Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym - szkolenie on-line

Zapraszamy na cykl szkoleń on-line pt.: „Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym”, w ramach którego omówione zostaną kluczowe aspekty związane z opracowaniami środowiskowymi w perspektywie procedur planistycznych. 

Szkolenie autorskie poprowadzi dr Kinga Mazurek-Matuszewska.

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w specjalności nauki o Ziemi i środowisku (2020 r.). Praca doktorska pt. „Trwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji” zdobyła wyróżnienie Kapituły Konkursu i Prezydium KPZK PAN.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – studia licencjackie i magisterskie – kierunek geografia, specjalność kształtowanie i ochrona środowiska.
Związana z urbanistyką od 2015 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – studia podyplomowe na kierunku urbanistyka i planowanie przestrzenne. Praca dyplomowa pt. „Korytarze ekologiczne w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – stan istniejący i koncepcja uzupełnień według modelu płat – korytarz – matryca” uzyskała wyróżnienie Rektora.
Urbanista uprawniony na podstawie art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uprawniona do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływania na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar natura 2000 w rozumieniu art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Autorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych oraz zagranicznych.
Członkini: Towarzystwa Urbanistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Sekretarz Komisji ds. cyfryzacji systemu planowania Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członkini Komisji ds. reformy systemu planowania. Należy do Zespołu Rzeczoznawców TUP.

Program

Spotkanie I – 10 kwietnia 2024 r.

godz.: 10:00-14:00

550 zł brutto/osoba

 1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
 2. Wprowadzenie do zagadnienia – środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne, środowisko geograficzne, ochrona środowiska, ochrona przyrody, antropopresja
 3. Opracowania środowiskowe – opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Czym są ww. dokumenty? Jakie jest ich znaczenie?
 4. Procedura planistyczna. Gdzie jest miejsce na środowisko?
 5. Przegląd podstaw prawnych
 6. Charakter dokumentów, zakres merytoryczny, metodologia, osoby sporządzające
 7. Badania w terenie – wizja terenowa, inwentaryzacja przyrodnicza, inwentaryzacja urbanistyczna, obserwacje botaniczne, waloryzacja
 8. Źródła danych o składowych środowiska
 9. Materiały, które można pozyskać w trakcie procedury planistycznej z urzędu gminy/miasta
 10. Pozostałe, bardziej szczegółowe opracowania środowiskowe

Spotkanie II – 17 kwietnia 2024 r.

godz.: 10:00-14:00

550 zł brutto/osoba

 1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
 2. Wprowadzenie do zagadnienia – opracowanie ekofizjograficzne
 3. Miejsce w procedurze planistycznej
 4. Podstawa prawna
 5. Zakres opracowania – ustalenie charakteru opracowania (szczegółowość), konstrukcja opracowania, zakres merytoryczny, metodologia, osoby sporządzające
 6. Źródła danych o składowych środowiska
 7. Problematyczne zagadnienia w opracowaniu
 8. Graficzna prezentacja zagadnienia
 9. Oczekiwany efekt – finalne opracowanie ekofizjograficzne

Spotkanie III – 24 kwietnia 2024 r.

godz.: 10:00-14:00

550 zł brutto/osoba

 1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
 2. Wprowadzenie do zagadnienia – prognoza oddziaływania na środowisko
 3. Miejsce w procedurze planistycznej
 4. Podstawa prawna
 5.  Uzgodnienie zakresu prognozy oraz odstąpienie od sporządzania prognozy
 6. Zapoznanie się z dokumentem planistycznym, do którego ma być realizowana prognoza – ustalenie podejścia
 7. Zakres opracowania – konstrukcja opracowania, zakres merytoryczny, metodologia, osoby sporządzające
 8. Omówienie zagadnień opisywanych w prognozie / Problematyczne zagadnienia w opracowaniu
 9. Graficzna prezentacja zagadnienia
 10. Oczekiwany efekt – finalna prognoza oddziaływania na środowisko
 11. Odbiór opracowania – opinia i uzgodnienie

Przy jednorazowym zapisie na wszystkie części szkolenia cena wyniesie 1400 zł brutto/osobę

Formularz zgłoszenia


W przypadku braku konta na stronie prosimy o kontakt z biurem