddziału.
§ 20.
1. W celu pogłębiania wiedzy i rozwijania działalności Towarzystwa w poszczególnych obszarach i dziedzinach gospodarki przestrzennej mogą być tworzone koła lokalne, sekcje i grupy problemowe oraz kluby zainteresowań.
2. Powstawanie kół lokalnych, sekcji i grup problemowych oraz klubów zainteresowań wymaga rejestracji w Zarządzie Głównym Towarzystwa lub zarządzie oddziału, zależnie od ogólnokrajowego lub lokalnego charakteru ich działalności.
3. Koła lokalne, sekcje i grupy problemowe oraz kluby zainteresowań działają na podstawie własnych regulaminów. Regulamin opracowany przez koło lokalne, sekcję, grupę problemową, klub zainteresowań wymaga akceptacji Zarządu
Głównego, po zasięgnięciu opinii Kolegium Towarzystwa lub zarządu oddziału.
§ 21.
Władze Towarzystwa mogą powoływać stałe lub okresowo działające rady i komisje w celu przygotowania opinii i stanowisk Towarzystwa oraz opracowywania określonych przez te władze zagadnień.
§ 22.
Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
§ 23.
1. Organem doradczym Zarządu Głównego jest Kolegium Towarzystwa.
2. Kolegium Towarzystwa tworzą Prezes Towarzystwa i prezesi oddziałów terenowych.
3. Posiedzenia Kolegium Towarzystwa zwołuje i prowadzi Prezes Towarzystwa co najmniej dwa razy w roku.
4. Kolegium Towarzystwa działa na wniosek Zarządu Głównego lub z własnej inicjatywy.
5. Obsługę organizacyjną Kolegium Towarzystwa zapewnia Biuro Zarządu Głównego.
§ 24.
1. Tworzy się Radę Towarzystwa.
2. Radę wybiera Walny Zjazd Delegatów na okres pomiędzy Zjazdami.
3. Rada powołuje Przewodniczącego spośród swoich członków.
4. Rada działa na wniosek Zarządu Głównego lub z własnej inicjatywy, na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu.
5. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Biuro Zarządu Głównego.
§ 25.
1. Stanowiska i decyzje władz Towarzystwa wyrażane są w formie uchwał.
2. Uchwały wybieralnych władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 51 ust. 2 i 3,oraz § 61 zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy członków tych władz. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Dopuszcza się głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych wykorzystujących techniczne możliwości Internetu. Użycie tych narzędzi określają regulaminy władz Towarzystwa (wymienione w Rozdziale 5 Statutu)
Rozdział 5
Władze naczelne Towarzystwa
A. Walny Zjazd Delegatów

§ 26.
1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 27.
Do Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) Uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów,
3) ustalanie ogólnych kierunków i programów działalności Towarzystwa,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
6) wybór Prezesa Towarzystwa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7) uzupełnianie składu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
8) uchwalanie zasad i wytycznych do działalności finansowej Towarzystwa, w tym ustalanie zasad podziału dochodów Towarzystwa na dochody w dyspozycji Zarządu Głównego i zarządów oddziałów,
9) wybór Rady Towarzystwa
10)nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego Towarzystwa, a w tym godności prezesa honorowego Towarzystwa,
11)podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu przez delegatów i władze naczelne Towarzystwa,
12)rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
13)ustalanie Zasad Etyki Towarzystwa
14)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
§ 28.
Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na trzy lata.
§ 29.
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek ¼ liczby zarządów oddziałów w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje jedynie nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 30.
Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości zainteresowanym co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§ 31.
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1) z głosem decydującym – delegaci oddziałów wybrani na walnych zebraniach oddziałów w liczbie 1 delegat na każdą pełną i rozpoczętą dziesiątkę członków,
2) z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Towarzystwa, osoby posiadające godność członka honorowego, członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.
§ 32.
Kadencja delegatów upływa wraz z ogłoszeniem przez Zarząd Główny wyboru delegatów na następny zwyczajny Zjazd.
B. Zarząd Główny
§ 33.
1. Zarząd Główny składa się z Prezesa Towarzystwa i od 8 do 12 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków I-go wiceprezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika.
3. Do obowiązków Prezesa Towarzystwa i osób, o których mowa w ust.2, należy bieżące kierowanie Towarzystwem, na podstawie i w granicach określonych w regulaminie działania Zarządu Głównego.
4. W przypadku utraty możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Towarzystwa jego funkcje przejmuje I wiceprezes.
5. Członkostwo w Zarządzie Głównym ustaje w razie ustania członkostwa w Towarzystwie lub złożenia pisemnej rezygnacji.
§ 34.
