Regulamin Szkolenia Online

Warunki uczestnictwa

  1. Udział w szkoleniu jest odpłatny.
  2. Szkolenie odbywa się online przy użyciu platformy ZOOM.
  3. Zapisy na szkolenie odbywają się z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.tup.org.pl

 

Opłata za szkolenie

Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty za szkolenie na konto bankowe o numerze: 05 1600 1462 1086 0980 9000 0002 w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W tytule przelewu należy wpisać numer potwierdzenia rejestracji, który wysyłany jest w ciągu 48 godzin od przesłania zgłoszenia.

 

Faktura VAT

Uczestnik otrzyma fakturę VAT w pierwszy dzień roboczy po odbyciu szkolenia.

 

Rezygnacja z udziału

  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, informując o tym Szkolącego co najmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji, uczestnik otrzyma zwrot opłaty za szkolenie na konto bankowe w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia rezygnacji.

 

Odwołanie szkolenia przez Szkolącego

  1. Szkolący zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba uczestników spadnie do poziomu, kiedy niemożliwe jest pokrycie kosztów organizacji szkolenia.
  2. W przypadku odwołania szkolenia przez Szkolącego z powodu znacznego spadku liczby uczestników, Szkolący zwróci wpłacone środki na rachunki wpłat lub zaproponuje nowy termin szkolenia.

 

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin stanowi umowę szkoleniową między Szkolącym a Uczestnikiem.
  2. Wszelkie zmiany w umowie i tym samym regulaminie wymagają formy pisemnej i podpisu stron.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.