You are currently viewing Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji nagrody imienia Profesora Wiesława Gruszkowskiego

Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji nagrody imienia Profesora Wiesława Gruszkowskiego

Do końca marca 2024 roku składane mogą być wnioski w pierwszej edycji nagrody imienia Profesora Wiesława Gruszkowskiego za wybitne osiągnięcia w działalności urbanistycznej w Północnej Polsce. Nagroda ta została ustanowiona przez Gdański Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w roku jubileuszu stulecia istnienia Towarzystwa i stanowi wspólną inicjatywę podjętą z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Zasadniczym celem nagrody jest podkreślenie rangi urbanistyki w kształtowaniu środowiska życia człowieka i społeczeństwa oraz roli urbanistów w tym zakresie. Z tego względu kandydatami do nagrody mogą być osoby fizyczne, a podstawę jej przyznania stanowią wybitne osiągnięcia na rzecz podnoszenia jakości polskiej przestrzeni i rozwój urbanistyki w dziedzinie nauki, twórczości, działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej.

Patronem nagrody jest Profesor Wiesław Gruszkowski, zasłużony urbanista i architekt, a także naukowiec i dydaktyk związany z Politechniką Gdańską, który łączył w swojej drodze zawodowej teorię i praktykę działalności urbanistycznej podejmowanej w różnej skali.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby fizyczne. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć Zarząd Oddziału w Gdańsku, Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, zarządy pozostałych oddziałów terenowych, Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, a także samodzielnie każdy członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzi czterech ekspertów wybranych spośród swoich członków lub pracowników w tych samych proporcjach przez Zarząd Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Władze Wydziału Architektury. Uczestnictwo w pracach Kapituły ma charakter honorowy.

Nagroda będzie miała charakter honorowy i będzie wręczana każdego roku wybranemu laureatowi. Jedynie w pierwszym roku przewiduje się, że kapituła konkursu może podjąć decyzję o wyłonieniu większej liczby laureatów. Nadsyłanie zgłoszeń powinno następować w terminie do 31 marca 2024 roku na adres: tup.gdansk@gmail.com.

Z uwagi na pojawiające się prośby dotyczące wydłużenia terminu składania wniosków termin ulega wydłużeniu do 15 kwietnia 2024 roku.

Profesor Wiesław Gruszkowski (15.02.1920 – 7.09.2018)