1. Do Zarządu Głównego należy wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, a w szczególności:
1) uchwalanie planów finansowych i przyjmowanie bilansów Towarzystwa,
2) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Kolegium TUP wysokości składek członkowskich,
2a) zbieranie składek członkowskich na wniosek zarządów oddziałów,
3) prowadzenie działalności gospodarczej i finansowej oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
4) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz określanie obszaru ich działania po zasięgnięciu opinii Kolegium Towarzystwa,
5) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie godności prezesa honorowego i członka honorowego,
6) nadanie odznak honorowych Towarzystwa,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń międzynarodowych,
8) przyjmowanie członków wspierających Towarzystwa,
9) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego,
10)uchwalanie regulaminu przyznawania tytułu rzeczoznawcy Towarzystwa,
10a) powoływanie Komisji Kwalifikacyjnej rzeczoznawców uwzględniającą interdyscyplinarność Towarzystwa, która wybiera
przewodniczącego ze swojego grona,
10b) nadawanie i cofanie tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej,
11) składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów,
12)(skreślony)
13) podejmowanie uchwał wyrażających opinie i stanowiska w sprawach związanych z realizacją celów Towarzystwa,
14) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 15)prowadzenie rejestrów: członków, rzeczoznawców Towarzystwa, kół lokalnych, sekcji i grup problemowych oraz klubów zainteresowań,
16) przyjmowania wzorów odznak i pieczęci.
2. Zarząd Główny odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów
§ 35.
1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa, co najmniej raz na 3 miesiące.
2. W zebraniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciele oddziałów i sekcji problemowych.
C. Główna Komisja Rewizyjna
§ 36.
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub jego zastępca.
4. Członkostwo w Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje w razie ustania członkostwa w Towarzystwie lub złożenia pisemnej rezygnacji.
§ 37.
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą :
1) pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa,
2) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego i zarządów oddziałów Towarzystwa.
2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
§ 38.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego,
2) składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swojej działalności
3) zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
5) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności Towarzystwa i jego oddziałów terenowych, w tym wniosków o rozwiązanie oddziałów,
6) uchwalanie regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej i regulaminu określającego zakres i tryb działalności komisji rewizyjnych oddziałów,
7) wnioskowanie o godności i odznaczenia honorowe dla członków Zarządu Głównego.
§ 39.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Głównego
D. Sąd Koleżeński
§ 40.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Sąd Koleżeński działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
4. Członkostwo w Sądzie Koleżeńskim ustaje w razie ustania członkostwa w Towarzystwie lub złożenia pisemnej rezygnacji.
§ 41.
Do Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw spornych między członkami, związanych z działalnością Towarzystwa,
2) rozpoznawanie spraw dotyczących naruszenia przez członków Towarzystwa postanowień statutu i Zasad Etyki Towarzystwa,
3) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków o ustalenie Zasad Etyki Towarzystwa.
§ 42.
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
3) wykluczenia z Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński w razie wykluczenia członka z Towarzystwa może orzec pozbawienie go odznaki honorowej Towarzystwa.
§ 43.
Sąd Koleżeński orzeka karę wykluczenia z Towarzystwa w razie poważnego naruszenia przez członka Towarzystwa postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub Zasad Etyki Towarzystwa.
§ 44.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 45.
Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów.
Rozdział 6 – Władze oddziału terenowego
A. Walne zebranie oddziału

§ 46.
1. Walne zebranie oddziału jest najwyższą władzą w zakresie działania oddziału.
2. Walne zebranie oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 47.
Do walnego zebrania oddziału należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej,
3) wybór prezesa oddziału, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
4) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
5) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady walnego zebrania oddziału i dotyczących działalności oddziału,
6) ustalanie ogólnych wytycznych do działania oddziału,
7) uchwalanie wniosku w sprawie rozwiązania oddziału,
§ 48.
Zwyczajne walne zebranie oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału raz na 3 lata nie wcześniej niż 6 a nie później niż 2 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów.
§ 49.
1. Nadzwyczajne walne zebranie może odbywać się w każdym terminie. Jest zwoływane przez zarząd oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie władz naczelnych Towarzystwa, a także na wniosek komisji rewizyjnej oddziału albo
na wniosek 1/3 liczby członków oddziału w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
2. Jeżeli zarząd oddziału nie zwoła nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału w terminie, o którym mowa w ust.1, zebranie to zwołuje Zarząd Główny.
3. Nadzwyczajne walne zebranie oddziału obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 50.
Termin, miejsce i proponowany porządek walnego zebrania oddziału ustala zarząd oddziału, i podaje do wiadomości członkom oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania; w przypadku, o którym mowa w § 49, ust 2 działania te
podejmuje Zarząd Główny.
§ 51.
1. W walnym zebraniu oddziału biorą udział:
1) z głosem decydującym – wszyscy członkowie oddziału
2) z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Towarzystwa, jeżeli nie są członkami oddziału, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez władze oddziału.
