Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 26 września 2023 roku w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt kolejnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje projektu w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych pod numerem 95, potrwają przez najbliższe dwa tygodnie.

Konieczność opracowania projektu rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w art. 61 ust. 6. Zgodnie ze zmianą upoważnienia ustawowego rozporządzenie regulujące sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia sposób określania w decyzji maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnej i maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, udziału powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości zabudowy, geometrii dachu, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz minimalnej liczby miejsc do parkowania. Rozporządzenie określa sposób ustalania wielkości tych parametrów w oparciu o analizę urbanistyczną.