Zaproszenie na konferencję dotyczącą audytu krajobrazowego

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. Audyt krajobrazowy jest szczególnym narzędziem zarządzania krajobrazem, którego celem jest identyfikacja krajobrazów występujących na terenie całego województwa wraz z określeniem cech charakterystycznych i oceną wartości każdego z nich. Dokument ten sporządzany jest nie rzadziej niż raz na 20 lat, stanowiąc tym samym najbardziej kompleksową analizę przestrzeni regionu obejmującą w szczególności elementy przyrodnicze i kulturowe o największym wpływie na ocenę krajobrazu i jego walorów. Z uwagi na złożoność procedury, a także szeroki zakres i poziom szczegółowości prac określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, prace te zostały podzielone na kilka etapów. Każdy z nich obejmuje szereg działań, których zakres i czasochłonność są zróżnicowane. Część działań wykonywanych jest równolegle, jednocześnie wiele z nich wymaga kolejnych weryfikacji prowadzonych stosownie do kolejnych etapów prac.

Województwo Pomorskie prowadzi od wielu lat działania promujące walory krajobrazowe regionu zachęcające do ich poznawania, ochrony i zrównoważonego wykorzystania. Po raz trzeci samorząd województwa włącza się też w obchody Dnia Krajobrazu, którego organizatorem jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego odpowiadające za sporządzenie audytu krajobrazowego dla obszaru województwa pomorskiego. Działania samorządu województwa ukierunkowane są jednak nie tylko na popularyzację problematyki krajobrazowej i tworzenie warunków dla ochrony zróżnicowania krajobrazowego, ale także na realizację działań ustawowych w tym zakresie. Jednym z takich działań jest ocena i waloryzacja przestrzeni regionu, których wynikiem będzie audyt krajobrazowy. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w instrumentach planowania miejscowego, wzmacniając istniejące już narzędzia ochrony oraz kształtowania krajobrazu. Część rekomendacyjna audytu, jak i cała dokumentacja zgromadzona w toku prac nad tym dokumentem, będą mogły także stanowić punkt wyjścia do różnego rodzaju inicjatyw mających na celu wzmocnienie ochrony walorów krajobrazowych.

Konferencja dotycząca stanu prac nad audytem krajobrazowym odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku o godzinie 10.00 w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.