Wyniki Konkursu TUP O/Lublin na najlepszą pracę dyplomową

Zarząd TUP Oddział w Lublinie pragnie poinformować o rozstrzygnięciu I. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych o tematyce wpisującej się w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich, a więc wspierających działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju, poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju gospodarczego. W Konkursie oceniane były prace dyplomowe obronione w dowolnej uczelni z województwa lubelskiego, a także prace obronione w dowolnej uczelni spoza województwa lubelskiego jeżeli ich tematyka dotyczyła obszaru lub zagadnień związanych z województwem lubelskim. Łącznie do Konkursu zgłoszono 19 prac, które były oceniane w 2 kategoriach, tj. w kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac inżynierskich i licencjackich.

Kategoria prac magisterskich

I. nagrodę przyznano pracy pt.: Rewitalizacja modernistycznego osiedla nowe miasto w Chełmie. Modułowa zabudowa wielorodzinna na tle zaproponowanej koncepcji urbanistycznej autorstwa Piotra Kendzierawskiego, promotor: mgr inż. arch. Michał Leszczyński, uczelnia: Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Praca przedstawia propozycję architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rewitalizacji modernistycznego osiedla Nowe Miasto w Chełmie, jako odpowiedź na potrzeby miejsca znajdującego się w centrum historycznego założenia urbanistycznego o uznanej wartości historycznej, artystycznej i naukowej.

Autor w swojej propozycji zachowuje przedwojenną ideę urbanistyczną, co zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ nieczęsto docenia się dorobek polskiej przedwojennej urbanistyki. Idea koncepcji została zaprezentowana w bardzo czytelny i przekonywujący sposób. Zaproponowane w pracy rozwiązania koncepcyjne strefują zagospodarowanie w dostosowaniu do konfiguracji terenu, honorują osie widokowe łącząc wizualnie Wzgórze Kredowe z Górką Chełmską. Propozycja zagospodarowania wpisuje się w topografię terenu, a skala projektowanej zabudowy dostosowana jest do skali zabudowy miasta.

II. nagrodę przyznano pracy pt.: Rewitalizacja fragmentu ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie autorstwa Moniki Ciechmiszczuk, promotor: dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska, uczelnia: Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Kierunek: Architektura

Praca przedstawia propozycję rozwiązań, których celem jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz użytkowników planowanych przestrzeni wypoczynkowych fragmentu ulicy wraz z otaczającą ją zabudową i zielenią. Temat trafnie dobrany, w kontekście stanu zachowania substancji zabytkowej i potencjału miejsca (zwłaszcza wartości kulturowych).

W pracy wnikliwie przeanalizowano uwarunkowania, co jest efektem starannej kwerendy źródeł i dogłębnego zbadania potrzeb społecznych. Inspiracje twórcze w aspekcie tematu zostały dobrze uzasadnione, odnoszące się do miejsc o podobnych (w większości) uwarunkowaniach, równie dużym potencjale i zbliżonych potrzebach. Założenia projektu stwarzają odpowiednią bazę dla koncepcji zagospodarowania, która zachowuje kameralność miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwego śródmieścia, sprzyjając tym samym pożądanej dla miasta kontrastowości w zagospodarowaniu. Głównymi walorami zaproponowanej koncepcji są: wzmocnienie przekazu wizualnego przedmiotowego terenu, kreowanie niespotykanych w mieście atrakcji turystycznych i kulturowych, podkreślanie zielenią i zrewaloryzowaną zabudową zróżnicowanego ukształtowania terenu, uhonorowanie tożsamości miejsca.

III. nagrodę przyznano pracy pt.: Przestrzeń sacrum jako miejsce dialogu judaizmu i chrześcijaństwa autorstwa Doroty Kałamuckiej, promotor: dr hab. arch. inż. Anna Wierzbicka, uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

Praca skupia się na zagadnieniu projektowania przestrzeni sacrum w kontekście tożsamości dwóch wielkich religii monoteistycznych – chrześcijaństwa i judaizmu. Jako miejsce obu tych religii zaproponowana została przestrzeń wyrażająca ich wspólny cel.

Problematyka pracy jest gruntownie podbudowana teorią zaprezentowaną w bardzo dojrzały sposób. Autorka wykorzystuje w pracy niezwykle obszerne materiały źródłowe, a zastosowane rozwiązania opierają się na trafnie dobranych inspiracjach, dotyczących zarówno ogólnej konstrukcji jak i detalu. Praca odnosi się do konkretnej lokalizacji, która została niezwykle trafnie dobrana. Na szczególne podkreślenie zasługują przekonywujące uzasadnienie wyboru tematu, wspólna narracja elementów założenia projektowego i czytelne relacje pomiędzy nimi, a także przekonywująca polemika autorki z obowiązującym planem miejscowym.


