Strefa Wielkomiejska Łodzi

Swoją wielkomiejską karierę Łódź zawdzięcza przemysłowi włókienniczemu. Jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu kilku dziesięcioleci Miasto przeobraziło się z rolniczej osady o niewielkim znaczeniu w industrialną metropolię, nie ustępującą tempu wzrostu Chicago w tym okresie. Zabytki architektury, nieprzemijające pomniki kultury materialnej i duchowej, tworzą niepowtarzalny charakter Miasta, zbudowanego na styku wielu kultur. Dziś czytelnym śladem obecności w Łodzi społeczności wieloetnicznej i zróżnicowanej religijnie jest jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic z przełomu XIX i XX wieku oraz obiekty indywidualne, takie jak pałace, wille, obiekty sakralne, jak również sławne zespoły fabryczne. Wszystkie te budowle są swoistymi symbolami wielonarodowej oraz wielowyznaniowej Łodzi, a przede wszystkim czynią ją Miastem wyjątkowym, o unikalnym nie tylko w skali Polski, ale nawet w skali Europy, krajobrazie architektonicznym. Właściwa ochrona tego dziedzictwa ma zatem znaczenie nie tylko kulturowe, ale także wymiar gospodarczy, społeczny i ekonomiczny, przyciągając przedsiębiorstwa, wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki, nowych mieszkańców oraz turystów.

Definicja „miejskości”, sprowadzona do jednego z jej aspektów – przestrzeni –wyraża się w Łodzi w postaci niesłychanie, jak na warunki Polskie, klarownej struktury urbanistycznej. Jest ona wypełniona zrozumiałą i czytelną dla wszystkich artykulacją architektoniczną, dzięki czemu styk przestrzeni publicznej i prywatnej, kształtowany poprzez pierzeje i dominanty, jest jednoznaczny oraz cechuje się znaczną różnorodnością, co znacznie wpływa na atrakcyjność ścian urbanistycznych.

Znamiennym jest fakt iż Strefa Wielkomiejska Łodzi jest największą tego rodzaju jednorodną strukturą centrum miasta w Polsce. Obszar 1 400 ha, w którym znajduje się około 10 000 obiektów jest tyglem istotnych wydarzeń w Mieście gdzie kumulują się najważniejsze, wymienione wyżej, pokłady wartości pozytywnych. Kontrastują z nimi również największe negatywy. Są nimi wieloletnie, od okresu powojennego do dziś, zaniedbania stanu technicznego budynków, brak podłączeń do sieci, problemy własnościowe i społeczne. Znaczne, czy wręcz katastrofalne, niedofinansowanie doprowadziło do znacznego uszczerbku w jakości tkanki miejskiej. Łódź, w swoim materialnym wymiarze, nie ucierpiała w wyniku działań obu wojen światowych, a jednak kondycja jej centrum, którego stan drastycznie pogorszył się od lat ’90, sprawia, że jest ono w ciągłym zagrożeniu.

Jedną z podstawowych powinności dzisiejszych pokoleń jest zachowanie w dobrym stanie dziedzictwa materialnego Łodzi, które pozostawiła nam historia. Aby to się stało konieczne jest wprowadzenie wszelkich udogodnień cywilizacyjnych, których XIX kamienice są częściowo pozbawione. Dzieło i dorobek poprzednich pokoleń, które stworzyły wielką Łódź są fundamentem tożsamości tego Miasta – na nim trzeba budować teraźniejszość i przyszłość. Powinno odbyć się to nie tylko poprzez usilne starania w kierunku prowadzenia procesu rewitalizacji, lecz również poprzez koncentrację wszelkich działań z zakresu inwestycyjno-przestrzennego, poprawy jakości życia oraz ekonomicznego. Dziedzictwo kulturowe, wykorzystane jako element promocji, podstawy w kreowaniu przestrzeni publicznych, budowania jakości życia w mieście, wizerunku i wzrostu wartości inwestycji jest podstawową szansą na rozkwit centrum Łodzi.

Nierozerwalnym aspektem planowania przestrzennego w tym kontekście jest udział społeczeństwa w tym procesie, co jednak musi nastąpić przy równoczesnym wzroście wiedzy i świadomości o tym czym jest Miasto, a w szczególności jakim miastem jest Łódź. W osiągnięciu tego celu konieczne jest zaangażowanie środowisk profesjonalnych, synergicznie współpracujących na rzecz odbudowy Strefy Wielkomiejskiej – również w świadomości mieszkańców, gości i inwestorów.

Tytuł konferencji: „Powrót do Centrum” oznacza społeczne, przestrzenne, kulturowe i gospodarcze odrodzenie, które zaczyna przeżywać Łódź. Jest to zjawisko obserwowane w wielu miastach na świecie, w niektórych już dokonane, często nazywane również rewitalizacją. Tendencja ta wymaga jednak ciągłego wzmacniania, aby centrum metropolii czyli Strefa Wielkomiejska Łodzi, rosło w siłę, oferując jakość życia w mieście, niemożliwą do uzyskania w rozproszonych strukturach osiedleńczych.”

Ulotka: