You are currently viewing Opublikowano pierwsze projekty rozporządzeń do ustawy o planowaniu przestrzennym

Opublikowano pierwsze projekty rozporządzeń do ustawy o planowaniu przestrzennym

W dniu 3 sierpnia 2023 roku w Rządowym Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty dwóch nowych rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii dotyczących ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje publiczne obu projektów potrwają do 8 września 2023 roku.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, które zostało wpisane do Wykazu prac legislacyjnych pod numerem 91, uwzględnia nowy akt planowania przestrzennego, jakim jest plan ogólny gminy. Plan ogólny, będący aktem prawa miejscowego, będzie posiadać bowiem załącznik w postaci danych przestrzennych zawierający między innymi wektorowe granice stref planistycznych. W związku z obowiązującymi od października 2020 roku przepisami dotyczącymi tworzenia danych przestrzennych niezbędne jest określenie w tym celu minimalnego zakresu danych.

Ważnym projektem jest również wpisany do Wykazu prac legislacyjnych pod numerem 92 projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nowego rozdziału poświęconego partycypacji społecznej. Zgodnie z nowym art. 8g wzór formularza wniosku ustalony zostanie przez właściwego ministra z uwzględnieniem łatwości stosowania formularza oraz zapewnienia przejrzystości danych w nim zamieszczanych. Wzór formularza wniosku dotyczyć będzie wszystkich aktów planowania przestrzennego szczebla lokalnego i regionalnego.