Kategoria prac inżynierskich i licencjackich

I. nagrodę przyznano pracy pt.: Ocena jakości przestrzeni publicznych trzech osiedli: Przyjaźni, Słowackiego, Willowa. Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej osiedla Słowackiego autorstwa Alicji Grudzień, promotor: dr hab. Artur Myna, uczelnia: UMCS w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Kierunek: Gospodarka Przestrzenna, Specjalność: Planowanie przestrzenne, Pracownia projektowa: dr inż. A. Sawicka

Praca podejmuje jeden z istotniejszych tematów związanych z rozwojem miast. Celem pracy jest ocena jakości przestrzeni publicznych trzech osiedli mieszkaniowych Lublina oraz opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej jednego z nich.

Praca zawiera wszechstronne wprowadzenie uzasadniające temat i przejrzyście opisuje metody oceny jakości przestrzeni (graficzne, tabelaryczne, społeczne – ankietyzacja) i jest podbudowana obszerną literaturą przedmiotu. Autor w wyczerpująco opisuje uwarunkowania trafnie identyfikując zarówno problemy, jak i potencjały analizowanych osiedli, na podstawie których prezentuje realistyczną koncepcję rewitalizacji os. Słowackiego, zawierając przy tym propozycję lepszego skomunikowania osiedla z otoczeniem i proponując trafne instrumenty wdrażania projektu.

II. nagrodę przyznano pracy pt.: Koncepcja zagospodarowania południowej i zachodniej części Turobina autorstwa Wojciecha Górnego, promotor: dr inż. Anna Polska, uczelnia: UMCS w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Kierunek: Gospodarka Przestrzenna, Specjalność: Planowanie przestrzenne, Pracownia projektowa: dr inż. A. Polska

W pracy poruszono problematykę zjawiska rozpraszania zabudowy. Głównym celem pracy jest kształtowanie wyrazistego, funkcjonalnego i atrakcyjnego ośrodka gminnego poprzez korektę jego struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Zaproponowany przez autora projekt zagospodarowania jest poprzedzony solidnymi podstawami teoretycznymi, uwzględniającymi m. in. problemy typowe dla małych miasteczek tzw. drugich domów. Rozwiązania projektowe bazują na wszechstronnej analizie uwarunkowań, szczególnie
wnikliwych w odniesieniu do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych. Autor dostrzega potrzebę korekty zarówno umiejscowienia Turobina w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy (co jest wynikiem trafnej diagnozy stanu zawartej w uzasadnieniu tematu), jak i samej struktury tej miejscowości, w której wprowadza. Propozycje rozwiązań świadczą o dużej wiedzy autora z zakresu
planowania przestrzennego.

III. nagrodę przyznano pracy pt.: Zagospodarowanie doliny rzeki Czechówki w centrum Lublina autorstwa Martyny Dragan, promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer, uczelnia: Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Kierunek: Architektura

Tematyka pracy skupia się na rozwiązaniu jednego z problemów, z jakimi borykają się współczesne miasta, a jej przedmiotem jest zagospodarowanie przestrzeni zdominowanej obecnie przez ruch samochodowy.

Autorka w bardzo przekonywujący sposób uzasadnia podjęcie tematu zagospodarowania zdegradowanego fragmentu doliny Czechówki w newralgicznej części doliny. W pracy dokonano wszechstronnej analizy uwarunkowań: funkcjonalnych, historyczno-przestrzennych (schwarzplan, getto), przyrodniczych, własnościowych oraz trafnie zidentyfikowano obszary problemowe, co zostało podparte wyczerpującą analizą stanu planistycznego. Zawarte w projekcie propozycje sprzyjają rewitalizacji przedmiotowego fragmentu doliny zawierając wiele pożądanych przez mieszkańców rozwiązań, w tym uspokojenie ruchu samochodowego, unaturalnienie rz. Czechówki, integracja części północnej doliny z jej częścią południową.


Ponadto przyznano jedno wyróżnienie pracy pt.: Rekonstrukcja wałów średniowiecznego grodziska w Guciowie (Roztocze Środkowe) na podstawie danych pomiarowych LiDAR autorstwa Klaudii Stępniewskiej, promotor: dr Piotr Demczuk, uczelnia: UMCS w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Kierunek: Geoinformatyka

Celem wyróżnionej pracy jest odtworzenie przebiegu wałów obronnych oraz opracowania modelu przestrzennego 3D słabo dotychczas rozpoznanego, wczesnośredniowiecznego grodziska, znajdującego się w Guciowie na Roztoczu Środkowym, przy wykorzystaniu danych LiDAR oraz oprogramowania z rodziny GIS.

Praca charakteryzuje się przejrzystą metodą pracy, bardzo wysoką wartość merytoryczną oraz dużą samodzielnością autora. W pracy zawarto znakomity opis przyrodniczy oraz bardzo trafne spostrzeżenia dotyczące ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych. Część podsumowująca zawiera odkrywcze wnioski dotyczące zasięgu grodziska, odmienne od tych,
które są zawarte w literaturze naukowej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!