2. Zebranie jest prawomocne jeśli zwołane zostało zgodnie z ustaleniami § 50, bez względu na liczbę członków uczestniczących w zebraniu.
3. Uchwała w sprawie wniosku o rozwiązanie oddziału wymaga 2/3 głosów członków uczestniczących w zebraniu.
B. Zarząd oddziału
§ 52.
1. Zarząd oddziału składa się z prezesa oddziału i 2-6 członków.
2. Zarząd oddziału może wybrać ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. W przypadku utraty możliwości pełnienia funkcji przez prezesa oddziału, zarząd oddziału powierza jego funkcje jednemu z członków zarządu.
§ 53.
1. Zarząd oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swojego działania i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Zarządem Głównym Towarzystwa i walnym zebraniem oddziału.
2. Do zarządu oddziału należy:
1) realizacja zadań statutowych Towarzystwa na obszarze działania oddziału,
2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz w sprawach dotyczących obszaru działania oddziału,
3) uchwalanie okresowych programów pracy,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności komisji rewizyjnej oddziału i walnemu zebraniu oddziału
5) gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w granicach uprawnień określonych przez Zarząd Główny oraz wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawie podejmowania działalności gospodarczej, a w oddziałach posiadających osobowość prawną zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału, prowadzenie działalności gospodarczej i zatwierdzanie rocznych bilansów oddziału.
6) rejestracja powstających kół, sekcji, klubów i grup zainteresowań o lokalnym charakterze działalności oraz akceptowanie regulaminów ich działania,
7) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków o nadanie członkom oddziału odznaczeń państwowych, odznak honorowych i członkostwa honorowego,
8) zbieranie składek członkowskich we współdziałaniu z Zarządem Głównym,
9) przekazywanie środków finansowych na potrzeby ogólno-stowarzyszeniowe według zasad określonych przez Walny Zjazd Delegatów.
3. Posiedzenie zarządu oddziału zwołuje prezes oddziału lub upoważniony przez niego członek zarządu oddziału, co najmniej raz na 3 miesiące.
C. Komisja rewizyjna oddziału
§ 54.
1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 do 5 członków.
2. Komisja rewizyjna oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.
3. W przypadku, gdy liczba członków komisji ulegnie zmniejszeniu poniżej kworum, o którym mowa w ust. 1, w celu uzupełnienia składu komisji zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału.
4. Do członków komisji rewizyjnej oddziału mają zastosowanie postanowienia § 37.
§ 55.
1. Do komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału,
2) przedstawianie zarządowi oddziału wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności oddziału,
3) zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
4) składanie na walnym zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,
5) wnioskowanie o godności i odznaczenia honorowe dla członków zarządu oddziału.
2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału.
3. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
Rozdział 6a
Wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i umiejętności
§ 55a.
W celu doskonalenia i rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia poziomu zawodowego członków Towarzystwa, Zarząd Główny powołuje grupy problemowe. Zadaniem grup problemowych jest w szczególności określanie zakresu kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do uzyskania tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa w poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty.
§ 55b.
Kwalifikacje i umiejętności członków posiadających lub ubiegających się o tytuł Rzeczoznawcy Towarzystwa potwierdza Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców.
§ 55c.
1. Komisja działa w składzie 7-osobowym pod kierunkiem Przewodniczącego, przy czym wiążące decyzje podejmowane są w obecności ponad połowy jej członków.
2. Prace Komisji obsługuje Biuro Towarzystwa.
§ 55d.
Komisja kwalifikacyjna i grupy problemowe działają w oparciu o regulamin przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa oraz Zasad Etyki Towarzystwa.
Rozdział 7
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 56.

Do realizacji zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusze składające się z:
1) składek członków oraz świadczeń członków wspierających,
2) wpływów z działalności statutowej,
3) dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
4) dochodów z majątku Towarzystwa,
5) darowizn, dotacji i zapisów.
§ 57.
Majątek i fundusze Towarzystwa dzielą się na:
1) część będącą w dyspozycji Zarządu Głównego,
2) część będącą w dyspozycji zarządów oddziałów.
§ 58.
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
2. Osobami uprawnionymi są:
1) prezes, pierwszy wiceprezes, wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik Zarządu Głównego,
2) w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny – prezes, I wiceprezes, wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik zarządu oddziału,
3) inni członkowie Towarzystwa na podstawie i w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny.
§ 59.
1. Majątek Towarzystwa nie może być:
1) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Towarzystwa, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to wykorzystanie nie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa.
2. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 60.
Przyjęcie zmian statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej w obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
§ 61.
Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wybranych delegatów.
§ 62.
Projekty zmiany statutu i uchwały dotyczącej rozwiązania Towarzystwa muszą być podane do wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.