Wyróżnienie Ministra Rozwoju i Technologii dla MPZP opracowanego przez Członków Towarzystwa Urbanistów Polskich

Członkowie krakowskiego oddziału TUP – Paweł Krupa i Łukasz Kusak, wchodzący wraz z Joanną Karaś-Janik, Pawłem Mleczką i Anną Leśniak w skład zespołu autorskiego Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, otrzymali wyróżnienie w 60. edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 2023 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrodzonym projektem był „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”.

Kol. Paweł Krupa od początku uczestniczył w pracach nad wyróżnionym planem miejscowym, a od lipca 2018 r. jest głównym projektantem planu. Kol. Łukasz Kusak jest autorem rozwiązań komunikacyjnych.

Nagrodzony projekt obejmuje aż 215 wydzielonych obszarów o łączniej powierzchni 3,3 tys. hektarów, co stanowi blisko 10 proc. powierzchni miasta. Plan ma charakter wybitnie ochronny, uzupełnia (w zakresie objęcia ustaleniami planistycznymi) wewnętrzny pierścień zieleni oraz w dużym stopniu służy wytworzeniu zewnętrznego pierścienia zieleni na obrzeżach miasta. Poza ochroną wartości przyrodniczych, min. utrzymaniem ciągłości korytarzy ekologicznych dolin rzecznych Wisły, Rudawy, Prądnika (Białuchy), Wilgi, plan ma niebagatelne znaczenie w zakresie określenia zasad zagospodarowania dla otoczenia obiektów Twierdzy Kraków, m.in. fortów Tonie i Kleparz. Sporządzanie tego planu zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z 26 października 2016 r. Całościowy projekt w czerwcu 2018 r. został przedstawiony Radzie Miasta Krakowa. W wyniku kolejnych uchwał Rady Miasta dzielących sporządzanie planu na etapy i podetapy przybrał postać osiemnastu projektów, kierowanych do Rady Miasta Krakowa w różnym czasie. Część z nich ma charakter obowiązującego prawa, a pozostałe zakończone projekty oczekują na uchwalenie.