Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubiegły rok upłynął pod znakiem przygotowań zmian legislacyjnych dotyczących ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowią one jedną z kluczowych reform wskazanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaakceptowanym przez Komisję Europejską. Dyskusja wokół projektowanych zmian zainicjowana została przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w dniu 31 grudnia 2021 roku w ramach rozpoczętych wstępnych konsultacji projektu ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W kolejnym etapie prac, na przełomie kwietnia i maja, przeprowadzone zostały formalne konsultacje publiczne projektu ustawy w ramach Rządowego Procesu Legislacji.

Pomimo, że projektowane zmiany legislacyjne polegają na wprowadzeniu szeregu zmian do obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasadniczo zmieniają one strukturę aktów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Według przyjętych założeń polityka przestrzenna gmin będzie się bowiem opierać na wyrażonych w strategiach rozwoju gmin modelach struktury funkcjonalno-przestrzennej powiązanych z planami ogólnymi gmin, które stanowić będą akty prawa miejscowego. Uzupełnieniem ich postanowień będą natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Okazją do dyskusji wokół kierunków zmian ustawy będzie seminarium, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 roku o godzinie 16.00. Zostanie ono zorganizowane z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, a zgłoszenia udziału należy przekazywać na adres poczty elektronicznej Oddziału w Gdańsku pod adresem tup.gdansk@gmail.com. W treści zgłoszeń prosimy o wskazywanie swojego Oddziału.

Planowane spotkanie będzie również okazją do dyskusji wokół powołania zespołu do spraw reformy systemu planowania przestrzennego w ramach struktur Towarzystwa Urbanistów Polskich. Mając na uwadze, że planowane zmiany dotyczące poziomu planowania lokalnego stanowią jedynie początek kompleksowej reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce, zasadne jest stworzenie ram współpracy merytorycznej przedstawicieli środowiska zawodowego, która pozwoli na wnikliwą analizę i ocenę proponowanych rozwiązań.